Urval av recensioner: Erövringen


Uttömmande och skrämmande

Av: Jan Wiklund, 30 september 2020: Bokus

En djupdykning i Muslimska brödraskapets erövring av ett sovande Sverige. Mycket välskriven och gedigen. Ett måste för att förstå islamismens gift.


Inblick i en totalitär världsbild
Erövringen: Muslimska brödraskapets infiltration av Sverige

Sameh Egyptson
Egyptson Mgt

Av Johan Sundéen

Publicerad i Världen idag 06:00, 10 sep 2020

Timingen för lanseringen av Sameh Egyptsons bok Erövringen: Muslimska brödraskapets infiltration av Sverige kunde inte ha varit bättre. För några veckor sedan briserade en skandal med antisemitism i fokus inom frontorganisationen Islamic Relief, en plattform som nära samarbetar med Sida och Svenska kyrkan.

I samma veva hamnade frågan om särlagstiftning för muslimer ånyo på tapeten genom efterspelet till den provokativa Koran­bränningen i Malmö, och Göteborgs stad frös alla bidrag till en annan frontorganisation, studieförbundet Ibn Rushd. Också i de sammanhangen har frågan om en religiöst och politiskt betingad antisemitism stått i centrum.

Sameh Egyptson är doktorand i kyrko- och missions­studier vid Lunds universitet. Tillsammans med forskare som Magnus Ranstorp och Aje Carlbom samt chefredaktör Johan Westerholm (Ledar­sidorna), har han gått i bräschen för granskningen av islamismen i allmänhet och Muslimska brödraskapet i synnerhet.

Denna kritiska granskning har börjat ge resultat i en vaknande medvetenhet om det hot mot det fria samhället som den muslimska extremismen utgör.

Ur de cirka 250 sidor som Erövringen omfattar växer bilden fram av en totalitär åskådning och en lika hängiven och effektiv som samvetslös kanal för åskådningen i det över världen spridda brödraskapets gestalt. Egyptsons bok heter i sin engelskspråkiga version inte för inte Holy white lies.

De dubbla budskapen, anpassade efter olika publiker, de ständiga omgrupperingarna och inte minst viljan att använda etablerade samhälleliga plattformar för sin sak gör det lätt att dra paralleller till 1960- och 1970-talens vänsterradikala ytterlighetsrörelser.

Trotskister arbetade med entrism, det vill säga taktiken att låta vissa medlemmar söka inträde i en annan organisation och inifrån densamma verka för trotskismens idéer. På snarlikt sätt verkar, enligt Egyptson, Brödraskapet.

Medan Västerlandet har som en av sina bärande idéer att samhället består av från varandra autonoma sfärer – religionens, kulturens, vetenskapens, politikens och så vidare – är islamismen totalitär; detta i den meningen att religion och politik är oskiljaktiga, och alla övriga samhällsaktiviteter underordnas – ja, underkastas – den politisk-religiösa syntesen.

Egyptson berör då och då i förbifarten banden mellan islamismen och Svenska kyrkan, men hans bok rymmer ingen bearbetning av relationen mellan den kristna 68-vänstern och politisk islam. De är två kraftcentra, som trots att det ena är kulturradikalt och det andra traditionalistiskt har funnit varandra.

När jag jämför Egyptsons framställning av Muslimska brödraskapet med den tankevärld jag själv har blottlagt i 68-kyrkan: Svensk kristen vänsters möten med marxismen ser jag gång på gång parallellerna: kritiken av en andligt inriktad religiositet som en halv religiositet, viljan att använda staten som ideologiskt-religiöst instrument, en egalitaristisk syn på människan, en programmatisk anti-kapitalism och avsky för Västerlandet, samt en järnhård allians mellan religion och politik.

I den ett par år gamla sevärda SVT-dokumentären Slaget om muslimerna – som Egyptson för övrigt återkommande hänvisar till – kommer detta till uttryck i intervjuer med två kvinnor med vänstersympatier, vilka konverterat och lockats in i islamistiska sammanhang. Båda betonar den politiska dimensionen i övergången till islam; de lockades av ställningstagandena mot ”den västerländska imperialismen” och av möjligheten att stå på ”den svaga gruppens sida”.

Över 500 referenser till trots kan Egyptsons bok inte karakteriseras som en vetenskaplig skrift. Han går inte i någon större utsträckning i dialog med tidigare forskning, för inga systematiska källkritiska resonemang och har ingen uttalad ambition att öppna för alternativa tolkningsmöjligheter. Boken är, som framgått, innehållsligt högintressant men framställningsmässigt av låg kvalitet.

Med undantag för avsnitten om Muslimska brödraskapets intåg i det svenska partipolitiska livet liknar den i långa stycken en kommenterad citatsamling. Det är tröttande och inte särskilt inspirerande att läsa sida upp och sida ner med långa blockcitat. Boken hade mått bra – för sitt innehåll förtjänat – att sättas i händerna på en professionell förlagsredaktör.

Min replik:

Johan Sundéens har rätt i att fakta samlingen Erövringen inte är skriven för att vara underhållande. Recensenten ”Aron Lamm beskrev Holy White Lies. ”Hans bok är bitvis ganska ruggig läsning för den som har det minsta oro för en krypande ”islamisering” av Sverige.”

Erövringen är inte heller skriven för akademiska seminarier utan informativ text om texter som är inte kända för läsare. Texter som belägger infiltration som beskrivs som konspirationsteorier av andra akademiker i Sverige. Boken innehåller många nödvändiga citat som valdes med noggrannhet för att fylla en funktion och ge en talande exempel om infiltrations ideologi och hur den appliceras på många nivåer i Sverige. Förhoppningsvis släpper vi ge ut en ny faktasamling om ett par år.

Sameh Egyptson


Johan Westerholm Publicerade 10-09-2020, Fb

Läser Johan Sundeens recension av Sameh Egyptsons ”Erövringen”. Kommer skriva en själv men i flera avseenden så är jag enig med Sundeen.Framför allt i den friktion vi befinner oss i. Där Svenska kyrkan och Brödraskapet möts. Där Sundeen tar avstamp i sin bok om 68-kyrkan. En nog så viktig koppling för att förstå sambanden vi upplever idag.

”Erövringen” är ett viktigt tillskott av den litteratur som nu kommer om Muslimska brödraskapet. Den svenska översättningen av ”Holy White Lies” som nu levereras är i allt väsentligt lättare materia att hantera än den första engelska utgåvan. För mig personligen är Egypsons arbete av största vikt. Att han kan Brödraskapet utan och innan är höjt bortom varje tvivel. Det är en rik källa på urkunder och personer men likt Sundeen anser jag att boken hade tjänat på att gå igenom ett redaktionellt arbete.

Till skillnad från Sundeens perspektiv, forskarens, har jag underrättelseofficerens och för mig är Egyptsons arbete extremt värdefullt att kunna gå vidare med i ytterligare bearbetningar och parallellkörningar av andra underrättelser.Boken är inte ett insteg i problematiken kring Brödraskapet eller islamism.

Egytpson är forskare och akademiker vilket slår igenom. Bokens målgrupp är med stor sannolikhet de som redan befinner sig i forskningsfältet, underrättelseområdet eller som journalist – bevakningsområdet och för dessa kan inte Egyptsons prestation nog berömmas. Inget för nybörjare med andra ord. Men inte desto mindre, en prestation och pusselbitar som för kunskapsuppbyggnaden framåt.


Maj-Lis Jeppsson, 16 september 2020, Bokus

Årets ögonöppnare

Denna bok är en fullkomlig upplysning av Islams inriktning och plan för en islamisering av omvärlden . Både intressant på vilket sätt genomförandet är upplagt samt skrämmande då så få människor har vetskap om detta. Med Sameh Egyptsons otroliga jobb bakom all denna fakta som åskådliggjorts i och med denna bok hoppas jag att den får komma ut till alla politiska partier och gymnasieskolors lärare och elever för att äntligen få upp ögonen på vad som håller på att hända.


Maj Martinsson, 3 november 2020, Bokus

Ögonöppnare för politiker, journalister och oss…

Erövringen – Muslimska Brödraskapets infiltration av Sverige.

Boken, som är del 1 av 2, bygger på ett forskningsarbete som pågått under tre decennier, där Muslimska Brödraskapets verksamhet och arbetssätt, infiltration steg för steg, har avslöjats, undersökts och kartlagts genom ett rikt material av förstahandskällor och belagda bevis.
Författaren Sameh Egyptson, som är doktorand i interreligiösa relationer vid Lunds universitet, är arabisktalande och har på så sätt kunnat ta del av artiklar, texter och uttalanden på arabiska och från arabvärlden. Han har kunnat genomskåda hur Muslimska Brödraskapet infiltrerat sig i politiska partier, myndigheter, institutioner och organisationer för att påverka och för att få igenom sina, som de benämner, ”muslimska rättigheter”.
Det handlar i Sverige om en mindre grupp islamister som gjort sig till talesmän för samtliga muslimer. De återfinns i en hel koncern av samfund, skolor, organisationer, föreningar och förbund, som årligen beviljas gigantiska belopp i bidrag från skattemedel. Brödraskapet har använt flera politiska partier som sina arenor. Samtliga beskrivs i boken; till exempel hur man gått tillväga genom att tidigt alliera sig med Socialdemokraterna och Socialdemokrati för Tro och Solidariet. Infiltrationen i Centerpartiet har fått ett eget kapitel. Ett verktyg i etableringen och framflyttandet av positionerna är användandet av dubbla budskap dvs att man talar med kluven tunga och säger en sak offentligt här och till exempel anger värdeord som demokrati och jämställdhet. Till de sina uppger man däremot något helt annat , som stämmer överens med sharia och att islam ska spridas över världen, alltså sådant som återfinns i Muslimska Brödraskapets ideologi och till exempel i antidemokratiska uttalanden från deras ideologer.


Erövringen är en faktasamling, med speciellt fokus på Sverige, med många tydliga och avslöjande exempel på hur Muslimska Brödraskapet genom sin taktik och sina strategier framgångsrikt lyckats etablera sig i Västvärlden.
Boken kan läsas av alla med intresse för nutidspolitik och samhällsfrågor.
Den bör framförallt läsas av journalister och politiker på alla nivåer.
Erövringen borde användas som lärobok på olika universitets- och högskoleutbildningar.
Blivande statsvetare, jurister, religionsvetare, lärare och journalister bör alla känna till hur en totalitär världsomfattande ideologi med ett långsiktigt mål arbetar iklädd religiös dräkt för att lyckas i sitt uppsåt.
Ett annat boktips i anslutning till det högaktuella ämnet är ” Muslimska Brödraskapets Förtrupp i Sverige – förtrycket av flickor, kvinnor och sexuella minoriteter”, av fil dr Mona Lagerström, som också finns hos Bokus. Jag köpte den i paket tillsammans med Erövringen, vilket rekommenderas.


Köp Erövringen, Muslimska brödraskapets infiltration av Sverige:
https://egyptson.se/shop#!/products/er%C3%B6vringen
Köp E-boken med klickbara unika länkar på Google books
books.google.se/books/about/ER%C3%96VRINGEN.html 
Kontakta Sameh Egyptson för intervju: Tel: 0707267161. Email: 
sameh.egyptson@egyptson.se
Pressbilder och bilder från boken:drive.google.com/drive/folders/10qqnDzSYbiLzIxul9ZIF9QvgXP_zh-fJ?usp=sharing  
Boka föreläsningar och föredrag med Sameh Egyptson:
docs.google.com/document/d/12C5NTSjgEEstiFwkQY2ea_zBpORLKhTmbap_YgslW9o/edit?usp=sharing 
Läs recensioner och få mer information: wordpress.egyptson.se/2018/11/23/news-about-holy-white-lies/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *