Därför kallade jag islamiska skolor ”gråzon för radikalisering”

Utdrag från Bosättning

4.2 SVERIGES ISLAMISKA SKOLOR (SIS)
Sveriges islamiska skolor är en stiftelse som grundades av Islamiska
förbundet i Sverige, IFiS enligt förbundets hemsida. I den samlas alla skolor som grundades av förbundet, som är medlemsorganisation i den Europiska federationen för Muslimska Brödraskapet, FIOE. Muslimska Brödraskapet är en terror organisation i många länder men inte i Europa. Däremot har organisationen en islamistisk politisk ideologi som aldrig tog avstånd från våld och synen på människovärde för de andra är odemokratisk.


Ett konstitutionsmöte hölls i Stockholm den 2 februari 1991 där Rodani
Abdelsami, Mostafa Kharraki, Ahmed Ghanem, Haytham Rahmeh,
Lahcene Mokhtari, Mahmoud Aldebe och Chakib Benmakhlouf deltog. (den historiska ledningen för Brödraskapet i Sverige)


Stiftelsen ansökte om registreringsnummer hos Skatteverket och med
ansökan bifogades en kopia på det konstituerande mötets protokoll
samt en kopia av stadgarna. I stadgarna anges att syftet med förbundet
är att etablera:

”..grundläggande och avancerad utbildning och utveckla
utbildningen för muslimska barn med hänsyn till den islamiska
kulturen och det arabiska språket”.324


I en rapport om verksamheten vid den islamiska skolan i Stockholm
skrev Chakib Benmakhlouf i Islamiska förbundets tidskrift Rabita:

”När vi grundade skolan, [i Stockholm] satte vi upp Tawtin,
bosättningen (etablering av islam i en annan miljö än en islamisk
sådan) som slogan. Innebörden av denna Tawtin kräver fokus
på svenska som skolans huvudspråk och den svenska läroplanen,
förutom det som strider mot islam, vilket är lite. Dessutom
påverkas skolans allmänna atmosfär främst av islamisk
karaktär. Vi hittade studenter som fastade på måndagar eller
torsdagar. Således har vi hanterat några ämnen som strider
mot islam. Dessutom har vi infört några justeringar inom
gymnastik och idrott där vi separerade pojkar och flickor från
första klass. Musik ersattes med religiösa sånger. När det gäller
teorier som strider mot Islam, som t.ex. Darwins teori, jämför
läraren dem med islamiska läror för att särskilja misstagen i
sådana teorier.”325


I rapporten från Sveriges muslimska råd publicerad på Islamguidens
hemsida (som fick hederspriset 2009 av Studieförbundet Ibn Rushd,
med ett certifikat undertecknat av Othman Al Tawalbeh, vik. rektor i
studieförbundet, och Temmam Asbai, tidigare ordförande för Islamiska
————————————–

324 Skatteverket, Stiftelsen islamiska skolan, kopia av mötesprotokoll 1991-11-02
325 Rabita nr. 9/1996, s. 6

—————————————-


förbundet),326 där skälen till etableringen av islamiska skolor förklaras
under titeln ”Sveriges Islamiska skola”:

”Det andra problemet som muslimer fruktar är sexuell pornografi
i skolorna, där den sexuella revolutionen har spridit sig
från universitetet till gymnasieskolan och grundskolan. Idag
finner vi att det inte finns någon svensk flicka som vill förbli
oskuld. Det är viktigt för flickor att vara sexuellt aktiva enligt
deras kompisars tycke!! Dessutom noteras att abortfrekvensen
bland svenska flickor är mycket hög. Den sjuka företeelsen har
spridit sig till utlänningarnas döttrar som har sex i hemlighet
och sedan utförs en hymenorrhaphy (rekonstruktionskirurgi
av mödomshinnan) med hjälp av svenska läkare och socialarbetare,
utan att informera deras familjer, detta pga. att man
fruktar en reaktion med dödlig utgång ifall att familjerna
får kännedom om det. Efter att ha fått kännedom om dessa
fruktansvärda fakta på Sveriges skolor är de svenska myndigheterna
fortfarande förvånade över det faktum att muslimer och
deras familjer flyr från denna ruttna miljö till säkerhet, fred och
trygghet i de islamiska skolornas famn.”327


Synen på jämställdhet är extremt reaktionär och passar inte in i
skolsystemet och strider mot svenska läroplan. På Islamiska förbundets
hemsida328 fanns det en länk som förklarade att Sveriges islamiska
skolor består av sex grundskolor, förskolor och gymnasieskolor. År 2009
bestod stiftelsen av den Islamiska skolan i Stockholm och dess chef
Khemais Bassoumi, Al-Azhar skolan i Stockholm och dess chef Bashir
Aman, Al-Azhar skolan i Örebro och dess chef Burhan Mohammed
Ali, Iman Skolan i Uppsala och dess chef Khodr Ali, Römosseskolan i
Göteborg och dess direktör Abdirizak Waberi samt den islamiska skolan
i Växjö och dess chef Ismail Abu Helal.329 Informationen om dessa
skolor stämde enligt arkiv i svenska myndigheter fram till utgivning av
min bok ’Holy White Lies’ 2018.

————————————————-
326 Islamguiden, Ibn Rushd hederspris 2009 tilldelades Islamguiden, Pressmeddelande
2009-04-01: http://web.archive.org/web/20150417061855/http://www.islamguiden.
com/arkiv/ibn_rushd_hederspris_2009.pdf
327 Sveriges muslimska råd, Islam och muslimer 2001, Islamguiden:
https://web.archive.org/web/20160503095407/http://www.islamguiden.com/
islam/islam_sweden.html
328 Islamiska förbundet i Sverige, länkar: http://web.archive.org/
web/20140913231225/http://www.islamiskaforbundet.se/sv/index.php
329 SIS, Medlemmar: http://web.archive.org/web/20090421072808/http://www.
islamiskaskolor.se/arb/members.htm

——————————————-


Chakib Benmakhlouf talar på hemsidan Islameyat om sin roll i etableringen
av Sveriges islamiska skolor och säger:

”Det andra området där vi gjorde många framsteg, genom
Allahs Allsmäktiges nåd, är etableringen av skolor. Vi grundade
den första skolan 1995. Sedan grundade vi andra skolor i
Sverige [nu 6 skolor med filialer]. Dessa skolor är modellskolor;
hela budgeten är från det svenska utbildningsministeriet.
Det studerar nästan två tusen muslimska barn i dessa skolor.
Ungdomarna som började i dessa skolor för 15 eller 16 år sedan
fortsätter sedan sina studier vid universitet. Några av dem har
tagit examen och har goda positioner. Vi kan hävda att detta
är ett experiment (av officiella islamiska skolor i en icke-islamisk
miljö). Vi säger ”officiella” eftersom de tillhör det svenska
utbildningsdepartementet och de finansieras också av detta
departement. De omfattas av svensk lag och övervakas av de
svenska inspektörerna både vad gäller det administrativa och
det finansiella.”330

——————————————

330 Al-Shamy Al-Sayed, Intervju med Chakib Benmakhlouf, Islameyat, 2011-11-09:
https://web.archive.org/web/20140108132649/http://www.islameiat.com/Pages/Subjects/Default.aspx?id=12486&cat_id=6


4.2.2. Framstegsskolan i Stockholm
Skolans huvudman är Stiftelsen Framstegsskolan (namnet Stiftelsen
islamiska skolan används ibland). Efter en begäran den 2 november
1991 har stiftelsen fått ett organisationsnummer från Skatteverket.
Enligt protokollet deltog Mostafa Kharraki, Mahmoud Al Debe,
Haytham Rahmeh, Chakib Benmakhlouf, Ahmed Ghanem, Lahcene
Mokhtari och Abdelsami Rodani i konstitutionsmötet och enades då
om stiftelsens stadgar och dess villkor. Det viktigaste enligt protokollet
var:

”…att ge grundläggande och kontinuerlig utbildning och att
främja utbildning av muslimska barn, med särskild hänvisning
till den islamiska kulturen och det arabiska språket.”338

Enligt de senaste årsrapporterna från Skolinspektionen är organisationens

styrelse följande: Chakib Benmakhlouf, Khereddine Khachlouf,
Omar Mustafa, Bashir Aman Ali, Mostafa Kharraki, Temmam Asbai,
Tarek Mourad, Mohammed Yasin, Abdallah Salah, Khodr Ali och
Abdirizak Waberi, Fatima Marrakchi, Bachar Ghanoum och Khemais
Bassoumi.

Listan består av den inre cirkeln i Islamiska förbundet bland annat
grundare till förbundet, dess dotterorganisationer och tidigare ordförande
i dessa organiationer. Enligt hemsidan för Framstegsskolan i
Stockholm arbetade Nabil Benaouda, son till dåvarande ordföranden
för SMR Helena son till dåvarande ordföranden för SMR Helena
Benaouda. Han är gift med Souad Kharraki,339 dotter till Mustafa
Kharraki som sitter i styrelsen. Kharraki har två andra barn som också
arbetar på skolan; dottern Chafiya och hennes bror Mohamed Amin
Kharraki som är talesman för Islamiska förbundet. Familjen Benmakhlouf
har också skolan som arbetsplats. Förutom Chakib som grundade
skolan och arbetar där som lärare har hans fru Aziza en central roll
bredvid hennes arbetsplats på Imanskolan.340338 En kopia av ansökan om organisationsnummer hos Skatteverket. Organisationsnummer:
802016-1926
339 Ratsit, Souad Kharraki: http://web.archive.org/web/20170302121803/https://
www.ratsit.se/19810608-Souad_Kharraki_Solna/ssml3RyKLGqViNAoTuo-
DEWtvJYnYBeEuqSfvXFW-Hio
340 Framstegsskolan i Stockholm, Kontakta personalen direkt: http://web.archive.org/
web/20161107131927/http://fsskolan.se/kontakta-oss/personal/
———————————————-

År 2018 blev skolan av med sin lokal för grundskoleutbildning.341 Stiftelsen
köpte ett aktiebolag som driver grundskoleutbildning, English
School Scandinavia AB. I aktiebolagets styrelse satt samma styrelse som
i siftelsen. I februari 2020 stängdes skolan efter att Förvaltningsrätten i
Stockholm bedömde att bristerna i skolans ägar- och ledningskrets var
mycket allvarliga och att det därför var befogat av Skolinspektionen att
dra in skolans tillstånd.342 Ägare till aktierna var i protokoll daterat 15
september 2020343 Stiftelsen Framstegsskolan. I protokoll daterat 13
september 2021344 står tre privatpersoner som ägare, nämligen Fatima
Marrakchi, Bachar Ghanoum och Khemais Bassoumi. Bolaget hade
enligt årsredovisningen 2019-2020 en omsättning på drygt 33 miljon
kronor med ett eget kapital på drygt 6 miljoner kronor.
Enligt årsredovisningen 2019-2020 hade Stiftelsen Framstegsskolan
haft en nettoomstättning på 11 miljoner och ett eget kapital på över 7
miljoner.345 Enligt utbildningsstatistiken för 2017 är andelen lärare med
lärarlegitimation 50,5% jämfört med 71,4% i genomsnitt i Sverige.346
Stiftelsen driver idag en skola i Rågsved 1-9. Skolorna har inte lämnat
någon information till Skolinspektionen de senaste åren.


341 Qureshi Fatma, Framstegsskolan måste flytta, Mitti Kista/Rinkeby/Tensta,
2013-08-03: https://web.archive.org/web/20210903132629/https://www.mitti.se/
nyheter/framstegsskolan-maste-flytta/repdpnrch%21yBtXKzWqs9@xGyf2efnXg/
342 TT, SVT Nyheter, Domstolsbeslut: Friskola ska stängas direkt, 2020-02-14:
https://web.archive.org/web/20200214123825/https://www.svt.se/nyheter/lokalt/
stockholm/domstolsbeslut-friskola-ska-stangas-direkt
343 https://drive.google.com/file/d/1xF_tz8xo1KXOEEk470aqwYQDbReDIyb9/view?fbclid=
IwAR06SVAbAHkb1LuHi2YZBBrJg-5TE_nUpcWwiE0GJlgK5wJXcXaKN-B-cD8
344 https://drive.google.com/file/d/129xLS1R7uP-OM-1VkA06T9_x4zOGnnvo/view?fbclid=
IwAR2dZ2N0GYWKn3F0xbulN5Xhf9bfiyuyfE1C6f1_rlIkjPkNwF2sSC4jJQo


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *