Svar på Mattias Irvings anmälan till ÖNEP

Sameh Egyptson                                                                                                       23-03-06

Till rektor

Yttrande över Mattias Irving (23-02-22) anmälan om felaktigheter och avvikelse om god forskningssed i min avhandling Global politisk islam?

_____________________________________________________________________

Mattias Irvings skrivelse tar upp många punkter av kritik, påtagligt liknande Anna Ardins.

1) Pro-islamisk

Mattias Irving klagar på min beskrivning av honom som ”pro-islamisk aktivist”, både till sakinnehållet och i att ordet skulle innebära en pejorativ värdeladdning. Detsamma gäller Mattias Irvings klagan på att jag bedömer föreningen Hjärta som ”stödorganisation” till Islamiska förbundet.  Jag vidhålla att dessa bedömningar och beteckningar är sakligt motiverade. För att stödja denna bedömning, och denna benämning, vill jag hänvisa till mitt yttrande (23-03-06) över Anna Ardins anmälan (23-02-17), som framför en liknande klagan, rörande samma detaljer i framställningen och samma textställen (främst avhandlingens sidor 665–666). I svaret till Anna Ardin  förtydligar jag också att jag med ”pro-islamisk” i avhandlingen menar en verksamhet som avser att normalisera och stödja islams och islamiska organisationers närvaro i Sverige, och som är motståndare till den ”islamfientlighet” (som jag skriver) som vill ifrågasätta och motverka denna närvaro. Enligt denna begreppsanvändning kan Mattias Irving benämnas ”pro-islamisk” på samma grunder som Anna Ardin.

2) ”Extremistiska islamister”

I samband med detta tillskriver Mattias Irving mig att skildra Islamiska förbundet (som alltså Hjärta har varit stödorganisation till enligt mig) som ”extremistiska islamister”. Det nämns på två ställen i skrivelsen som särskilt allvarliga faktafel så det måste vara viktigt för Irving. Men den som gör ett faktafel är Mattias Irving. Han verkar inte ha läst avhandlingen. Jag skriver ingenstans i avhandlingen att Islamiska förbundet eller det transnationella Muslimska brödraskapet är en ”extremistisk” organisation. Jag är tvärtom kritisk mot denna politiska bedömning. Om jag använder någon beteckning om Islamiska förbundet eller Muslimska brödraskapet är det ”moderat islamism” eller ”medelvägens islamism” (wasateyya).

Den ”pro-islamism” som jag alltså tillskriver Mattias Irving, att vilja normalisera och stödja islam och islamiska organisationer, rör alltså, enligt mig, ett organisatoriskt nätverk som tillämpar wasateyya, ”medelvägen”, i uttalad kritik mot både radikal och extremistisk islamism (se kapitel 14.4 och 14.5). Analysen av denna ”medelvägens” ideologi och strategi är ett bärande resultat i avhandlingen. Termen wasateyya, medelvägens strategi och politik, framgår dessutom med stora bokstäver i bland annat rubrikerna till kapitel 16, 17, 18 och 19 i Del IV i avhandlingen om Praktisk politik. Att Islamiska förbundet och MB skulle vara ”extremister”, eller att jag skulle hävda det, får stå för Irving själv.

3) Årtalen för Mattias Irvings framträdande ställning i Hjärta

I övrigt pekar Mattias Irving på en del sakfel som han anser förekommer. Framför allt framhåller han att han inte var aktiv i föreningen Hjärta så tidigt som 2011 som jag påstår. Jag har dock belägg för att så är fallet. Dessa belägg förde jag inte in i avhandlingen eftersom jag ansåg att det var allmänt kända sakuppgifter. Men eftersom Mattias Irving kräver det har jag infört dessa belägg i avhandlingens Errata av den 1 mars (se nedan). Där framgår alltså att Mattias Irving var verksam i ledningen för föreningen Hjärta redan 2011, inte först 2018 som han påstår, då han blev styrelseledamot. Han var dock inte styrelsemedlem 2011 men ingick i valberedningen, vilket indikerar en framträdande politisk ställning och ett politiskt förtroende från organisationens sida.

Ett belägg för denna tidiga, framträdande ställning i föreningen Hjärta är den tidningsartikel som Anna Ardin, Mattias Irving och Somar Al Naher publicerade den 15 februari 2012 ”Samtalet förgiftas av högerextrem retorik” som svar på en debattartikel i Aftonbladet av KD:s ledare Göran Hägglund dagen innan. Det är en artikel med hög politisk status. De som undertecknar dem gäller som framträdande företrädare för föreningen i debatt med en ordförande för ett riksdagsparti. Artikeln undertecknas av dem med den angivna organisationstillhörigheten ”Hjärta–troende socialdemokrater i Stockholm”. Alltså har jag belägg för att Irving hade en framträdande ställning i Hjärta både 2011 (valberedning) och 2012 (debatt med en etablerad partiledare i Aftonbladet).

4) Rättade sakfel

Mattias Irving har dock rätt på en del punkter, att min framställning om Hjärta innehåller oklarheter och/eller felaktigheter i några avseenden, som jag dock bedömer som ganska obetydliga, men rätt ska vara rätt. Jag har därför infört några förtydligande rättelser i mina Errata i beskrivningen av föreningen Hjärta. Dock vill jag inte ge Mattias Irving rätt om hans tidiga, och framträdande medlemskap 2011, där jag i stället kompletterar två fotnoter så att min framställning om hans tidiga medlemskap blir väl grundad. Rättelserna i mina publicerade Errata av den 1 mars lyder som följer:

* 43. På sidan 629, sju rader nedifrån.

Står: bytte Broderskapsrörelsen 2011 namn till Tro och Solidaritet inom socialdemokratin.

Ska stå: bytte Broderskapsrörelsen 2011 namn till Socialdemokrater för tro och solidaritet (STS).

* 44. På sid. 629, fotnot 1494. I fotnoten efter länken ska följande text tillfogas.

I styrelsen för den nya föreningen Hjärta fanns Anna Ardin (ordf) och Omar Mustafa (vice ordf). Mattias Irving satt i valberedningen. Hjärta – troende socialdemokrater i Stockholm. ”Mer hjärta i politiken!”, 2011-03-30. https://web.archive.org/web/20230225122329/https://cordialis.wordpress.com/2011/03/30/me r-hjarta-i-politiken/

* 45. På sidan 630, andra stycket, fem rader nedifrån.

Står: Mustafa fortsatte dock inom Hjärta…

Ska stå: Mustafa fortsatte dock inom Hjärtas nätverk…

* 46. På sidan 630, andra stycket, fyra rader nedifrån.

Står: Tilläggas bör att föreningen Hjärta…

Ska stå: Tilläggas bör att styrelsen i föreningen Hjärta…

* 47. Fotnot 1498 ska kompletteras med följande länk som fallit bort: https://web.archive.org/web/20220702205558/https://fempers.se/2022/2022-01-14/s-foreningen-hjarta-lamnarpartiet/

*

Jag avvisar alltså de flesta av anklagelserna om felaktigheter som Mattias Irving anför i sin anmälan, men ger honom rätt på ovan angivna punkter som jag har infört i mina Errata. Sameh Egyptson                

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *