Svar på Anna Ardins anmälan till ÖNEP

Sameh Egyptson                                                                                                       23-03-06

Till rektor

Yttrande över Anna Ardins (23-02-17) anmälan om felaktigheter och avvikelse om god forskningssed i min avhandling Global politisk islam?

_____________________________________________________________________

Anna Ardins anmälan tar upp många olika punkter av kritik, och är allmänt sett lik Mattias Irvings anmälan av den 23-02-22.

1. Känsliga personuppgifter

I Anna Ardins anmälan framhålls att hon nämns vid namn samt också med ”flera känsliga personuppgifter”. Till detta vill jag svara att allt som sägs om Anna Ardin i avhandlingen grundas på vad hon själv har framfört offentligt, och känsliga personuppgifter får, enligt Lunds universitets lathund för etikprövning behandlas i forskning ”om den registrerade på ett tydligt sätt själv offentliggjort uppgifterna” (sid. 11).

All information som står om Anna Ardin i min avhandling har offentliga källor som består av uttalanden eller texter eller något publicerat protokoll som enligt min bedömning på ett ”tydligt sätt” har offentliggjorts av henne. Dessa offentliga källor finns länkade i digital form i fotnoterna och kan alltså lätt kontrolleras. (Se tidigare insänt yttrande av Mika Vähäkangas och Mats Lindberg över anmälan till Önep den 23-02-22, men också i ett särskilt, kommande yttrande om Personuppgifter.)

2. Pro-islamisk aktivist

När det gäller min bedömning av Anna Ardin som ”pro-islamisk aktivist”, vilket hon förnekar och betraktar som ett pejorativt omdöme, syftar jag på – helt neutralt beskrivande – att hon är aktiv i att normalisera och befrämja islams och islamiska organisationers närvaro i det svenska samhället. I detta ligger också att politiskt och ideologiskt försvara denna närvaro mot dem som angriper den. Det betyder att begreppet ”pro-islamisk” är motsatsen till ”islamfientlig” som jag också använder neutralt, men för en verksamhet som betonar att islam är främmande för svensk kultur och bör motverkas. Till saken hör att jag också anser att kritik av ”islamfientlighet” också bör bedömas som ”pro-islamisk” aktivitet, och vice versa.

Ardin skriver själv i sin anmälan att hon är ”talesperson för svenska kommittén mot antimuslimsk rasism”, vilket jag följaktligen bedömer som pro-islamisk aktivitet. Ett annat typiskt exempel (bland många) är en intervju i Flamman den 24 juni 2021 där Anna Ardin både försvarar muslimers och islams närvaro i Europa och Sverige och kritiserar dem som ifrågasätter den. Ett annat exempel är kapitlet om ”Sweden” i  European Islamophobia Report 2021, där Anna Ardin är medförfattare. Där kritiseras personer i Sverige som har ifrågasatt eller kritiskt granskat islams eller islamiska  organisationers närvaro i Sverige; kapitlet till och med målar upp ”ett islamofobiskt nätverk” i Sverige. Den pro-islamiska rapportserien European Islamophobia Report (med bakgrund i Turkiet och detta lands pro-islamiska informationsstrategi) skildrar sedan 2015 ”islamofobin” i Europas länder. Rapportserien beskrivs kortfattat i avhandlingens fotnoter, på sid. 665–666. Att publicera sig kritiskt mot ”islamofobin” i Sverige i denna rapportserie är, enligt min bedömning av den politiska kontexten, ytterligare ett inslag i Anna Ardins pro-islamiska verksamhet.

Men det finns hos Anna Ardin ett djupare pro-islamiskt ställningstagande. Föreningen Hjärta som Anna Ardin var med om att grunda och som hon skriver om i sin anmälan, grundades tillsammans med bland andra Omar Mustafa, ordförande för Islamiska Förbundet i Sverige. Omar Mustafa har varit ordförande i Hjärta, liksom Anna Ardin, och hon har ingått i dess styrelse fram till utträdet 2022. Anna Ardin fungerade också som stöd till Omar Mustafa i hans konflikt med Socialdemokraternas ledning 2013. Detta nära samarbete på hög nivå mellan Hjärta och Islamiska förbundets ordförande bedömer jag som ytterligare en, och en mycket tydlig, ”pro-islamisk aktivitet” (sid. 665–666, samt kapitel 18.2 och 17.3.8). Se dessutom följande länk där Anna Ardin uttalar sitt stöd till Omar Mustafa under en demonstration som föreningen Hjärta anordnade som stöd för Omar Mustafa:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/s-demonstration-till-stod-for-omar-mustafa

3. Stödorganisation

När det gäller frågan om föreningen Hjärta kan bedömas vara en ”stödorganisation” till Islamiska förbundet, vilket Anna Ardin också förnekar och menar är felaktigt, vill jag bara peka på ovanstående fakta om att ordföranden för Islamiska förbundet, Omar Mustafa, också en tid var ordförande för Hjärta, och dessutom nominerades från Hjärta till Stockholms arbetarekommun 2013 för att kunna nomineras till en plats i partistyrelsen. För mig kan det inte finnas någon tydligare indikation att Hjärta fungerade som stödorganisation, till och med som en ”direkt stödorganisation”, som jag skriver, till Islamiska förbundet och dess ordförande. Detta är min bedömning som forskare, utifrån kontexten och de fakta som föreligger. Detta behandlas i avhandlingen på sid 665 och 666, samt i kapitel 18.1 och 17.3.8, där föreningens Hjärtas roll behandlas mer i detalj.

4. Brister i min forskarutbildning

Anna Ardins påståenden om min forskarutbildnings brister, samt avhandlingens och disputationens bristande process, gäller institutionens och fakultetens hantering, och  faller därför utanför granskningen om vetenskaplig oredlighet och avsteg från god forskningssed i min avhandling. Dokumentation om handledningens formella organisering enligt ISP och Ladok har för övrigt insänts till rektor av dekanus. Finns det ytterligare frågor kan de ställas till handledare och/eller dekanus.

Sameh Egyptson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *