Svar på Samir Jeresis anmälan till ÖNEP

Utdrag från avhandling ”Global politisk islam”:

”Bland styrelsemedlemmarna i MPF återfinns Abdirizak Waberi (ordförande, rektor för Islamiska skolan i Göteborg och ordförande för Islamiska förbundet i Sverige). Där finns också Kaleem Sheikh och hans fru Kalsoom Kaleem, Firas Almasri, Mohammad El-Alti, Khalif Ismail, Bachar Ghanoum (styrelsemedlem i Sveriges Islamiska Skolor, SIS), Rodha, Bengt Johansson, Samir Aljeresi och Helena Benaouda (ordförande för SMR).[1] Vissa av namnen pekar på en viss Göteborgsförankring, förutom att Waberi sökte sin riksdagsplats hos moderaterna utifrån Göteborg.”


[1] Muslimskt politiskt forum, ”MPF: Ledamöter”, 2010. https://web.archive.org/web/20121108222723/http://www.mpfsweden.se/index.php?option=com_content&view=article&id=2:ledamoeter&catid=1:omoss&Itemid=6 


Mika Vähäkangas                                                       23-03-23
Mats Lindberg

Till rektor

Yttrande över anmälan om etikprövning och känsliga personuppgifter i Sameh Egyptsons avhandling Global politisk islam, från Samir Jeresi (23-03-20)

________________________________________________________________________

Samir Jeresi anmäler att hans namn tillsammans med politiska uppfattningar m.m. nämns i avhandlingen vilket han anser vara ”känsliga uppgifter” och ett brott mot reglerna om forskningsetik. Han anser också att han inte har fått någon information om hur hans personuppgifter har insamlats eller hanterats m.m. Därför menar han att avhandlingen överträder etikprövningslagen samt strider mot god forskningssed.

Hans namn är dessutom felstavat, menar han, och han begär att ”inkorrekta uppgifter om mig”, troligen det felstavade namnet som är det enda sakfel som nämns, ”ska korrigeras skyndsamt”.

När det gäller hans namn och andra personuppgifter kan vi tyvärr bara konstatera att någon Samir Jeresi inte förekommer i avhandlingen, inte heller någon namnuppgift som skulle kunna vara en felstavning av detta namn. Eftersom anmälaren inte heller anger vilken sida detta eventuellt felstavade namn skulle förekomma på, kan vi inte efterkomma hans begäran om rättelse av denna eventuella felstavning, eller något annat tänkbart sakfel, icke omnämnt i anmälan.

Vi ser därför inte heller någon anledning att besvara hans anmälan i övrigt, utan hänvisar till de allmänna synpunkter som vi redan har framfört i våra tidigare yttranden i ärendet angående ”känsliga personuppgifter” och etikprövning av den 22 februari, den 8 mars samt den 16 mars.

Mika Vähäkangas Mats Lindberg
     Forskningschef                                                  Professor emeritus i statskunskap,
     Polin-institutet i teologi, Åbo Akademi                    Örebro universitet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *