Muslimska organisationer bör betala tillbaka överbidrag

Publicerades på Dagen 4 januari 2019

https://www.dagen.se/debatt/muslimska-organisationer-bor-betala-tillbaka-overbidrag-1.1255715

Så fick islamister tillgång till skattemiljoner

Sverige är som nation extremt positiv i sin hållning till invandrarkyrkor och muslimska samfund.  Alltsedan 1970-talet har stora summor statliga och kommunala pengar slussats till invandrarsamfund. Myndigheten för stöd till trossamfund, SST, som har fått i uppdrag att dela ut bidragen har varit samtidigt hela tiden osäker på hur många medlemmar som egentligen finns på den bidragsberättigade medlemmar i muslimska riksorganisationer. Därför har den markerat antal medlemmar i rapporterna  med kursiva siffror. Dessa siffror användes däremot av riksorganisationerna som ett instrument i maktkamp om muslimernas representation i svensk politik och organisationsliv.

 

Låt mig ta exemplet med de äldsta muslimska riksorganisationerna, Sveriges Muslimska Förbund, SMF, och Förenade Islamiska Föreningar i Sverige, FIFS. De båda organisationerna skrev  i ett öppet brev inför valet 1994 till de politiska partierna att man tillsammans har 75.000 medlemmar. Samma numerära medlemmar åberopades i ett brev som skickades till socialdemokraternas partiledare Ingvar Carlsson efter (s):s valseger samma år och i vilket man tillskrev sig som en del i valsegern, eftersom imamer runt i landet hade uppmanat muslimer att rösta (s). Likande brev skickades till Göran Persson efter valet 2002 med hopp att muslimska krav ska uppfyllas. Inför valet 2006 återkom SMF med ett kravbrev till de politiska partierna och där man ställde krav på en särlagstiftning för muslimer. Brevet orsakade en tvist i socialdemokratiska partiet, men s-organisationen Broderskapsrörelsen (i dag Tro och Solidaritet) ville fortsätta att samverka md riksorganisationerna och argumenterade det med att de presenterar 75.000 medlemmar.

I ett dokument från 1986 ifrågasätter chefen för SST om två ledande muslimska organisationsföreträdare från FIFS (som fortfarande har en central roll i sina organisationer) verkligen kunde ses som sanna representanter för sin religion. I en annan intern rapport 1989 konstaterade han att antalet uppgivna medlemmar i en av SMF riksorganisationer inte stämde med verkligheten under rubriken, ”Bidragsfusk IKC Alby”. I arkivpärmarna finns många handlingar där man pekar på att de redovisade medlemssiffrorna omöjligen kan stämma. Ett av de mest avslöjande dokumenten berör Islamiska församlingen i Göteborg som åberopat 5.594 medlemmar, men som l998 förklarade sig lägga ner verksamheten på grund av dålig ekonomi 1998. Samma år uppstår en ny församling i Malmö, ”Islamiska förbundet i Skåne”. Krav ställs nu från huvudorganisationen FIFS att bidraget till Göteborg ska omdirigeras till ” Islamiska förbundet i Skåne”, som uppges ha 3.622 medlemmar. Vid ett besök som SST:s analysgrupp gjorde hos den nya skånska muslimska organisationen finner man att den har högst 250 medlemmar, varav mer än 150 är barn.

 

Ett av de största församlingsbidragen går till Islamiska Förbundet i Stockholm via FiFS. Det var i den församlingen Muslimska Brödraskapets chefsideolog Yusuf al-Qaradawi, ordförande för det Europeiska fatwa-rådet, 2003 höll i ett möte och beslutade att muslimer i religionsfrihetens namn ska ställa krav på att få ha egna domstolar. Islamiska förbundet i Stockholm rapporterade till SST 2008 att man hade 23.120 medlemmar, av vilka 11.120 skulle vara registrerade medlemmar. Men ett par år senare redovisade via auktoriserade revisor att man endast fått in 4.450 kronor som medlemsavgifter under året. Det finns dock inget i SST:s arkiv som talar om att bidragsfusk har anmälts, trots att det handlar om  statliga medel.

Hur det står till med medlemsantalet i de bidragsberättigade organisationerna idag är dock omöjligt att fastställa med hjälp av STT handlingar. Informationen är t.o.m. omstridd i samma informationskälla. I rapporten ”Islamiska riksorganisationer 2017” uppger STT i rubriken för FIFS antal medlemmar i FIFS till 15.308, men i texten på samma sida (s.20) beräknas samma riksorganisation ha drygt 23.000 medlemmar.

 

Sedan 2016 sköter Skatteverket insamling av medlemsavgifter. Under 2017 räknade skatteverket med att riksorganisationerna FIFS och SMF endast totalt har 6.400 medlemmar.
https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/skattetabeller/avgifttillandratrossamfund/avgifterochstorlekpasamfunden.4.233f91f71260075abe8800071843.html?fbclid=IwAR2liwys4yY0e0yf7uayT8v1Kgn5Nb54aqwechmBM5WVYd4xcuVU49ZLZE0

Det är långt från de 75.000 som de själva började rapportera på 90-talet och som SST under åren har lagt till  som grund för beräkningar om statliga bidrag.

Rimligen borde dessa överbidrag nu återbetalas. Man kan också konstatera att det är samma personer som representerar bidragsmottagande församlingar från år till år. Genom att staten och skattebetalarna på det här sättet från år till år har slussat pengar den här gruppen samfundsföreträdare har samhället bidragit till att muslimer som har kommit till landet inte har haft möjlighet att utveckla ett jämlikt teologiskt församlingsliv i ett sekulärt Sverige. Det är dags nu att stoppa penningströmmen med statliga medel och som till stor del har gått felaktigt till en elitisk fundamentalistisk grupp. Det kommer att gynna svenska muslimer som varande en växande grupp medborgare.

 

SAMEH EGYPTSON

Forskare i interreligiösa relationer, Lunds universitet

Aktuell med boken Holy White Lies  som bl. a tar upp Muslimska Brödraskapets teologi, strategi och infiltration i Sverige.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *