Svar på Adamsons (Mostafa Kharraki) anmälan till ÖNEP

Sameh Egyptson                                      Yttrande till rektor                                 23-04-11

Till rektor

Svar på Anmälan Adamson 23 mars, skrivelse 13a i ärende P 2023 – 1611

Allmänt

Till att börja med vill jag påminna om att den långa raden av anmälningar är ett led i en organiserad kampanj med likartade skrivelser. Detta framgår specifikt av den guide som föreningen Hjärta (genom sin ordförande Mattias Irving) lade upp på föreningens hemsida i månadsskiftet februari/mars och där personer som förekommer i min avhandlingen uppmanas att anmäla avhandlingen enligt detaljerade anvisningar och mallar. (Se de bifogade Bilaga 1 med Mattias Irvings brev till prodekan Stephan Borgehammar, vars innehåll återkommer i en tidigare skrivelse från Irving som jag redan har besvarat, samt Bilaga 2 som är själva guiden.)

Den som läser denna text digitalt kan gå direkt på länkarna: Om kampanj (se Bilaga: brev till prodekanen på Lunds universitet – Hjärta). Om ”guide” (se Bilaga: brev-till-dig-som-ar-omnamnd-i-egyptsons-avhandling). Annars finns texten i bilaga 1 och 2 nedan.

Däremot måste ju enskilda påståenden om sakfel bemötas. Och det har jag gjort ända sedan jag bemötte Yassir Issas, kollektivt framtagna långa lista med förmenta felaktigheter (och andra insinuationer) från den 23-02-02. Därvid erkände jag omedelbart vissa felaktigheter som jag publicerade i mina Errata av den 23-02-08 (som fanns framlagd vid disputationen, och som nu finns digitalt utlagd vid avhandlingen). Men de allra flesta påståendena om sakfel kunde jag avvisa. Detta faktum har anmälarna vanligtvis inte velat erkänna, utan flera påståenden om felaktigheter återupprepas trots att jag: a) har erkänt vissa av dem och publicerat rättelser, men viktigare, b) avvisat de flesta påståendena om felaktigheter, genom att visa på ett tydligt och starkt källmässigt stöd.

Den anonyme Adamson 13 a av  den 23 mars

Även om anmälan är anonym är det uppenbart att den som anmäler är Mostafa Kharraki, eftersom han hänvisar till sin egen framträdande figurering på sid. 108 i avhandlingen, och andra sidhänvisningar. Jag kommer trots allt (huvudsakligen) att benämna honom ’anmälaren’. Eftersom anmälaren lyfter fram flera sakuppgifter som han anser är felaktiga ska jag behandla dem en efter en.

1) Påståendet att han har varit ordförande för Islamiska förbundet (sid. 327), som jag tidigare har erkänt faktiskt är felaktigt i texten, har jag redan den 8 februari observerat och rättat till. I mina Errata från den 8 februari, framlagda vid disputationen, har jag ändrat detta till att anmälaren har varit ordförande för Islamiska förbundets stiftelse, vilket hade varit klädsamt om anmälaren själv hade informerat om. (Se avhandlingens Erratalista, utlagd digitalt vid sidan av avhandlingen.) Till detta vill jag framhålla att anmälaren dessutom också, bland annat, har varit ordförande i de viktiga och framträdande organisationerna i nätverket Förenade islamiska föreningar i Sverige (FIFS) och Sveriges muslimska råd (SMR), vilket troligen anmälaren anser ingår i de uppgifter som han ser som ”sanna” av de cirka 80 gånger som hans namn nämns i avhandlingen. Dessa tre roller i nätverket räcker ju rimligen för att det ska framgå att anmälaren har en framträdande roll bland de femton–tjugo ledande personerna i nätverket. (Se anmälarens/Mostafa Kharrakis ställning i nätverket i Tabell: Den ”inre cirkeln” i Islamiska förbundets organisatoriska nätverk, på avhandlingens sid. 354.) Mot bakgrund av anmälarens framstående ställning i det organisatoriska nätverket, också historiskt,  huvudsaken i min berättelse om honom, framstår anmälarens kritikpunkter, som framläggs i skrivelsen (13a), som lättviktiga randanmärkningar. Jag ska ändå ta mig tid att behandla dem.

2) Anmälaren förnekar min skildring (sid. 108) om vad som hände år 2002 i Kairo då vi tillsammans var på besök vid Al-Azahr universitetet. Jag vill börja med att säga att denna händelse är helt perifer för min skildring av anmälarens roll i det svenska organisatoriska nätverket, och alltså inte är viktig. Händelsen ingår i berättelsen om min personliga väg när jag sökte, och fann, mitt avhandlingsämne. Anmälarens roll i nätverket, till exempel i den ”inre cirkeln” enligt ovan, beskrivs i stället på flera andra ställen och stöds av andra källhänvisningar och sakuppgifter.

Inte desto mindre vill jag kommentera hans förnekande av händelsen i Kairo. Anmälaren säger att min skildring är ”inte sann”, att jag saknar ”bevis”. Men frågan är vad det är som han menar inte är sant. Jag bjöd själv in anmälaren/Mostafa Kharraki till konferensen vid Svenska institutet i Alexandria 2002 med bland andra professor Jan Hjärpe samt dåvarande forskarna (nu professorer) Anne Sofie Roald och Jonas Otterbeck. Han var alltså där, vilket hade varit klädsamt om han hade bekräftat. Kanske är det själva frågan om stipendier som han menar inte är ”sann”? Men jag kommer ihåg absolut glasklart att han bad om stipendier på arabiska vid mötet med högste eller möjligen vice imamen. Om det är detta han förnekar, står ju på just denna punkt ord mot ord. Kanske är det tanken att Al-Azahrs religionsdidaktik skulle vara sekteristisk, eller tanken att han skulle sända svenska lärare till en sekteristisk utbildning som inte är ”sann”? Det finns dock ett ställe i avhandlingen som bekräftar att Kharraki i ett annat sammanhang har skaffat stipendier för att en medlem i nätverket ska kunna studera islams grunder enligt en sekteristisk didaktik. På sid. 75 vittnar Pierre Durrani om att Mostafa Kharriki ordnat ett stipendium åt honom för att han skulle kunna studera vid Muslimska Brödraskapets högskola för imamutbildning i Frankrike, Institut Européenne des Sciences Humaines (IESH), där man enligt den engelska hemsidan får en ”solid kunskap” om islam och koranen. Så det är inte orimligt att tänka sig en motsvarande verksamhet i Kairo. För övrigt står min bedömning av Al-Azhars sekteristiska religionsdidaktik på säker grund, eftersom dess kursplaner och kurslitteratur var ämnet för mina forskarförberedande uppsatser vid Lunds universitet 1998.

3) Anmälaren förnekar ”personkontakter med bröder [dvs. medlemmar av Muslimska brödraskapet] inom det transnationella nätverket” och att jag inte anger någon källa (sid. 272–273). Att jag inte anger någon källa på just detta ställe är helt naturligt, eftersom påståendet ingår i sammanfattningenav kapitel 6. Påståendet står i delkapitel 6.7som har rubrikenResultat av kapitel 6, och där behövs ju inga källor, de är redan framlagda. Delkapitel 6.7 sammanfattar de sakuppgifter som framkommit tidigare i detta kapitels 30 sidor. Där finns till exempel Chakib Benmakhloufs berättelse om Islamiska förbundets grundande (i delkapitel 6.2) där anmälarens historiska roll framställs som en av grundarna.

4) Anmälaren anser att mina slutsatser om hans roll i styrelsearbetet (sid. 240–241) grundas på långsökta och spekulativa resonemang. Det framgår tydligt av min text att jag grundar detta på en rimlig bedömning som utgår från sammanhanget. Det hade varit klädsamt om anmälaren direkt hade förnekat sin roll i stället. Varför gör han inte det? Då hade vi kunnat diskutera om min bedömning var felaktig eller inte (utifrån kunskaper om den inre organisationskulturen i Brödraskapet utifrån främst internationell forskning) i stället för att diskutera om hur spekulativ jag har varit, eller inte.

5) Detsamma gäller mitt påstående om anmälarens organisatoriska tillhörighet (sid. 246) till Muslimska brödraskapet, som förnekas. Det är dock på detta ställe inte jag som spekulerar. Det är Islamiska förbundets grand old man Chakib Benmakhlouf, inte jag, som redogör för Islamiska förbundets bildande och som nämner anmälaren bland de deltagande grundarna. Detta framförs i det avsnitt (6.2.5) som kommer efter det att jag har konstaterat att Islamiska förbundet, enligt helt andra källor, är en gren av det transnationella Muslimska brödraskapet (6.2.4). Enligt min analys redovisar Benmakhlouf alltså grundandet av Islamiska förbundet på en punkt i min berättelse när jag redan har konstaterat, utifrån annan litteratur och andra primärkällor, att det är organisatoriskt anknutet till Muslimska Brödraskapet. Den som är med bland grundarna av IFiS, som anmälaren, grundar alltså en organisation som enligt min analys är anknuten till MB.

Anmälaren bygger upp sin kritik på min tolkning av tilltalsordet ”bröder”, och att det skulle vara en bärande indicium i saken. Men denna passage om tilltalsordet ”bröder” har ingen betydelse för konstaterandet att Islamiska förbundet tillhör Muslimska brödraskapet. Det är redan gjort tidigare i analysen (enligt ovan). Tilltalsordet ”bröder” är ett tillkommande och obetydligt indicium i frågan om IFiS är anknutet till MB. (Därutöver har jag ändå rätt och anmälaren fel på denna punkt. Den framträdande ledaren Mahmoud Aldebe, till exempel, slutade kallas ”broder” efter det att han i kritik hade lämnat rörelsen. Tilltalsordet är alltså betydligt mer laddat än vad anmälaren mångordigt framhåller.)

6) Anmälaren kritiserar att jag ”spekulerar” om Islamiska förbundet och partiet Nyans (sid. 650), vilket framhålls som särskilt ovetenskapligt. Jag vill bara påpeka att jag uttryckligen redovisar att jag saknar källmaterial och inte har hunnit undersöka saken, och uttryckligen alltså anger att jag ”spekulerar”, för att uppmärksamma läsaren. Jag påpekar därvid tydligt att jag redovisar fyra möjliga, alternativa tolkningar, där ingen verkar vara mer rimlig eller få mer stöd än någon annan. Att på detta sätt diskutera alternativa tolkningar, som hypoteser för kommande undersökningar, kan inte ses som klandervärt i samtidshistorisk forskning. Bara de inte framställs som faktiska sakuppgifter. Det jag påstår om anmälarens roll i detta sammanhang, som en möjlig ledargestalt för viktiga beslut, är dock en rimlig bedömning givet både vad det internationella forskningen säger om det organisatoriska nätverkets sätt att fungera, och mina kunskaper om det svenska nätverkets sätt att fungera, med en stark centraliserad styrning av ”den inre cirkelns” medlemmar.

7) När det gäller de personuppgifter som anmälaren avslutningsvis menar är ”kränkande, stigmatiserande eller potentiellt farliga” vill jag bara påpeka att mina påståenden enbart gäller organisationstillhörighet, och i något fall yttranden som anmälaren gjort. Men dessa är hämtade från uppgifter som redan har offentliggjorts på de egna organisationernas hemsidor eller tidskrifter, eller av anmälaren själv. De kan därmed anses vara tillåtna att användas i forskning även om de i princip är ”känsliga”. I detta stödjer jag mig, som framgått i tidigare yttranden, på Lunds universitets Lathund för etikprövning (sid. 11). Om uppgifterna upplevs som ”kränkande” eller ”potentiellt farliga” är det väl snarast anmälaren själv, eller hans organisationer, som borde ha låtit bli att offentliggöra dem.

En reflexion om ”potentiellt farliga” omnämnanden i avhandlingen. Fallet Samir Jeresi i skrivelsen 11a i ärendet

I det svar som jag tidigare gett till Samir Jeresis skrivelse (11a) framhåller jag att jag inte kunde hitta hans namn i avhandlingen, han hade heller inte angett på vilken sida, och alltså inte kunde efterkomma hans begäran att rätta till min felaktiga stavning av det. Vid en noggrannare undersökning har jag dock hittat namnet Samir Aljeresi, på sidan 303. Namnet finner man bland styrelsemedlemmarna i Muslimskt Politiskt Forum (MPF), en offentlig organisation med en offentlig websida. I fotnot 631 finns en länk till en offentlig websida där det står:

10.  Samir Aljeresi – Suppliant

En bild som visar person, kostym

Automatiskt genererad beskrivning

(För den som läser detta digitalt, anger jag länken: 631 Muslimskt politiskt forum, ”MPF: Ledamöter”, 2010.

https://web.archive.org/web/20121108222723/http://www.mpfsweden.se/index.php?option=com_content&view=article&id=2:ledamoeter&catid=1:omoss&Itemid=6)

Man skulle kunna se detta namn som en täcknamn som Samir använder på MPF:s hemsida, men hur ”felet” har uppstått kan jag inte veta. Nu önskar Samir Jeresi att jag ska ändra hans ”felaktigt” angivna namn i avhandlingen till hans riktiga namn Samir Jeresi. Men jag kan tyvärr inte ändra på källan. I den källa jag använder står det Aljeresi.

Samir skriver i sin anmälan att mitt omnämnande av honom med det felstavade namnet ”kan drabba mig och min familj väldigt hårt i vissa arabiska eller muslimska länder”. Men hur skja man veta vilken person det felaktiga namnet gäller? När Samir Jeresi nu vill ändra sin felaktiga namn till sitt officiella namn indikerar han att han i praktiken inte alls är rädd att förknippas med Muslimska brödraskapet. Hade det varit riktigt farligt borde han ju ha velat att detta felaktiga namn skulle stå kvar.

Sameh Egyptson, Teol. Dr.

sameh.egyptson@ctr.lu.se

Bilaga 1. Brev från Hjärta genom Mattias Irving till prodekanus Stephan Borgehammar 22 februari, utlagt på föreningen Hjärtas hemsida.

Om kampanj (se Bilaga: brev till prodekanen på Lunds universitet – Hjärta

Hjärta

mer hjärta i politiken!

Brev till prodekanen på Lunds universitet

Den 10 februari disputerade Sameh Egyptson vid Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR) vid Lunds universitet, med en avhandling där föreningen Hjärta figurerar på ett stort antal ställen. Hjärtas ordförande Mattias Irving har därför skrivit ett brev till på CTR. Det publiceras här i sin helhet.

En arbetsgrupp i föreningen Hjärta har även tagit fram en guide för andra som blivit uthängda i Egyptsons avhandling. Den förklarar de rättsliga principerna bakom GDPR och lagen om etisk forskning, samt ger förslag på brevmallar för den som vill göra egna anmälningar mot avhandlingen. Denna guide kan laddas ner och läsas här.


Hej Stephan!

Jag är en av de många som omnämns med personuppgifter såsom politisk tillhörighet och föreningstillhörighet i Egyptsons avhandling Global politisk islam? Muslimska brödraskapet & Islamiska förbundet i Sverige, som publicerades online av Lunds universitet i januari i år och har fått mycket stor spridning, med i skrivande stund nästan 20 000 nedladdningar. Eftersom ni som statlig myndighet har publicerat information om mina personuppgifter har jag frågor om er hantering av dessa uppgifter enligt GDPR-lagstiftningen från 2018.

1. Vilka personuppgifter har hanterats inom detta forskningsprojekt?

2. Varifrån har dessa uppgifter insamlats?

3. Hur har dessa personuppgifter lagrats och katalogiserats?

4. Hur länge kommer dessa personuppgifter att lagras?

5. Vilket lagrum stöder ni er på i publiceringen av dessa uppgifter?

Enligt artikel 5 i GDPR-lagstiftningen, principen om laglighet, korrekthet och öppenhet, har LU i egenskap av myndighet ett ansvar för att de uppgifter som behandlas är korrekta. Inom begreppet ”behandlas” räknas även publikationen in. Dessvärre finns det flera sakuppgifter i den publicerade avhandlingen som är felaktiga eller på andra vis osakliga, som jag redogör för nedan.

/Här nedan följer sedan den text som Irving har framfört i sin skrivelse av den 22 februari och som jag har svarat på i ett särskilt yttrande./

Bilaga 2. Guide för dem som har blivit omnämnda i Sameh Egyptsons avhandling och som vill framföra klagomål tull universitet, framlagd på föreningen Hjärtas hemsida, i enlighet med länken i Bilaga 1 ovan.

Om ”guide” (se Bilaga: brev-till-dig-som-ar-omnamnd-i-egyptsons-avhandling)

Till dig som blivit omnämnd i Sameh Egyptsons

avhandling Global politisk islam – Detta kan du göra!

Hej! Du är en av dem som blivit omnämnda i avhandlingen Global politisk islam som lades fram vid Lunds universitet fredagen den 10 februari. Avhandlingen fick extremt hård kritik och släpptes fram av en oenig betygsnämnd med siffrorna 2-1. Den innehåller en lång rad felaktiga uppgifter, felöversättningar, olämplig vetenskaplig metodik och tveksamma källor, vilket har påtalats i en extern granskande rapport författad av en grupp som har hängts ut i avhandlingen och frontad av Yasir al-Sayed Issa.

Vi har tagit oss friheten att skicka detta mail till sammanlagt ca 70 personer som omnämns i avhandlingen. Om du vill bli borttagen från denna maillista och inte kontaktad mer är du varmt välkommen att höra av dig så stryker vi dig självklart omedelbart. Om du är en av de många som omtalas i rapporten och upplever att du har blivit felaktigt utpekad eller på andra sätt omskriven på ett sätt som du inte sympatiserar med, så är det viktigt att du ska veta att du har rättigheter. Lunds universitet är en statlig myndighet och den har inte rätt att publicera vad som helst om dig.

   Vi menar att det var ett stort misstag, och ett övertramp mot god forskningssed, att Egyptsons avhandling släpptes igenom. Vi menar också att den allvarligt skadar föreningsdemokratin och sprider samt ger legitimitet åt rasistiska konspirationsteorier om muslimer i Sverige.

   Efter avhandlingen har Egyptson debatterat flitigt, och hörts i många olika kanaler. Nu upprepar han sina gamla anklagelser, också sådana som han fått bevisade för sig är felaktiga. Vi tror inte att han kommer att sluta angripa oss som han pekat ut. Därför är det viktigt att vi ser till att Lunds universitet pressas att ta ansvar för att upprätthålla sanning och forskningskvalitet.

   Detta kan du göra nu!

 Läs igenom de två texterna ”Detta är GDPR och dina rättigheter” och ”Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460)” nedan, så får du en bra grund att stå på när du skriver dina anmälningar!

 Skriv till prodekanen Stephan Borgehammar på Egyptsons institution (stephan.borgehammar@ctr.lu.se) och begär att få veta hur dina personuppgifter har hanterats i Egyptsons forskningsprojekt, samt vilket lagrum de stöder sig på. Det blir lättare att få igenom dina övriga anmälningar om du har börjat med att kontakta institutionen! Se brevmallen nedan för inspiration!

 Anmäl avhandlingsprojektet till Överklagandenämnden för etikprövning (ÖNEP). Skriv ett mail till kansli@onep.se. Se avsnittet nedan för en brevmall till ÖNEP!

 Skriv till Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (NPOF) och anmäl oredlighet i forskning. Se avsnittet nedan för mer information!

 Skriv även till Nämnden för utredning av avvikelser från god forskningssed på Lunds universitet och anmäl oredlighet i forskning. Det går bra att använda samma brevmall som till NPOF. Båda adresserna finns i samma avsnitt!

 Efter att du haft kontakt med institutionen kan du lämna in ett klagomål mot avhandlingen till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) för brott mot GDPR. Läs mer i avsnittet nedan! Detta är GDPR och dina rättigheter. GDPR är en lagstiftning som infördes 2018 och gäller för allt material som publiceras i Sverige, inklusive avhandlingar. Alla personuppgifter som behandlats från 2018 och framåt faller under GDPR-lagstiftningen, oavsett när projektet inleddes. Exempel på att ”behandla” en personuppgift är att: Samla in den, lagra den, sortera/katalogisera den, och publicera den.

   Som ”personuppgift” räknas alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig. Där ingår ditt namn, din nationalitet, din etnicitet och din religionstillhörighet. Även sådant som föreningsmedlemskap kan vara en personuppgift, men det beror på vad det är för förening.

En viktig del av GDPR-lagstiftningen är artikel 5. Denna kallas ”principen om laglighet, korrekthet och öppenhet.” Den innebär bland annat: Man har ett ansvar för att de uppgifter man behandlar (samlar in, lagrar och publicerar) är korrekta. Man ska ha rutiner på plats för att omgående korrigera felaktiga uppgifter.

   Det ska vara klart och tydligt för den dig som blivit registrerad hur dina uppgifter har behandlats. Den som behandlar dina uppgifter är skyldig att redovisa till dig hur dina personuppgifter hanterats, i samband med att uppgifterna samlas in, eller när du ber att få veta det. Skyldigheten att informera dig direkt kanske inte gäller när öppna data samlas in. Det beror på. Men oavsett har den som behandlar dina uppgifter skyldighet att på din begäran redovisa var de fått uppgifterna ifrån. De måste också redovisa vilket rättsligt stöd de har för att behandla dina uppgifter. Du kan be dem att redovisa vilket lagrum de stödjer sig på. Brott mot GDPR-lagstiftningen kan medföra mycket dryga böter. Personer som lidit skada av att en myndighet brutit mot bestämmelserna har rätt att begära skadestånd. Skadeståndsbegäran sker i domstol.

   Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460)  Här följer några viktiga utdrag i lagen som är särskilt viktiga att veta för dig som blivit utpekad i Egyptsons avhandling.

   Syftet med lagen (§1) är att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning. Du som blir forskad på ska skyddas mot risken att skadas fysiskt, psykiskt eller

integritetsmässigt, och din rättssäkerhet ska värnas. Allmänheten ska ges insyn i och inflytande över den forskningsetiska prövningen. Lagen ska tillämpas på forskning som behandlar känsliga personuppgifter eller uppgifter om brott.

   8 § Mänskliga rättigheter och grundläggande friheter ska alltid beaktas vid etikprövningen samtidigt som hänsyn skall tas till intresset av att ny kunskap kan utvecklas genom forskning. Människors välfärd ska ges företräde framför samhällets och vetenskapens behov.

   10 § Forskning får inte godkännas, om det förväntade resultatet kan uppnås på ett annat sätt som innebär mindre risker för forskningspersoners hälsa, säkerhet och personliga integritet. Behandling av känsliga personuppgifter och uppgifter om brott får godkännas bara om den är nödvändig för att forskningen ska kunna utföras.

Läs mer på Etikprövningsmyndighetens hemsida.

Brevmall till prodekanen på Centrum för teologi och religionsvetenskap

Hej Stephan!

Jag är omnämnd i avhandlingen ”Global politisk islam? Muslimska brödraskapet & Islamiska förbundet i Sverige” som nyligen godkändes vid er institution. [Ditt klagomål, välj ett eller flera]

– Forskningen har hanterat mina känsliga personuppgifter utan mitt samtycke och publicerat dessa offentligt [berätta vilka personuppgifter och var i avhandlingen de är].

– Jag figurerar i avhandlingen med felaktiga eller falska personuppgifter [berätta vilka uppgifterna är och varför de är felaktiga].

– Jag felciteras eller det står saker om mig som är osanna, vilket bryter mot god forskningssed. [Visa

vilka citat som är fel eller påståenden som är osanna, och ge underlag till varför de inte stämmer]

– Något annat [Din begäran]

– Jag vill begära att få veta hur mina personuppgifter har hanterats, med avseende på varifrån personuppgifterna har hämtats, vilka uppgifter eller kategorier av uppgifter som behandlats i forskningen, hur länge personuppgifterna kommer att lagras, och vilket lagrum ni stöder er på i hanteringen av mina personuppgifter i er forskning.

– Jag vill att ni omedelbart publicerar en adekvat rättelse om de falska uppgifterna om mig i avhandlingen.

Med vänliga hälsningar XXX XXX

Brevmall till nationella Överklagandenämnden för etikprövning (ÖNEP)

och till Nämnden för utredning av avvikelser från god forskningssed på Lunds universitet

Detta är ett förslag som kan hjälpa dig att komma igång! Men kom ihåg att din anmälan blir starkare om du själv beskriver med egna ord vad som hänt just i ditt fall! Det är också bra om du kan hänvisa till tidigare konversationer med institutionen.

Hej!

Mitt namn är XXX XXX och jag vill anmäla brott mot etikprövningslagen begånget av Lunds

universitet, inom forskningsprojektet ”Global politisk islam? Muslimska brödraskapet & Islamiska förbundet i Sverige”, en avhandling som godkändes vid en disputation vid Lunds universitet den 10 februari i år.

   I avhandlingen nämns mitt namn och uppgifter om [etnicitet/religion/härkomst/brott/politiska

uppfattningar]. Berätta vilken slags uppgifter som står om dig, berätta också om detta är felaktigt och i så fall på vilket sätt. Det anses vara brott mot reglerna om forskningsetik att publicera känsliga uppgifter om de är sanningsenliga. Om det rör sig om felaktigheter om personer anses det också vara ett brott mot forskningsetiken i sig. Därför är det viktigt att du tar upp samtliga instanser av påståenden om dig. Förklara också på vilket sätt uppgifterna eventuellt är felaktiga. Projektet saknar etikprövningstillstånd och har aldrig heller lämnat in en ansökan om det. Jag som figurerar i avhandlingen har inte fått ta del av någon uppgift om varifrån personuppgifterna har hämtats, hur länge personuppgifterna kommer att lagras, eller min rätt att begära tillgång till personuppgifterna. Jag har inte heller fått veta något om min eventuella rätt att få personuppgifter rättade eller raderade samt att få behandlingen av uppgifterna begränsad.

   [OM DETTA GÄLLER DIG SÅ SE TILL ATT FÅ MED DET: Jag har hört av mig till den aktuella institutionen vid Lunds universitet och begärt att inkorrekta uppgifter om mig ska korrigeras

skyndsamt. Detta har inte skett.]

   Jag menar därför att projektet överträder etikprövningslagen och strider mot god forskningssed. Jag vill härmed begära att ni granskar det.

Med vänliga hälsningar,

XXX XXX

  Skicka mailet till: kansli@onep.se. Skicka också mailet till rektor@rektor.lu.se för att det ska komma till universitetets egen nämnd för utredning av avvikelser från god forskningssed.

Om du föredrar kan du också lämna in en anonym anmälan till ÖNEP. Då skickar du denna per reguljär post till: Överklagandenämnden för etikprövning

c/o Vetenskapsrådet, Box 1035. 101 38 Stockholm.

Så anmäler du till Nämnden för prövning av oredlighet i forskning

(NPOF)

NPOF tar bara upp anmälningar via sin webbplats. Denna når du här:

https://npof.se/anmala-oredlighet/innan-du-paborjar-din-anmalan/

1. Ange att forskningen har utförts vid Centrum för Teologi och Religionsvetenskap (CTR) vid Lunds universitet, av forskarstudenten Sameh Egyptson, handledd av professor Mika Vähäkangas.

2. Berätta på vilket sätt forskningen är oredlig. Se definitionen av ”oredlighet i forskningen” nedan.

   Exempel på oredlighet kan vara att citat av dig har förvanskats, så att du verkar säga något annat än du egentligen sagt, eller om du påstås ha gjort saker eller deltagit på möten där du aldrig varit. Om du figurerar i en källa som förvanskas eller felöversätts i avhandlingen så kan du påtala detta. Om du är osäker på vad precis som står i avhandlingen så kan du ladda ner den från Lunds universitet här. Öppna den sedan i Adobe Reader och sök på ditt namn. Vi har redan hittat flera fall där namn varit konsekvent felstavade eller inte funnits med alls i avhandlingens namnregister, så du kanske behöver pröva olika stavningar.

3. Bifoga material som underlag för dina misstankar, om du har något. Det finns också en extern granskning som listar minst hundra direkta felaktigheter i avhandlingen. Den kan läsas och laddas ner här. Den här granskningen har redan skickats till NPOF, men kanske kan hjälpa dig att formulera din egen kritik mot avhandlingen.

   Vad är oredlighet i forskningen?

   En svensk lag om forskningsfusk trädde i kraft 2020-01-01 (SFS nummer 2019:504). Den definierar oredlighet i forskning som ”en allvarlig avvikelse från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering som begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning”.

Klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Man kan inkomma med en anmälan till IMY om man uppfattar att ens personuppgifter har behandlats felaktigt. De gör en individuell bedömning och skickat ett beslut hem till en. Men det kan också inledas en fördjupad granskning och tillsyn av den berörda myndigheten om ärendet är allvarligt och omfattande, till exempel om många anmäler.

  Längre fram kan du även väcka en skadeståndstalan i domstol mot Lunds universitet. Men det bör du inte göra förrän efter att IMY har uttalat sig i frågan, eftersom det stärker dina möjligheter att få rätt om det finns beslut på att dina personuppgifter har behandlats felaktigt.

Så här klagar du till IMY:

Beskriv på vilket sätt dina personuppgifter har behandlats felaktigt. Lunds universitet ska kunna förse dig med den information som du behöver för att kunna ta till vara dina rättigheter enligt GDPR. Exempelvis:

 Uppgift om varifrån personuppgifterna har hämtats

 Vilka uppgifter eller kategorier av uppgifter som behandlats i forskningen

 Hur länge personuppgifterna kommer att lagras

 Din rätt att begära tillgång till personuppgifterna

 Din rätt att få personuppgifter rättade eller raderade samt att få behandlingen av uppgifterna begränsad (rätten till radering och till begränsning av behandling av personuppgifter gäller dock inte när uppgifterna är nödvändiga för den aktuella forskningen). Om Lunds universitet inte kan redogöra för vilka rutiner de haft för att samla in, spara eller publicera dina uppgifter, om de inte snabbt publicerar korrigeringar av felaktiga uppgifter, om de inte ger dig kopior på de personuppgifter som har använts i forskningen, om de inte kan reodgöra för dig vilket lagrum de vilat sig mot när de hanterat dina uppgifter, så har de gjort fel. Inkludera detta i ditt klagomål till IMY.

För att det som du skickar in till IMY ska behandlas behöver du lämna uppgifter om vem du är, såsom för- och efternamn, samt kontaktuppgifter så att IMY kan nå dig, exempelvis e-post,

postadress eller telefonnummer.

Du behöver ladda ner en kort blankett som du skriver ditt klagomål på. Den kan laddas ner här.

Blanketten kan redigeras i Adobe Reader. Skicka sedan in blanketten till imy@imy.se

Det finns också mer information på IMY:s hemsida om hur klagomål går till:

https://www.imy.se/privatperson/utfora-arenden/lamna-ett-klagomal/

Tack för att du har läst hela vägen hit! Detta kan se ut som en lång lista på saker att göra, och det kan ta ett par timmar att hinna med allt. Men du gör inte detta bara för dig själv, utan också för att försvara många andra som också oskyldigt pekas ut. Nu kan många inte längre tryggt resa i länder där Muslimska brödraskapet är jagade. Om de har familj i dessa länder så kan de utsättas för förföljelser. Många har redan förlorat jobb och inkomst på att felaktigt stämplas som extremister. Vi tror inte att detta kommer sluta. Det kommer bara bli värre, om vi inte hjälps åt att markera att vi inte går med på detta.

Men det finns också hopp! Många i de traditionella medierna har nu börjat reagera och det finns ett starkt stöd på många håll för oss som drabbats. Många förstår att detta inte har gått rätt till. Behöver du känna lite hopp och inspiration inför arbetet, läs gärna dessa artiklar (obs, många är låsta) av Bilan Osman, Victor Malm, Martin Aagård och Moa Berglöf!

Bästa hälsningar,

Mattias Irving För den ideella arbetsgruppen i föreningen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *