Mattias Gardell bör redigera sina teser i boken islamofobi

Till bokpresentationen, Erövringen bjöds relgionsprofessor Mattias Gardell, författaren till boken Islamofobi vars teser är omnämnd flera gången i Erövringen.

Här är hans avböjande svar:

”Från: Mattias Gardell <mattias.gardell@cemfor.uu.se>
Date: lör 19 sep. 2020 kl 09:14
Subject: RE: Medverkan i bokpresentation?
Cc: Mattias Gardell <mattias.gardell@cemfor.uu.se>

Tack för brev. Det jag sett hittills av hans arbete lutar mer åt konspirationsteori än seriös forskning. Såg presentationen på Facebeook. Islamolog blir han först efter att ha disputerat.

Vänligen, Mattias Gardell”

Mattias Gardell är skyldig svenska allmänheten och akademin att förklarar hur han kommit fram till sina teser och varför dessa teser inte stämmer med fakta som Erövringen presenterar. Här är den första tesen som han bör besvara.

Utdrag från Erövringen:

Mattias Gardell i boken ”Islamofobi” 2010 påstår också att Mahmoud Aldebe själv stod bakom kraven för särlagstiftning för muslimer 2006.

Krav på särlagstiftning 1998

I ett öppet brev vid kampanjstarten av riksdagsvalet 1998 skickades ett antal politiska krav till de politiska partierna undertecknade av SMR och PIS.

”Vad gäller problemen rörande islams och muslimernas – omfattande allt från lagstiftning, islam som religion och dess religiösa funktionärers juridiska status till möjligheter att med hänvisning till religionsfrihet få praktisera och leva efter islam är situationen mycket varierande… Religionsfrihet ska gälla för alla, och FN-deklarationer ska tillämpas även i Sverige. Egentligen borde alla lagar bearbetas eller anpassas efter behovet hos alla minoritetsgrupper i Sverige… Den svenska religionsfriheten är pietistiskt färgad. Individualiserad religionsförståelse ligger bakom svensk religionsfrihets-lagstiftning, medan för många invandrar-grupper är religionens kollektiva yttringar de mest centrala. Man betraktar den egna religionen snarare som ett sätt att leva än ett trossystem… I sådana frågor behövs särlagstiftning för att skydda de svenska muslimernas identitet.”[1]

Krav på särlagstiftning 2006

Som förberedelse inför riksdagsvalet 2006 sände Aldebe ett öppet brev till de politiska partierna i egenskap av ordförande för Sveriges Muslimska Förbund och som ställföreträdare för SMR med följande krav:

”Muslimska minoriteten kritiserar den snäva definitionen av religion som ligger till grund för den svenska religionsfrihetslagstiftningen. Det behövs särlagstiftning när det gäller godkännande av muslimska minoriteten. Med ett sådant godkännande kan vi begära rättelse av svenska familjerätten för att anpassa den islam. Det är den som är viktigast för Sveriges muslimer. äktenskap, skilsmässa, vård av barn, omhändertagande av minderåriga barn De handlar också om att ha rätt till att ta ut ledighet vid vissa av de två stora religiösa högtiderna, att få vara ledig ett par timmar mitt på dagen på fredagar för att kunna deltaga i fredagsbönen. I sådana frågor behövs särlagstiftning som betraktas ett nödvändighet för att skydda de svenska muslimernas muslimska identitet. Möjligheterna att kunna leva helt och fullt enligt den islamiska familjelagstiftningen om man så önskar är mycket svårt i Sverige, om vi inte får status som eget minoritet. [sic]”[2]

Mediadrevet

I maj 2006 sände SVT:s Uppdrag Granskning ett kritiskt avsnitt om Islamiska Förbundet och Muslimska Brödraskapet med titeln ”Islam och integration II[3] gällande frågan om integration av muslimer i Sverige. Programmet tog upp svenska islamiska organisationers roll samt ståndpunkten gällande Aldebes brev. I programmet uppgav Aldebe att det finns vissa personer som tillhör Muslimska Brödraskapet utan att nämna deras ledande roller inom Islamiska Förbundet eller Sveriges Muslimska Råd (SMR). Ola Johansson, Broderskapsrörelsens sekreterare intervjuades och motiverade alliansen med SMR genom att de har en socialistisk bakgrund. Han verifierade sin ståndpunkt genom att hänvisa till boken av Sayyid Qutb ”Social Justice in Islam” och sa:

”Till exempel att den här diskussionen om alltså religionens roll för social rättvisa. Det växte fram inom kristenheten internationellt, alltså i början på 1900-talet i någonting som man då kallade Social Gospel rörelsen. Och grundskriften här när det gäller det som etablerade brödraskapet då på den islamiska sidan det är en bok som är en klassiker alltså “Social Rättvisa i Islam” [Social Justice in Islam]. [sic]”[4]

Helena Benaouda, ordförande för SMR, kommenterade Aldebes krav:

”Vi kommer och först och främst tala med hans egen organisation [Sveriges Muslimska Förbund, SMF] och hur han har förankrat sina åsikter och sina brev hos sin medlemsorganisation. För det är de som borde ju I så fall uttala sig vad de anser om hans uttalanden, först eftersom det är de som har röstat fram honom som sin ordförande. Det vill vi gärna tala med själva organisationen om.” [sic][5]

Programledaren kunde alltså inte i programmet få klara besked, från Benaouda, om hur SMR ställde sig till dessa krav.

S ståndpunkt gällande Aldebes brev

När Sveriges Radio rapporterade om Aldebes krav sa Socialdemokraterna att den politiska ledningen i partiet bad SKSF att granska sitt samarbete med de islamiska organisationerna. Partiledare Göran Persson meddelade att partiet endast skulle ha förbindelser med demokratiska institutioner och att samhället borde avstå från relationer med de icke-demokratiska strömningarna. Nalin Pekgul, ledare för S-kvinnorna, kommenterade att fundamentalistiska strömningar inte representerar de flesta muslimer, och att hon kapade alla förbindelser med dessa organisationer, när hon blev ordförande för Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund.

Ledaren för SKSF, Peter Weiderud, tydde partiledarens ord på ett annat sätt. Han kommenterade i Sveriges Radio att han föredrar dialog framför bojkott, eftersom bojkott skulle isolera en stor grupp medborgare från politiskt arbete. Broderskapsrörelsen deltar i dialog och samverkan med SMR som representerar 75 000 muslimer, ansåg han. Han nämnde också att Aldebe inte var SMR:s ordförande på den tiden, han var bara en tidigare ordförande, och att rörelsen hjälper muslimer att integreras i samhället.[6]

Islamisk ståndpunkt gällande Aldebes brev

I ett uttalande till SVT den 28 april 2006 kommenterade Mehmet Kaplan, talesman för SMR och en av de ledande personerna i Sveriges Muslimska Förbund (SMF), Aldebes brev där han krävde särlagstiftning. ”Vi är överrumplade av detta utspel.”[7] I ett liknande uttalande till Sveriges Radio om de krav som ingår i Aldebes brev sa han:

“Flera av frågorna är viktiga frågor som vi har drivit, och driver. Men i det stora hela så blir det en kravlista som till själva sättet, alltså metodiken, blir fel, medan några av frågorna, bland annat särlagstiftningen, inte har varit uppe på dagordningen. Vi har inte diskuterat det. Då blir det svårt att ta avstånd från det. Det vi kan ta avstånd ifrån är sättet på vilket han gått ut och sagt sig vara talesperson för alla muslimer. Det är han inte.” [8]

Mattias Gardell i boken ”Islamofobi” 2010 påstår också att Mahmoud Aldebe själv stod bakom kraven. Gardell skriver:

”Utspelet tycks inte ha varit förankrat och väckte omedelbara invändningar från förbundets medlemmar och företrädare för Sveriges Muslimska Råd (SMR), där SMF ingår. Idris Karaman, styrelseledamot i SMF hade inte fått läsa brevet i förväg och avspisade utspelet som ogenomtänkt och ’dumt’. Mehmet Kaplan, dåvarande presstalesman för SMR betonade att kravet på särlagstiftning var ’helt taget ur luften’. Det hade aldrig varit uppe för diskussion och Kaplan avfärdade Aldebes tilltag som en ’enmansshow’. Aldebe gjorde en pudel.”[9]

På det årliga mötet för Sveriges Muslimska Förbund (SMF) som hölls i Islamiska Förbundets moské i Stockholm tre dagar senare, den 1 maj 2006 antogs ändå flera punkter:

“Punkt 17 Diskussion om brevet som Mahmoud Aldebe har skickat till de politiska partierna. I olika inlägg framkom att förslagen är bra men metoden fel. Mahmoud ångrar sin metod, säger att han inte menade särlagstiftning och lovar att förankra bättre i fortsättningen.”

Punkt 18 Årsmötet antog ett uttalande att vi står bakom till ett hundra procent alla frågor som behandlas i brevet. Vissa språkliga fel har förekommit. Största felet var att det inte diskuterats sinsemellan i styrelsen.”

Mötet hölls i närvaro av 87 medlemmar. 50 av dem undertecknade protokollet från mötet såsom Mehmet Kaplan, Faruqe Uddin Ahmed och Idriz Karaman.[10]

Efter SVT-dokumentären kommenterade Mahmoud Aldebe:

“Det är valår och politikerna kommer att fiska röster. Då kanske vi kan få igenom någonting.”[11]

I ett vittnesbörd på sin arabiska Facebook-sida den 11 mars 2018 skriver Aldebe om detta brev och säger:

”Den 19 februari 2006 samlades vi i styrelsen för SMR och diskuterade de politiska kraven som vi ställde till myndigheter. Vi enades om dem och beslut togs att omformulera dem genom att prioritera. På mötet deltog Mahmoud Aldebe, Mostafa Kharraki, Mehmet Kaplan, Helena Benaouda, Elvir Gigovic och Mustafa Setkic, så vitt jag minns. Elvir, sekreteraren, fick i uppgift att omformulera prioriteringarna. Mitt misstag och det jag ångrar var att jag skickade det oreviderade utkastet till partierna.”[12]

Med utgångspunkt från detta vittnesmål uppmärksammar vi att Fiqh Al-Awlawiya (prioritering-steg för steg strategi) som uttalats av al-Banna och al-Qaradawi greppades och antogs av mötesdeltagarna. Strategier behandlas i en senare bok.


[1] Salaam nr. 2/1998, sid. 14–15:
https://drive.google.com/file/d/1lnXMMrIGewuOIxN5zDqjNk_7C7ata48-/view?usp=sharing 

[2] Aldebe Mahmoud, Ett öppet brev till alla svenska politiska partier som deltar i årets val, SR 2006-04-28:http://web.archive.org/web/20140602045132/http://sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/files/83/2113.pdf

[3] SVT 2006-05-02 “Islam och integration”. En kopia på bokens: kanal:https://drive.google.com/open?id=1UrfWSGrdUQeCnuGLPXvLkHoiZfVye8qC

[4] Ibid. Boken som menas här är Sayyid Qutbs bok ”Social Justice in Islam”:
https://1drv.ms/v/s!AkPHdUXTdYD9kwRP3wbD7_9FoGkp?e=E2rfOa 
Ola Johansson berättade för mig i en intervju att han inte hade läst boken.

[5] SVT 2006-05-02 “Islam och integration”:
https://1drv.ms/v/s!AkPHdUXTdYD9kwRP3wbD7_9FoGkp?e=E2rfOa

[6] Eriksson Mats, ”Diskussion om Broderskaps kontakt med muslimsk organisation”, SR 2006-05-16: http://web.archive.org/web/20180114194532/http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=858007

[7] Castelius Olle och Sundell Camilla, ”Han kräver islamsk lag – i Sverige”,

 Aftonbladet 2006-04-28:http://web.archive.org/web/20140830065531/http://www.aftonbladet.se/nyheter/article10809844.ab

[8] Sandler Åsa, ”Sveriges muslimska råd i krismöte”, SR 2006-04-28:http://web.archive.org/web/20120913045633/http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=847120

[9] Gardell Mattias, Islamofobi, s. 135

[10] Protokoll fört vid Sveriges Muslmiska förbundets årsmöte 2006, 2006-06-09, Kammarkollegiet, Dnr. 402-23745-06:
https://drive.google.com/file/d/1H1ZvFo1j1C_PpCUhVw3LU_K1xupj8NuB/view?usp=sharing

[11] Fegan, Ali, ”Utskälld imam satsar på valet”, Fokus 2006-05-05:http://web.archive.org/web/20160331123356/https://www.fokus.se/2006/05/utskalld-imam-satsar-pa-valet/

[12]  Mahmoud Aldebes Facebook-sida 2018-03-11. En kopia på bokens drive: https://drive.google.com/open?id=1rnSnQrIzHed5ei9hSDgaX4gkgwu4SR-y


Köp Erövringen:https://egyptson.se/shop#!/products/er%C3%B6vringen
Köp E-boken med klickbara unika länkar på Google books
books.google.se/books/about/ER%C3%96VRINGEN.html 
Kontakta Sameh Egyptson för intervju: Tel: 0707267161. Email: 
sameh.egyptson@egyptson.se
Pressbilder och bilder från boken: drive.google.com/drive/folders/10qqnDzSYbiLzIxul9ZIF9QvgXP_zh-fJ?usp=sharing  
Boka föreläsningar och föredrag med Sameh Egyptson:
docs.google.com/document/d/12C5NTSjgEEstiFwkQY2ea_zBpORLKhTmbap_YgslW9o/edit?usp=sharing 
Läs recensioner och få mer information:wordpress.egyptson.se/2018/11/23/news-about-holy-white-lies/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *