Recentioner för Holy White Lies i Al-Ahrams tidningar har försvunnit men de kan läsas här

Under de senaste dagarna har recensioner för min bok Holy White Lies försvunnit från Al-Ahram. Det finns inga förklaring. Därför har jag samlat alla tre artiklar som publicerat i den arabiska tidningen, Ahram Hebdo och Ahram Weekly med översättning till svenska. Det är viktigt att läsaren får tillgång till recensioner skrivna av en av de främsta litteraturvetare i arabvärden, Mahmoud Salmawy i sökmotorerna med länk till webarkiven .

En svensk översättning för bokrecension ”Holy White Lies”

En översättning gjord av Annika Braun av recensionen till boken ”Holy White Lies” skriven av Mohamed Salmawy, ordförande för det egyptiska författarförbundet och den som ledsagade nobelpristagaren Mahfous när denne fick nobelpriset i litteratur. Under den arabiska våren 2012 var han inbjuden av UNESCO-rådet och Svenska Institutet till Sverige för att berätta om läget i Egypten.

Recensionen publicerads i den engelskspråkiga Al Ahram Weekly den 23 november 2018.

”Jag vill uppmärksamma en extremt viktig bok av Sameh Egyptson, Holy White Lies – Muslimska Brödraskapet i väst.

Det är en uttömmande studie (med verifierade källor) av Muslimska Brödraskapets mål att äga inflytande över stora statliga och icke-statliga institutioner i väst. Strategin är lögner, bedrägeri och dubbelspel. Författaren använder Sverige som en fallstudie, som också är representativ för andra västländer.

Bokens titel är hämtad från en fatwa utfärdad av Sheikh Youssef Al-Qaradawi, publicerad på hans personliga hemsida: ”Islam kombinerar idealism och pragmatism. Islam är Guds metod. Islam känner livets natur och människors behov, och tillåter lögner i vissa situationer av hänsyn till den mänskliga natur med dess pressande behov och oro.” I Maqasid Al-Sharia (Islams lagrum) hävdar Al-Qaradawi att det bästa argumentet för att legitimera lögn var Abu Hamed Al-Ghazalis förslag i sin encyklopediska Revival of Theological Sciences: ”Islam vet att lögn inte är en synd i sig själv. I sin minst skadliga grad är okunnighet hos den man talar med ett skäl till att hävda motsatsen av vad som är sant. Ofta finns det vinst och nytta i okunnighet. Att ljuga är resultatet av okunnigheten och som sådan är det tillåtet och kanske nödvändigt.”

Muslimska Brödraskapets andra huvudstrategi för att förvärva inflytande, en gradvis övergång. Hassan Al-Banna, Muslimska Brödraskapets grundare, formulerade strategin i ett brev till Muslimska Brödraskaps ungdomar, där han menar att slutmålet är att kontrollera och styra världen, att uppnå ”världsomspännande makt”. Al-Qaradawi betonar behovet av att observera principen: ”Med gradvishet menar vi ett sätt att sätta att kamouflera etablering av Guds lagar, dvs Sharia. Vi anger mål, strategier och handlingsplaner, där varje etapp leder till nästa genom planering, organisation och verkställighet.”

På grund av det Muslimska Brödraskapets centrala styrning, som måste följas av alla grenar över hela världen, hör vi samma argument återges av Muslimska Brödraskapet överallt. Holy White Lies citerar följande utdrag ur en intervju med Chakib Benmakhlouf (verksam i Sverige), president för federationen av islamiska organisationer i Europa (FIOE), som publicerades i Londonbaserade Asharq Al-Awsat: ”Vi har ett program. Vi har en agenda för de närmaste 20 åren och en kortsiktig plan, en medellång plan och en långdistansplan”. Han tillägger: ”Vår närvaro i Västeuropa är inte så djupt rotad. Jag tror att den bara är ca 50 år gammalt. Muslimer bör inte påskynda saker. Det är svårt att hoppa från första till tionde växeln. Vi börjar på marknivå. Med tanke på Sverige, finner vi till exempel att regeringen ger hjälp till moskéer, islamiska skolor och ger dig rätt att sitta i kommunfullmäktige och riksdagen. Judarna kom bara där de är idag efter en mycket lång tid. De säger att de är avundsjuka på muslimer eftersom muslimer lyckats uppnå mer på kort tid, än de skulle kunna åstadkomma om hundra år.”

Boken beskriver de olika stadierna av Muslimska Brödraskapets infiltration i Sverige. Den inleddes med en uppgörelse med S, därefter infiltrerades MP, M och C. Processen involverar olika islamiska organisationer; Islamiska förbundet i Sverige (IFIS), dess dotterföreningar och allierade, såsom t ex Sveriges Unga Muslimer (SUM), Föreningen för islamiska skolor, hajj och umra-bolaget, Muslimska Scouter, Women’s Association, Svenska Muslimska Studentförbundet, New Crescent Cultural Organization, Society of Quran Reciters, Sveriges Muslimska Råd, m fl. Egyptson förbinder briljant dessa organisationer med internationella islamiska organisationer som tjänar som grenar av det internationella Muslimska Brödraskapet, såsom Federation of Islamic Organizations in Europe (FIOE), Europeiska rådet för Fatwa och Forskning, Muslim World League, Milli Görüş, Taqwa Bank, Rådet för amerikanska-islamiska förbindelse, Münchensmoskén, Europeiska institutet för humanvetenskaper samt Forum för Europeiska muslimska ungdoms- och studentorganisationen (FEMYSO).

En mycket tydlig bild blottläggs. Det är en starkt centraliserad organisation, kopplad till ett massivt nätverk av hundratals regionala och lokala organisationer som alla har enda mål: tamkin, dvs empowerment. Enligt Mohamed Al-Sallabi, libysk medlem av Europeiska rådet för Fatwa och forskning, är empowerment av muslimer avgörande för framgång. Människor med den sanna tron måste ”nå makt för att kontrollera regeringen och besegra kättare och rädda de troende i strider, och slutligen ärva jorden och bemyndiga Guds religion”. Al-Sallabi hävdar att strategin är att dela makten i icke-muslimska länder, dvs att delta i regeringar med icke-muslimer, med det slutgiltiga målet att besegra icke-muslimer och ta kontroll med demokratiska medel.

Holy White Lies blottlägger och verifierar att Muslimska Brödraskapets ideologi och strategi utgår från bedrägerier. Insikten om detta har ännu inte sjunkit in i Västeuropa. Dess dörrar är öppna för organisationer som arbetar långsiktigt för att eliminera icke-muslimska samhällen.

Sameh Egyptson har enorm fördel av att vara förtrogen med Sverige och dess institutioner, och samtidigt ha erfarenhet av Muslimska brödraskapets idéer och arbetssätt i sitt hemland, Egypten, som han emigrerade från till Sverige som en ung man.”

OPINION

The Muslim Brotherhood in the West

https://web.archive.org/web/20190301214110/http://weekly.ahram.org.eg/News/25936.aspx
Western societies underestimate the deceitful lengths to which the Muslim Brotherhood is prepared to go in its expansionist goal of reaching world domination, writes Mohamed Salmawy

I want to call attention to an extremely important book by an Egyptian now living in Sweden, Sameh Egyptson. Holy White Lies: The Muslim Brotherhood in the West, which appears to have been published at the author’s own expense by Dar Al-Maaref, is an exhaustive study of the Muslim Brotherhood organisation’s designs to assert its influence over major governmental and non-governmental institutions in the West. Its plans and strategies towards this end rely on lies, deception and doublespeak. The author uses Sweden as a case study representative of other Western countries. 

The title of the book is taken from a fatwa issued by Sheikh Youssef Al-Qaradawi and posted on his personal webpage, telling Muslims that it is okay for them to lie: “Among the properties of Islam is that it combines idealism and pragmatism. Islam is the method of God who knows from the nature of life and the needs of the people that which made Him licence the telling of lies in certain situations out of consideration for human nature and appreciation for their pressing needs and urgencies.”

In Maqasid Al-Sharia (The Intents of Islamic Law), Al-Qaradawi holds that the best argument on the question of lying was that proposed by Abu Hamed Al-Ghazali in his encyclopaedic Revival of the Theological Sciences: “I know that lying is not a sin in and of itself but because of what it inflicts on the interlocutor or others. In its least harmful degree, the informant believes the opposite of what is true. He is ignorant. Often there is gain and benefit in ignorance. Lying is the outcome of that ignorance and, as such, it is permissible and, perhaps, necessary.”

The Muslim Brotherhood’s other main strategem for acquiring influence in the West is gradualism. Muslim Brotherhood founder Hassan Al-Banna was the first to formulate this strategy for attaining the movement’s political ends. Egyptson cites Al-Banna, in his letter to Muslim Brotherhood youth, saying that the ultimate end is to control and rule the world or, to use Al-Banna’s term, to attain “worldwide mastery”. 

Al-Qaradawi also stresses the need to observe the principle of gradualism: “By gradualism, here, we do not just mean delay and procrastination of execution, or using the word ‘gradualism’ as a means to put camouflage the urgent demand to establish God’s rule and apply his law. Rather, by this term, we mean specifying the aim, drawing up the plan and designating the stages whereby each stage leads to the next through planning, organisation and design.”

Because of the Muslim Brotherhood’s central planning organisation, the directives of which must be followed by all branches throughout the world, we hear the same arguments reiterated by Muslim Brotherhood leaders everywhere. Holy White Lies cites the following excerpt from an interview with Chakib Benmakhlouf, president of the Federation of Islamic Organisations in Europe, published in the London-based Asharq Al-Awsat: “We have a programme. We have an agenda for the next 20 years and a short-term plan, a middle-term plan and a long-range plan.” He adds: “Our presence in Western Europe is not so deeply rooted. I reckon it is only about 50 years old. Muslims should not accelerate things. It is sort of difficult to jump from the first to the tenth gear. We begin at the ground level. Taking Sweden, for example, we find that the government gives assistance to mosques, funds Islamic schools, and gives you the right to sit in municipal councils and parliament. The Jews only got to where they are today after a long history. They say that they are jealous of Muslims because Muslims managed to accomplish more in a short time than they could accomplish in hundred years.” 

The book details the stages of Muslim Brotherhood infiltration of Sweden which began with an electoral alliance with the Swedish Social Democratic Party after which it infiltrated the Green Party, the Moderate Party and the Centre Party. The process has also engaged various Islamic organisations such as the Muslim Association of Sweden and its subsidiary associations and allies, as well as the Muslim Youth of Sweden, the Association of Islamic Schools, the Hajj and Umra Company, the Swedish Muslim Scouts, the Muslim Women’s Association, the Swedish Muslim Students Federation, the New Crescent Cultural Organisation, the Society of Quran Reciters, the Muslim Council of Sweden, etc. Egyptson brilliantly links these organisations with international Islamic organisations that serve as branches of the International Muslim Brotherhood, such as the Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE), the European Council for Fatwa and Research, the Muslim World League, the Milli Görüş, Taqwa Bank, the Council on American-Islamic Relations, the Munich Mosque, the European Institute for Human Sciences and the Forum of European Muslim Youth and Student Organisation (FEMYSO).

What emerges is a clear picture of a highly centralised organisation, linked through a massive web to hundreds of regional and local organisations all collectively bent on a single aim: tamkin (empowerment). According to Egyptson, one of the most significant Islamic theological research works into the subject of “empowerment” is that of Mohamed Al-Sallabi, a member of the European Council for Fatwa and Research. In Enlightening the Faithful on the Jurisprudence of Victory and Empowerment, the Libyan Muslim Brotherhood leader writes that among the diverse means to attain empowerment are for the people of the true faith “to reach power and to control government, to defeat heretics and save the faithful in battles, and to inherit the earth and empower the religion of God”. Al-Sallabi goes on to maintain that one of the avenues to empowerment is to share power in non-Muslim countries, which is to say for Muslims to participate in governments with non-Muslims with the ultimate aim of defeating the non-Muslims in the end and taking control using, of course, democratic means towards this end. 

In other words, as Holy White Lies makes palpably clear, the Muslim Brotherhood’s ideology and strategy is founded on the arts of deception. This is something not yet realised by Western societies, which have opened their doors to those organisations that work so stealthily to eliminate non-Muslim societies. As for the author, just as Sameh Egyptson benefited from his familiarity with Swedish society and its institutions, so too did he benefit from the practical experience he gained with Muslim Brotherhood ideas and modus operandi in his country of origin where he grew up, and from where he migrated to Sweden as a young man.

تمكين الإخوان فى الغرب

https://web.archive.org/web/20181122175214/http://www.ahram.org.eg/NewsQ/680568.aspx

هو كتاب غاية فى الأهمية ذلك الذى أصدره المصرى المهاجر للسويد سامح إيجبتسون بعنوان: «الكذب الأبيض» الذى يبدو أنه طبعه على نفقته الخاصة بمطابع دار المعارف، ففيه يحلل المؤلف بدقة خطط التمكين الكبرى لتنظيم الإخوان من أجل الاستحواذ على المؤسسات الحاكمة فى المجتمعات الغربية سواء الرسمية منها أوالأهلية، وهى خطط تعتمد على الكذب والخداع والتحدث بأكثر من لسان، وقد اتخذ المؤلف من السويد التى يعيش فيها مثالا لبقية الدول الأوروبية.

أما اسم الكتاب فهو مأخوذ عن فتوى للشيخ يوسف القرضاوى وردت بموقعه الشخصى على الإنترنت حلل الكذب فيها للمسلمين قائلا: «إن من خصائص الإسلام أنه يجمع بين المثالية والواقعية، فالإسلام هو منهج الله الذى يعلم من طبيعة الحياة، وضرورات الناس فيها، ما جعله يرخص بالكذب فى مواضع معينة، مراعاة لطبيعة البشر، وتقديرا لما ينزل بهم من ضرورة قاهرة أو حاجة ملحة»، وفى كتابه مقاصد الشريعة يوضح القرضاوى أن أفضل من طرح قضية الكذب وبحثها هو الإمام أبو حامد الغزالى فى موسوعته الإسلامية «إحياء علوم الدين»، حيث قال: اعلم أن الكذب ليس حراما لعينه، بل لما فيه من الضرر على المخاطب أو على غيره، فإن أقل درجاته أن يعتقد المخبر الشيء على خلاف ما هو عليه، فيكون جاهلا، ورب جهل فيه منفعة ومصلحة، فالكذب محصل لذلك الجهل، فيكون مأذونا فيه، وربما كان واجبا.

أما المبدأ الآخر الذى اعتمدت عليه استراتيجية الإخوان فى الغرب فهو التدرج، ويقول المؤلف إن الإمام حسن البنا كان أول من وضع تكتيك التدرج فى الوصول للهدف السياسى للحركة، ففى رسالته إلى الشباب يرى أن الهدف هو السيطرة على العالم وحكمه، وهو ما يسميه أستاذية العالم.

أما القرضاوى فيؤكد هو الآخر مراعاة التدرج اتباعا لمنهج التشريع الإسلامى التاريخى لرسالة الإسلام، وهو يقول: لا نعنى بالتدرج هنا مجرد التسويف وتأجيل التنفيذ، واتخاذ كلمة التدرج تكئة لتمويت فكرة المطالبة الملحة بإقامة حكم الله وتطبيق شرعه، بل نعنى بها تعيين الهدف، ووضع الخطة، وتحديد المراحل، بحيث تسلم كل مرحلة الى ما بعدها بالتخطيط والتنظيم والتصميم.

ولما كان هناك مخطط مركزى لتنظيم الإخوان تلتزم به كل فصائله فى جميع الدول فإننا نجد نفس المنطق يتردد فى أحاديث مختلف القيادات التنظيمية للإخوان، ويورد الكتاب حديثا لشكيب بن مخلوف رئيس المنظمات الإسلامية فى أوروبا فى جريدة «الشرق الأوسط» اللندنية يقول فيه: نحن لدينا برنامج عمل، ولدينا خطة عمل لمدة 20 سنة، خطة قريبة المدي، وخطة متوسطة المدي، وخطة بعيدة المدى، ويوضح: وجودنا فى أوروبا ليس عريقا، أعتبره منذ 50 سنة، ويجب على المسلمين عدم تعجل الخطوات، فالقفز من الدرجة الأولى إلى العاشرة فيه نوع من الصعوبة. نحن نبدأ من المستوى الميداني، ولو أخذنا السويد كمثال نجد الدولة تقدم مساعدات للمساجد، وتمول المدارس الإسلامية، وتعطيك الحق فى الوجود فى المجالس البلدية وفى البرلمانات، واليهود لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا عبر تاريخ طويل، وهم يقولون إنهم يغبطون المسلمين لأنهم استطاعوا أن يحققوا فى ظرف وجيز ما لم يحققوه هم فى 100 سنة.

ويتحدث الكتاب بشكل مفصل عن مراحل الاختراق الإخوانى للسويد والتى بدأت بالتحالف الانتخابى مع الحزب الاشتراكى الديمقراطي، ثم اختراق حزب الخضر وحزب المعتدلين الجدد وحزب الوسط، وذلك من خلال عدة تنظيمات إسلامية مثل الرابطة الإسلامية وجمعياتها المختلفة بالإضافة لحلفائها، وكذلك اتحاد الشباب المسلم فى السويد، ورابطة المدارس الإسلامية، وشركة الحج والعمرة، والكشافة الإسلامية السويدية، وجمعية المرأة المسلمة، واتحاد الطلبة المسلمين السويديين، وجمعية الهلال الجديد الثقافية، وجمعية قارئى القرآن، والمجلس الإسلامى السويدي، ورابطة الجمعيات الإسلامية فى السويد، واتحاد مسلمى السويد، ويربط المؤلف ببراعة بين كل هذه المنظمات وبين مختلف التنظيمات الإسلامية الدولية التى هى أذرع للتنظيم الدولى للإخوان، ومنها اتحاد المنظمات الإسلامية فى أوروبا، والمجلس الأوروبى للإفتاء والبحوث، ورابطة العالم الإسلامي، وحركة مللى جوروش، وبنك التقوي، ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، ومسجد ميونخ، ومعهد العلوم الإنسانية، واتحاد الشباب المسلم والمنظمات الطلابية المعروف باسم FEMYSO.

وهكذا تتضح مركزية العمل الإخوانى التى تتكامل فيما بينها عن طريق شبكة عنكبوتية هائلة تربط كل التنظيمات المحلية بالتنظيم الدولى تحقيقا لهدف واحد هو ما يعرف فى لغة الإخوان بالتمكين، وهنا يوضح المؤلف أن أحد أهم البحوث الفقهية فى موضوع التمكين قام به الكاتب الإسلامى والقيادى الليبى محمد الصلابى عضو المجلس الأوروبى للفتوى والبحوث، فى كتابه «تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين»، والذى يقول فيه: إن من أنواع التمكين وصول أهل التوحيد والايمان الصحيح إلى سدة الحكم وتوليهم مقاليد الدولة، وهلاك الكفار ونجاة المؤمنين ونصرهم فى المعارك والاستخلاف فى الأرض والتمكين لدين الله، ويرى الصلابى أن وسائل التمكين تكون بالمشاركة فى حكم بلاد غير المسلمين، أى أن يقوم أتباع الإخوان بالمشاركة فى الحكم مع غيرهم من أجل هزيمتهم فى النهاية والاستحواذ على الحكم، مستغلين بالطبع أدوات الديمقراطية حتى الوصول إلى سدة الحكم، ومن هنا تتضح عملية الخداع التى يقوم عليها فكر الإخوان وسياساتهم، والذى لم تدركه المجتمعات الغربية التى فتحت أبوابها لتلك التنظيمات التى تعمل فى الخفاء على القضاء على المجتمعات غير الإسلامية، لكن مثلما استفاد سامح ايجبتسون من معرفته بالمجتمع السويدى الذى هاجر إليه ومختلف مؤسساته، فقد استفاد أيضا من المعايشة الفعلية لأفكار الإخوان وأساليب عملهم والتى اكتسبها من بلد المنشأ التى عاش فيها أولى سنين عمره ولم يتركها الى السويد إلا وهو شاب يافع.

Autonomisation de la Confrérie en Occident
Mohamed Salmawy21-11-2018

https://web.archive.org/web/20190323173916/http://hebdo.ahram.org.eg/NewsContent/0/4/132/29781/Autonomisation-de-la-Confr%C3%A9rie-en-Occident.aspx?fbclid=IwAR1wtqoukCiLbZaBskvzpQn1UeljWfNWyyXPXSO-iCX2ct4cdOPcB_hav1E

C’est un livre très important publié par l’immigré égyptien en Suède Sameh Egyptson, intitulé Les Mensonges blancs sacrés (Holy White Lies) publié, semble-t-il, à son compte par les imprimeries de Dar Al-Maaref. Dans ce livre, l’auteur analyse avec précision les plans d’autonomisation (Tamkine) permettant à la grande organisation des Frères musulmans de s’acca­parer les institutions dans les sociétés occidentales, qu’elles soient officielles ou non gouvernementales. Ces plans sont basés sur le mensonge et la duperie. L’auteur prend la Suède, où il réside, comme exemple. Le nom du livre est tiré d’une fatwa du cheikh Youssef Al-Qaradawi, publiée sur son site Web per­sonnel, où il légitise le mensonge pour les musul­mans, affirmant que l’islam « est une combinaison d’idéalisme et de réalisme adaptée aux besoins des gens », autorisant ainsi le mensonge dans certains contextes.

Dans son livre Les Hauts objectifs de la loi islamique (Maqassed Al-Charia), Al-Qaradawi explique que l’imam Abou-Hamid Al-Ghazali, dans son encyclopé­die islamique intitulée Ihyaa oloum al-dine (raviver les sciences de la religion), est le meilleur à avoir soulevé et examiné la question du mensonge. Il déclare: « Sache que mentir n’est pas interdit en soi, mais à cause du préjudice causé à autrui. Le degré le plus bas du mensonge est de transmettre à son inter­locuteur un fait contraire à la réalité, de manière à ce que ce dernier continue à ignorer cette réalité. Ignorer certains faits peut parfois être utile, c’est pourquoi le mensonge est autorisé par la charia et parfois même c’est une obligation ».

L’autre principe sur lequel est basée la stratégie de la confrérie en Occident est la progressivité, c’est-à-dire le fait d’avancer par étapes. L’auteur affirme que l’imam Hassan Al-Banna a été le premier à dévelop­per ce principe pour atteindre les objectifs politiques du mouvement. Dans son message aux jeunes, il disait que « l’objectif du mouvement est de contrôler le monde et de le gouverner ».

Al-Qaradawi a également insisté sur cette progres­sivité. Il a déclaré: « Ce que l’on entend par progres­sivité, ce n’est pas la procrastination ou l’utilisation de ce mot comme excuse pour tuer dans l’oeuf l’idée d’établir la gouvernance de Dieu et d’appliquer la charia. Ce que l’on entend par ce mot c’est le fait de définir un objectif, d’élaborer un plan et de détermi­ner les étapes de manière à ce que chaque étape mène à la suivante ».

Etant donné que la confrérie possède un plan central suivi par ses branches dans le monde entier, nous retrouvons la même logique dans le discours des diri­geants de l’organisation. Le livre rapporte ainsi un entretien avec le président de l’Union des organisa­tions islamiques d’Europe, Chakib bin Makhlouf, publié par le quotidien londonien Al-Charq Al-Awsat, et dans lequel il affirme: « Nous avons un plan d’ac­tion sur 20 ans, un plan à court terme, un plan à moyen terme et un plan à long terme ». Et d’ajouter : « Notre présence en Europe n’est pas très ancienne, je la situe à 50 ans seulement. Les musulmans ne doivent pas brûler les étapes. Il est difficile de sauter de la première à la dixième étape. Nous commençons toujours sur le terrain. Si nous prenons l’exemple de la Suède, nous trouvons que l’Etat accorde une aide aux mosquées, finance des écoles islamiques, nous donne le droit d’exister au sein des conseils munici­paux et du parlement. Les juifs ne sont parvenus à leur situation actuelle qu’à travers une longue his­toire. Ils disent qu’ils nous admirent parce que nous avons réalisé, en peu de temps, ce qu’ils n’ont pas, eux, réalisé en 100 ans ».

Le livre parle en détail des étapes suivies par la confrérie par infiltrer la Suède, qui a commencé par l’alliance électorale avec le parti social-démocrate, puis le parti vert, le nouveau parti modéré et le parti du centre, à travers plusieurs organisations islamiques comme la Ligue islamique et ses diverses associa­tions, ainsi que l’Union des jeunes musulmans de Suède, la ligue des écoles islamiques, la compagnie du Hadj et de la Omra, les scouts islamiques suédois, l’Association des femmes musulmanes, l’Union des étudiants musulmans suédois et l’Association cultu­relle du Nouveau Croissant, l’Association des récita­teurs du Coran, le Conseil islamique suédois, l’Asso­ciation des organisations islamiques de Suède. L’auteur fait le lien avec ingéniosité entre toutes ces organisations et les organisations islamistes mon­diales, bras de l’organisation internationale des Frères musulmans, comme l’Union des organisations isla­miques d’Europe, le Conseil européen de la fatwa et de la recherche, la Ligue du monde musulman, le mouvement Melly Gurush, la Banque de la Taqwa, le Conseil des relations américaino-islamiques, la mos­quée de Munich, l’Institut des sciences humaines et l’Union des jeunes musulmans et des organisations étudiantes, connue sous le nom de FEMYSO.

Ainsi, la centralité du travail des Frères devient claire. C’est une immense toile d’araignée qui lie les organisations locales à l’organisation internationale des Frères avec un objectif en vue: le fameux Tamkine. L’auteur explique que l’une des plus impor­tantes recherches jurisprudentielles sur le Tamkine a été menée par l’écrivain islamique et leader libyen Mohamed Al-Sallabi, membre du Conseil européen de la fatwa et de la recherche, dans son livre intitulé Eclairer les croyants sur le fiqh de la victoire et de l’autonomisation. Il écrit: « L’une des formes du Tamkine consiste à ce que les gens du Tawhid (uni­cité de Dieu) et de la vraie foi arrivent à la tête du pouvoir, à ce que les infidèles soient annihilés, à ce que les croyants soient victorieux, et à ce que les croyants héritent de la terre ». Al-Sallabi croit que l’un des moyens du Tamkine est la participation à la gouvernance des pays non musulmans, c’est-à-dire que les adeptes des Frères participent à la gouver­nance, en mettant à profit la démocratie. Ainsi voit-on la tromperie dans l’idéologie des Frères. Les sociétés occidentales ne sont pas conscientes du fait qu’elles ont ouvert leurs portes à des organisations qui opèrent dans le secret pour éliminer les sociétés non isla­miques. Au même titre qu’il a profité de sa connais­sance de la société suédoise où il a émigré, Sameh Egyptson a également profité de sa cohabitation avec les idées des Frères et leurs méthodes de travail dans son pays natal où il a vécu ses premières années et qu’il n’a quitté pour la Suède que lorsqu’il était jeune homme.Köp Erövringen, Muslimska brödraskapets infiltration av Sverige:
https://egyptson.se/shop#!/products/er%C3%B6vringen
Köp E-boken med klickbara unika länkar på Google books
books.google.se/books/about/ER%C3%96VRINGEN.html 
Kontakta Sameh Egyptson för intervju: Tel: 0707267161. Email: 
sameh.egyptson@egyptson.se
Pressbilder och bilder från boken:drive.google.com/drive/folders/10qqnDzSYbiLzIxul9ZIF9QvgXP_zh-fJ?usp=sharing  
Boka föreläsningar och föredrag med Sameh Egyptson:
docs.google.com/document/d/12C5NTSjgEEstiFwkQY2ea_zBpORLKhTmbap_YgslW9o/edit?usp=sharing 
Läs recensioner och få mer information: wordpress.egyptson.se/2018/11/23/news-about-holy-white-lies/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *