Vem är vem i säporapporten om Muslimska brödraskapet som förvandlade över 126 miljoners skolpeng till eget kapital?

När Säpo tillkännagav sitt yttrande om Islamiska skolor efter begäran från Skolinspektionen protesterade Muslimska brödraskapets svenska gren och dess allierade i islamovänstern.

Jag kallades ”Säpoinformant” trots att informationen som Säpo använde publicerats i tre tidigare böcker på arabiska, engelska och svenska. De lyckades avskräcka journalister från att söka vidare i yttrandena för att försöka hindra att allmänheten skulle få kunskap om vilka som är de ledande i Muslimska brödraskapets nätverk. I min bok Bosättningen har jag redovisat att Sveriges Islamiska skolor som tillhör den svenska grenen har lyckats förvandla över 200 miljoner från skolpeng till eget kapital.

Viktigt att notera är att Säkerhetspolisen (SÄPO) i yttrandet beskriver MB:s mål som ett världsomspännande kalifat byggt på sharia med en strategi i västvärlden som bygger på ”segregation och enklavisering”. Säkerhetspolisen (SÄPO) har inte rätt enligt lagen att publicera namn i sina rapporter men det hindrar inte att andra medborgare som bekämpar teokratiska intressen granskar organisationer och publicerar dessa namn.

Nu bidrar jag med information i enlighet med mitt samhällsansvar. Efter begäran skickade Säkerhetspolisen två yttranden till mig. Dessa tillkännagavs Skolinspektionen, rörande Imanskolan och Framstegskolan i Rågsved , (offentliga handlingar). Här är kopior för allmänhetens information:

Yttrande till Skolinspektionen rörande Framstegsskolan i Ragsved: https://1drv.ms/b/s!AkPHdUXTdYD9gpE3bvq01pnBkNaPDA?e=SymiHb Yttrande till Skolinspektionen rörande Imanskolan i Uppsala: https://1drv.ms/b/s!AkPHdUXTdYD9gpE2QsKCfqVhhF5Q5w?e=IKIn0Z

I yttrandena ser ni att namnen i rapporten maskerades och man anger endast (JJ) för en ledande aktör. Skolinspektionen har också skickat ett yttrande till mig angående de två skolorna, (offentliga handlingar).

Här är kopior för allmänhetens kännedom:

Skolinspektionens yttrande angående Imanskolan: https://drive.google.com/file/d/1cp464DEZVwwanLNJIc9Wj0uTYJ4bHd5r/view Skolinspektionens yttrande angående Framstegsskolan https://drive.google.com/file/d/1gfwrFKLWroKJKMPq8RaNdscxmuzRdkZ_/view

I yttrandena hänvisar Skolinspektionen till Säpos yttranden men här verkar Skolinspektionen vara generösare och anger flera maskerade namn; JJ, AA, BB, CC, DD,EE, FF, GG, HH och II, som Säkerhetspolisen suddade bort. Med information som finns i källorna som presenteras i böckerna; Erövringen och Bosättningen kan jag tyda ut vilka aktörer som står omnämnda i rapporterna.

Enligt rapporterna är dessa personer ansvariga för att över 200 miljoner kronor förvandlades till eget kapital i stiftelserna::

Chakib Benmakhlouf, grundare av Islamiska förbundet, islamiska skolor och beskrivs som den högsta i brödraskapets gren i Sverige, (murshid).

  • Bashir Aman Ali (styrelsemedlem i Al-Azharskolan AB och är dömd för grov ekonomisk brottslighet- en ledande kandidat i partiet Nyans.
  • Khodr Ali, rektor i Imanskolan och i styrelsemedlem i Imanskolan och  Römosseskolorna.
  • Khemais Bassoumi, (f.d. rektorn för Römosseskolorna,
  • Ali Khalil, (representerade ett riksparti i Botkyrka erbjöd beslutfattare från ett annat parti i kommunen 3000 röster om de skulle bifalla bygglovansökan för en moské.
  •  Khaoula Channoufi (styrelse i Forum of European Muslim Youth- and Student organizations (Femyso) 2016.
  • Mohamed Kharraki, (arbetat både i Framstegsskolan och Imanskolan).
  • Fatima Marrakchi, styrelsemedlemmar som förvandlade aktier till privata aktier.
  • Bachar Ghanoum, styrelsemedlemmar som förvandlade aktier till privata aktier.

Kopia av källor:

1- Yttrande till Skolinspektionen rörande Framstegsskolan i Ragsved: https://1drv.ms/b/s!AkPHdUXTdYD9gpE3bvq01pnBkNaPDA?e=SymiHb

2- Yttrande till Skolinspektionen rörande Imanskolan i Uppsala:
https://1drv.ms/b/s!AkPHdUXTdYD9gpE2QsKCfqVhhF5Q5w?e=IKIn0Z


1- Yttrande till Skolinspektionen rörande Framstegsskolan i Ragsved:

Beslut  2022-05-05 

1 (16) 

Dnr 2021:6975 

Huvudman 

Stiftelsen Framstegsskolan, org.nr. 802016-1926 

Ärendet 

Tillsyn av huvudmannen Stiftelsen Framstegsskolan i Stockholms kommun; nu  fråga om återkallelse av godkännande enligt 26 kap. 14 § skollagen  

___________________ 

Beslut 

Skolinspektionen återkallar med stöd av 26 kap. 14 § skollagen (2010:800) godkän nandet av Stiftelsen Framstegsskolan1(organisationsnummer 802016-1926) som  huvudman för Framstegsskolan2 belägen i Stockholms kommun. Återkallandet gäl ler från och med den 17 augusti 2022. 

Genom återkallandet upphör alla godkännanden3för Stiftelsen Framstegsskolan att  bedriva förskoleklass, grundskola årskurs 1–9 samt fritidshem att gälla. 

Stiftelsen Framstegsskolan har i enlighet med ovanstående inte rätt till bidrag från  elevernas hemkommuner för de verksamheter som återkallandet avser. 

Beslutet får enligt 28 kap. 2 § skollagen överklagas, se bilaga.  

1Stiftelsens namn var tidigare Stiftelsen Islamiska skolan i Stockholm. 

2Skolans namn var tidigare Islamiska skolan i Stockholm. 

3Skolverkets beslut den 10 januari 2002 (dnr. 2000:406), den 27 juni 1994 (dnr. 93:905),  den 25 mars 1997 (dnr. 96:673) samt Stockholms kommuns beslut den 10 juni 2006 avse ende fritidshem (dnr. 06-454/112).

Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, E-post: skolinspektionen@skolinspektionen.se www.skolinspektionen.se 

SKOLINSPEKTIONEN 

2 (16) 

Dnr 2021:6975 

Om ärendet 

Stiftelsen Framstegsskolan (nedan Stiftelsen) driver en grundskola i Stockholms  kommun, Framstegsskolan. Det fanns ca 88 elever inskrivna i grundskolan hösten  2021. Vid Framstegsskolan har Stiftelsen godkännande att bedriva förskoleklass  och grundskola årskurserna 1–9 samt fritidshem4. Stiftelsen driver även en förskola  i Stockholms kommun, Saimagårdens förskola, över vilken Stockholms kommun har  tillsynsansvar. 

Skolinspektionen inledde hösten 2021 en ägar- och ledningsprövning avseende  Stiftelsen. Syftet med en ägar- och ledningsprövning är bland annat att avgöra om  de personer som Skolinspektionen bedömer ingår i den så kallade ägar- och led ningskretsen är lämpliga att bedriva skolverksamhet.  

Tillsynsärendet initierades då det framkom att tre av Stiftelsens dåvarande styrel seledamöter även satt i styrelsen för Föreningen Framstegsskolan i Göteborg (orga nisationsnummer 855102-1952). Skolinspektionen återkallade, den 27 oktober  20215, Föreningen Framstegsskolan i Göteborgs samtliga godkännanden att bed riva verksamhet i enlighet med skollagen. Återkallelsebeslutet fattades mot bak grund av att fyra av fem styrelseledamöter i föreningen bedömdes olämpliga att  bedriva skolverksamhet. Det beslutet är nu föremål för en domstolsprocess efter  föreningens överklagande av beslutet. 

Säkerhetspolisen har den 28 mars 2022 inkommit med ett yttrande till Skolinspekt ionen avseende Stiftelsen Framstegsskolan. Av det framkommer bland annat att  Stiftelsen är en verksamhet där Säkerhetspolisen bedömer att barn riskerar att ut sättas för radikalisering genom att vistas i en miljö som förespråkar enklavisering av  samhället istället för respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande de mokratiska värderingar.  

Till grund för detta beslut ligger, utöver Säkerhetspolisens yttrande, de uppgifter  som Stiftelsen inkommit med i ärendet, beslut från Skolinspektionen samt dokument och yttranden från andra myndigheter som framgår av fotnoter. Skolinspektionen har den 30 mars 2022 samt den 11 april 2022 kommunicerat de uppgifter  och underlag som är av betydelse för beslutet och Stiftelsen har den 22 april 2022 yttrat sig. 

Motivering av beslutet 

Skolinspektionen redogör först för de omständigheter som framkommit i tillsynsutredningen och som ligger till grund för myndighetens bedömning, därefter anges  de bestämmelser som tillämpas och slutligen redovisar Skolinspektionen sin be dömning i ärendet. 

4Stockholms kommuns beslut den 10 juli 2006, dnr. 06-454/112. 

5 Dnr. 2021:3767.

SKOLINSPEKTIONEN 

3 (16) 

Dnr 2021:6975 

Omständigheter som ligger till grund för be dömningen 

Om Stiftelsen 

Stiftelseförordnande 

Stiftelsen Islamiska skolan, numera benämnd Stiftelsen Framstegsskolan, bildades  genom ett förordnande den 2 november 1991 av sju stiftare. Av stiftelseförordnan det framgår att AA är en av sju stiftare.  

Stiftelsens syfte är att bedriva grundläggande och fortbildande undervisning samt  att främja uppfostran av barn6, varvid särskild hänsyn ska tas till den islamiska kul turen och det arabiska språket. Dessutom ska stiftelsen ansvara för skolans be stånd, varvid det ankommer på stiftelsens styrelse att besluta om skolans ekonomiska förhållanden, om dess organisation och om de med arbetet i skolan sam man hängande förhållandena. 

Av Stiftelsens stadgar framgår att ny styrelse ska utses av tidigare styrelse. 

Stiftelsens ledningskrets 

Styrelsen 

Styrelsen bestod fram till den 3 november 2021 av styrelseledamöterna BB, CC,  DD, EE samt FF. GG avträdde dessförinnan ur styrelsen genom årsmöte den 24 april  2021. Av dessa satt BB, CC och EE i styrelsen för Föreningen Framstegsskolan i Göteborg. Dessa utgjorde tre av de fyra styrelseledamöter i föreningen som Skolinspektionen i beslut den 27 oktober 20217 bedömde som olämpliga.  

Ny styrelse, bestående av HH, II, JJ, KK samt LL, tillträdde den 3 november 2021.  Den nya styrelsen anmäldes till Länsstyrelsen den 8 november 2021. KK har härefter avträtt som styrelseledamot. Ändringen anmäldes till Länsstyrelsen den 2 februari 2022. Vidare har II avgått enligt uppgift från Stiftelsen den 12 april 2022. Nuvarande styrelse består därför av HH, JJ samt LL.  

Stiftaren AA 

Av yttrandet från Säkerhetspolisen framgår att AA, enligt Säkerhetspolisens be dömning, har ett väsentligt inflytande över Stiftelsen. Det framgår att en av styrelseledamöterna i Stiftelsen samt rektorn har personliga och organisatoriska band till  AA samt att AA mottar ersättning från Stiftelsen. Enligt Säkerhetspolisens bedömning pekar omständigheterna sammantaget på att AA genom sin firma har sådana 

6Stiftelsens föreskrifter ändrades från ”muslimska barn” till ”barn” genom Kammarrättens  beslut den 10 maj 2021, med hänvisning till att en fristående skola enligt 2011 års skollag stiftning ska vara icke-konfessionell.  

7 Dnr. 2021:3767.

SKOLINSPEKTIONEN 

4 (16) 

Dnr 2021:6975 

påverkansmöjligheter på Framstegsskolan i Rågsved att han därigenom utövar ett  väsentligt inflytande på skolans kärnverksamhet. 

Ledningskretsens lämplighet 

Uppgifter avseende stiftaren AA m.m. utifrån Säkerhetspolisens yttrande  

Av yttrandet från Säkerhetspolisen framgår att Stiftelsen bedriver en verksamhet  där barnen på skolan utsätts för en påverkan mot en islamistisk ideologi som riskerar att leda till radikalisering av eleverna, genom att de vistas i en miljö som före språkar enklavisering av samhället istället för respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar. 

I yttrandet redogörs även för organisationen Muslimska Brödraskapet (MB). Säkerhetspolisen bedömer sedan 2018 inte längre MB som en terroristorganisation.  Detta då organisationens mål, ett världsomspännande kalifat byggt på sharia, inte  främst ska uppnås med hjälp av våld. Likväl är målet oförenligt med svenska grund läggande fri- och rättigheter. Därtill bygger organisationens strategi i västvärlden  på segregation och enklavisering. Enligt Muslimska Brödraskapets ideologi ska mus limer inte assimileras i västerländsk kultur. 

Vidare framgår av yttrandet att AA fram till 2014 har varit vice ordförande samt därefter ordförande under två perioder för Federation of Islamic Organizations in  Europe (FIOE), som av MB benämnts som dess europeiska gren. Under sin tid som  ordförande mottog AA instruktioner från MB i Egypten rörande hur ett samarbete  med den egyptiska delen av brödraskapet skulle ske. 

Av yttrandet framgår även att AA har beskrivit MB:s chefsideolog Yousuf al-Qa radawi (260909) som en av de viktigaste personerna som har påverkat AA:s tänkande. Al-Qaradawi anser att den rätta islam och den västerländska kulturen med  demokrati och medborgerliga fri- och rättigheter är oförenliga. Al-Qaradawi har vidare hyllat Förintelsen, stödjer självmordsattacker mot civila, anser att icke-tro ende ska straffas med döden samt klargör att människan inte kan stifta lagar som  strider mot Guds ord. Målet för MB är ett globalt kalifat byggd på sharialagar och  för att nå mål kan lögner enligt al-Qaradawi vara nödvändiga. I linje med detta har  AA gjort en rad uttalanden som enligt Säkerhetspolisen bekräftar att AA har anammat al-Qaradawis ideologi. Genom citaten ”vi vill inte dra uppmärksamhet till att vi  islamiserar väst, eftersom det inte gynnar våra syften” samt ”islam kommer att do minera och komma in i varje hem” har AA även knutit an till den långsiktighet som  finns i strategin. Under AA:s ledning använde FIOE 20-åriga planer för hur organisationen skulle agera i Europa. I enlighet med al-Qaradawis ideologi anser AA att  det inte går att skilja på individ — samhälle och politik — religion. Med orden  ”islam är en odelbar helhet; religion, politik, bekännelse, dyrkan, handling, etik och  annat” adresserade AA eventuella tveksamheter rörande hur FIOE ställde sig  gentemot individens frihet och demokrati.  

Av yttrandet framgår vidare att AA är en av grundarna till Islamiska Förbundet i Sverige (Ifis) (802400-7893), vilken var en av de organisationer som var initiativtagare  till att bilda FIOE. Ifis ideologiska grund domineras, enligt Ifis egen utsaga, på MB:s 

SKOLINSPEKTIONEN 

5 (16) 

Dnr 2021:6975 

totalitära syn på religion. AA har även varit ordförande för bland andra Sveriges  Unga Muslimer (Sum) (802015-7403) och Ibn Rushd (802411-0762), två organisationer som utpekas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som  dominerade av MB:s ideologi. Förutom kopplingen till MB:s ideologi, påpekar Säkerhetspolisen i sitt yttrande att Kammarrätten i Stockholm 2019 fann att Sum ge nom åren brustit i respekten för demokratins idéer. 

Vidare framgår av yttrandet att Sveriges Islamiska Skolor (Sis) (802412-6552) är en  intresseorganisation för aktörer som driver friskolor med islamisk inriktning i Sverige, där bland andra Stiftelsen är medlem. AA var en av Sis grundare på 90-talet.  AA satt under 2016 i styrelserna för alla dessa skolor, utom en. Tre av sex skolor  som är medlemmar i Sis, har nyttjats i radikaliserande och/eller brottsliga syften. Vid tiden för etableringen av Sis, gjorde AA följande uttalande med hänvisning till  verksamheten vid en av skolorna: ”Vi har förändrat idrotten och separerar pojkar  och flickor från första klass. Musik ersattes med taktfast sång. Gällande teorier som  motsäger islam, som Darwins evolutionslära, så jämför läraren dem med islamiska  läror för att tydliggöra felaktigheterna i sådana teorier”.  

I yttrandet anges att Sis betraktas av flera forskare, som dotterorganisation till en  av MB:s nätverksorganisationer i Sverige.  

Av yttrandet framgår vidare att MB, enligt en rapport från MSB, har ”byggt upp  friskolekoncernen Framstegsskolan8 där AA driver arbetet. Genom /…/ att bygga  upp ett eget skolsystem räknar MB:s aktivister med att skaffa sig kontroll över mus limska barn och ungdomars känslor /…/”. Sis har i linje med detta finansierat de  konferenser som European Council for Fatwa and Research (ECFR) och dess mångå rige ordförande, tillika MB:s chefsideolog, Yousuf al-Qaradawi, ordnar i Sverige.  

Enligt Säkerhetspolisens yttrande har AA sedan 2019 en enskild firma som AA an vänder för arbetet med skolorna inom Sis. AA har även ett bankkort tillsynes utfärdat av Sis. AA erhöll ersättning från Framstegsskolan sammanlagt 17 gånger under  hela 2021, med totalt 154 800 kr. Den totala summan av ersättning från skolor  inom Sis uppgick till ett belopp om 491 800 kr under 2021. 

Säkerhetspolisen påpekar även i yttrandet att talande för AA:s involvering i skolorna är att AA bland annat har använt mailadressen [AA]@framstegsskolan.se.  Andra mailadresser som AA har använt är [AA]@islamiskaskolan.com och  [AA]@fsskolan.se.  

Vidare framgår av yttrandet att AA har ingått i två Whatsapp-grupper benämnda  ”Rådet” och ”SIS rektorsgrupp”, vilka användes senast i maj 2021. I den senare har  AA varit administratör. I Whatsapp-gruppen ”Rådet” ingick, förutom AA, Stiftelsens  tidigare styrelseledamöter BB och CC, men även f.d. rektorn för Römosseskolorna  

8Imanskolan i Uppsala, Römosseskolorna i Göteborg samt tidigare Islamiska skolan i Stockholm, numera Framstegsskolan i Rågsved (tillhör också Sis) har tillsammans kallats för  Framstegsskolan.

SKOLINSPEKTIONEN 

6 (16) 

Dnr 2021:6975 

samt ordföranden för Islamiska Förbundet i Sverige (Ifis). I Whatsapp-gruppen ”SIS  rektorsgrupp” ingick, förutom AA och BB9, även MM, NN och OO10

Sammanfattningsvis bedömer Säkerhetspolisen att AA under flera decennier har  varit en central person för spridandet av en totalitär islamistisk ideologi som är  oförenlig med svenska demokratiska värderingar. AA har vidare nyttjat intresseorganisationen Sis och även den egna firman för att främja sin ideologi och syn på  hur skolverksamhet ska bedrivas. Flertalet skolor som ingår i Sis har präglats av  strukturella problem med kopplingar till våldsbejakande extremism, risk för radikalisering och/eller ekonomisk brottslighet. Säkerhetspolisen menar att sambandet  mellan AA:s inflytande och skolornas tillkortakommanden inte är en tillfällighet.  

Vidare anges att en styrelseledamot i stiftelsen bakom Framstegsskolan samt rek torn har personliga och organisatoriska band till AA. Härutöver mottar AA ersätt ning från Stiftelsen. Enligt Säkerhetspolisens bedömning pekar detta på att AA har  samma påverkansmöjligheter på Framstegsskolan i Rågsved som på Imanskolan i  Uppsala, där AA genom sin firma utövar ett väsentligt inflytande på skolans kärn verksamhet. 

Rektorn vid Framstegsskolan i Stockholm  

PP är ny rektor för Framstegsskolan i Stockholm. PP har medverkat som adjungerad  ledamot samt mötessekreterare vid flera av stiftelsens möten, bland annat då tidi gare styrelse samt nya styrelsen tillsattes.11 Av yttrande från Säkerhetspolisen den  28 mars 2022 framgår att PP år 2020 ingick i ledningsgruppen på Imanskolan samt  att PP enligt forskare är att betrakta som representant för MB:s ideologi i Sverige  och har suttit i styrelsen för Ifis samt varit ordförande för Sum. Vidare framgår att  PP förflyttades från Imanskolan till Framstegsskolan på inrådan av AA.  

Styrelsens förvaltning  

Av utredningen framgår att Stiftelsen inte har inkommit med årsredovisningen i tid  till Länsstyrelsen, avseende räkenskapsåret 2020/2021. Länsstyrelsen förelade Stif telsens nuvarande styrelse, den 3 februari 2022, att vid vite inkomma med angiven  årsredovisning. Aktuell årsredovisning inkom till Länsstyrelsen den 9 februari 2022.  

Revisorn har lämnat en revisionsberättelse med en avvikande mening för räken skapsåret 2020/2021. Revisorn uppger som grund för sitt uttalande om avvikande  mening, att tillräckliga revisionsbevis inte har erhållits för att värdet av andelarna i  

9 Av Skolinspektionens uppgifter framgår att BB är tidigare styrelseledamot tillika rektor i  Stiftelsen Framstegsskolan. 

10 Av Skolinspektionens uppgifter framgår att MM och NN är styrelseledamöter i Stiftelsen  för Bildning i Sverige, varav en av dem har dömts för grov ekonomisk brottslighet, samt att  OO är styrelseledamot tillika rektor i Stiftelsen Imanskolan. 

11 Framgår av styrelseprotokoll som Stiftelsen har gett in till Skolinspektionen.

SKOLINSPEKTIONEN 

7 (16) 

Dnr 2021:6975 

dotterbolaget English School Scandinavia AB12 (nedan Dotterbolaget) ska kunna be dömas. Revisorn uppger vidare att värdet är väsentligt för årsredovisningen som  helhet. Av Stiftelsens årsredovisning för 2020/2021 framgår att Dotterbolaget har  upptagits till ett värde av 9,5 miljoner kr.  

Dotterbolaget 

Stiftelsen uppger att Dotterbolaget ägs av Stiftelsen. I Dotterbolagets styrelse ingår  BB och CC, såsom styrelseordförande respektive styrelsesuppleant, vilka även satt i  styrelsen för Föreningen Framstegsskolan i Göteborg13. Av protokoll från extra bolagsstämma i Dotterbolaget anges att Stiftelsen ägde Dotterbolaget från den 15  september 2020 till den 24 november 2020. Av protokoll från extra bolagsstämma  daterade den 24 november 2020 samt 10 september 2021, anges vidare att Dotterbolaget innan den 9 februari 2022 ägdes till lika delar av DD, BB och CC. Samtliga  ägare är tidigare styrelseledamöter i Stiftelsen. Av protokoll från extra bolags stämma anges även att Dotterbolaget sedan den 9 februari 2022 till lika delar ägs av BB och CC, vilka avträdde ur styrelsen den 3 november 2021. Av årsredovisningen framgår att Dotterbolaget har upptagits till ett värde av 9,5 miljoner kr.  

Stiftelsens yttrande  

Säkerhetspolisens yttrande 

I yttrande den 22 april 2022 anför Stiftelsen bland annat följande. 

Stiftelsen har drivit verksamhet sedan 1996, med ett uppehåll 2018–2021. Verk samheten har med åren utvecklats till att bli en av de bättre skolverksamheterna i  hela västerort i Stockholm. Skolan är verksam i ett område som innefattar några av  Sveriges absolut mest socioekonomiskt utsatta områden och som lider av hög arbetslöshet, låga skolresultat och hög kriminalitet. Trots detta har verksamheten  kunnat utmärka sig från områdets skolor och skolans elever har trots att de är bo ende i dessa områden kunnat få bättre förutsättningar. En stor del av eleverna har  sökt sig till högre studier, vilket är vetenskapligt belagt ett av de viktigaste tecknen  på att en individ kommer in i samhället och i det här fallet bryter den segregerade  tillvaro hen lever i som boende i utanförskapsområden. 

Skolans verksamhet har därmed snarare bidragit till att elever via utbildning inkluderats i samhället och inte lett till enklavisering som det påstås i sammanställningen av Säkerhetspolisens yttrande. 

Anklagelserna, om att barn riskerar att utsättas för radikalisering, och att miljön förespråkar enklavisering av samhället istället för respekt för de mänskliga rättighet och grundläggande demokratiska värderingar, behöver underbyggas och  eventuella fel som begåtts måste tydligt kunna pekas ut, så att omständigheter kan  motbevisas alternativt att specifika förändringar i verksamheten kan genomföras.  Stiftelsen välkomnar konkreta anmärkningar på hur företrädarna skulle ha brustit i  

12 Bolaget benämndes tidigare Elma School AB. 

13 Dnr. 2021:3767.

SKOLINSPEKTIONEN 

8 (16) 

Dnr 2021:6975 

respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar. Det är däremot inte möjligt att försvara sig mot alltför oprecis eller vag kritik och  vad som framstår som rena konspirationsteorier.  

Det finns ett stort antal tveksamheter i uppgifterna från Säkerhetspolisen och den  omstridda MSB-rapporten i synnerhet. Källmaterialet vad gäller Muslimska brödraskapet i Sverige är inte representativt för forskningsläget om organisationen. Den  

enda rapport, från MSB, som citeras fick mycket allvarlig kritik från en samlad kår  av Sveriges mest väletablerade religionsvetare när den lanserades 2017. MSB fick  sedermera backa från rapportmaterialet och kallade det istället för en förstudie,  

utifrån vilken man inte kunde dra definitiva slutsatser. Slutligen gick MSB ut själva  och sa att de inte stod för innehållet i rapporten och inte heller själva hade fakta granskat den.  

Ytterligare källor som finns i sammanställningen av Säkerhetspolisens yttrande verkar hårt tesdrivande eller sakligt oförankrade. 

Stiftelsen har försökt att bredda kunskapsbilden med bland annat FOI:s rapport  Muslimska brödraskapet – en kunskapsöversikt. Rapporten vederlägger MSB rapportens påståenden på en lång rad punkter, och visar att många av påståenden  som finns i uppgifterna från Säkerhetspolisen är så pass kategoriska och förenklade  att de påföljande slutsatserna blir djupt problematiska och tesdrivande. FOI konstaterar bland annat att det finns många organisationer i Sverige som hämtar inspiration från Muslimska brödraskapets sätt att arbeta i civilsamhället eller delar dess  syn på islam som folkrörelsereligion. Enligt rapporten går det inte att dra några generella slutsatser om verksamheten i Sverige utifrån eventuella organisatoriska  band till den internationella paraplyorganisationen FIOE.  

Sammanställningen av Säkerhetspolisens yttrande lyckas inte på ett tillfredställande sätt förklara hur denna organisation konkret skulle utöva något inflytande på  Stiftelsen, eller hur detta inflytande skulle ha tagit sig uttryck i den faktiska verk samheten. Istället förefaller mycket av texten att kretsa kring etablerandet av olika  typer av ”kopplingar” – på personnivå och organisationsnivå. Stiftelsen är som civil samhälleaktör naturligtvis inbegripen i många samarbeten med andra organisationer i samhället, såväl troende som sekulära. På samma sätt samarbetar Stiftelsen  med många andra entreprenörer och aktörer, vilket har översatts till att skolan har  ”kopplingar till aktörer som i sin tur har ”kopplingar” till andra, utländska aktörer.  Den faktiska anklagelsen mot skolans ledning och verksamhet blir därmed så diffus  att den är omöjlig att ta ställning till. Detta framstår inte som en rättssäker grund  för att vidta ingripande åtgärder mot en viss skola eller att man empiriskt kan på visa hur någon enskild aktör konkret skulle ha utövat inflytande på skolans verk samhet. Dessa aktörers eventuella olämplighet måste därtill kunna beläggas. Det  måste framgå vad som har inträffat och hur det väsentliga inflytandet över skolans  verksamhet utövas av de externa personerna.  

De påståenden som görs uppfattas som fördomsfulla. Att Stiftelsens verksamhet  skulle ha något med våldsbejakande islamism att göra är en ogrundad insinuation  som det helt synes saknas belägg för. Stiftelsen menar att de ungdomar i området 

SKOLINSPEKTIONEN 

9 (16) 

Dnr 2021:6975 

som har radikaliserats snarare har gått på kommunala skolor, vilket Säkerhetspolisen borde ha information om. Det finns inga uppgifter vid en nyhetssökning som  visar att Stiftelsens skola haft några elever inblandade i gängkriminalitet. Stiftelsens  skolverksamhet har istället utgjort en motkraft mot både radikalisering och kriminalitet. 

Det saknas stöd för att någon annan än Stiftelsens styrelse är verklig huvudman.  Det finns inga andra personer än Stiftelsens nuvarande styrelseledamöter som utö var något bestämmande inflytande över verksamheten, formellt eller informellt. Påståendet om att styrelsebytet skulle vara ett sätt att dölja den verkliga huvud mannen framstår närmast som konspiratorisk. I verkligheten valde ledamöter att  avgå tillsammans med resterande styrelse efter att beslut tagits om vissa individers  olämplighet av Skolinspektionen i ett annat uppdrag, och en ny styrelse valdes in. 

AA har anlitats som konsult utifrån sin gedigna erfarenhet, utbildning och meriter.  Det är inte visat att hans ersättning grundas på något annat än det omfattande ar bete han utfört. Uppdraget avslutades flera månader innan Skolinspektionen kommunicerade sammanställningen av Säkerhetspolisens yttrande. 

Anklagelserna om att Stiftelsen och Framstegsskolan inte skulle respektera mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar är oerhört allvarliga  och det framstår som anmärkningsvärt att de framställs utan ett enda konkret be vis i saklig mening, utan baserar hela sin bevisföring på vaga kopplingar och starkt  ifrågasatta källor samt uppgifter från Säkerhetspolisen som inte går att verifiera i  avsaknad av underlag för desamma. 

Dotterbolaget  

Skolinspektionen har den 30 mars 2022 kommunicerat protokollen från de extra  bolagsstämmorna i Dotterbolaget. Stiftelsen har i yttrande den 11 april 2022 anfört  i huvudsak följande.  

Stiftelsen förvärvade Dotterbolaget den 15 september 2020 genom ett aktieöverlåtelseavtal. Syftet var främst att överta lokaler där skola tidigare drivits, då detta bo lag hade lagt ner verksamheten efter att tillståndet dragits tillbaka av Skolinspektionen. Den verksamheten har Stiftelsen således inte haft något samröre med. När  förändringar gjorts i bolaget därefter, har bolagets styrelse använt Bolagsverkets automatiska tjänst för bolagsstämmoprotokoll på verksamt.se. Tjänsten innehåller  en funktion där bolagsstämmoprotokoll skapas automatiskt. Stiftelsen har konstaterat att de gjort ett misstag vid användande av tjänsten, där de valt fysiska personer istället för juridisk person som ägare (alternativt om funktionen att välja till kommit i närtid). De har fyllt i deltagarna vid stämman som ägare, när de i själva  verket har företrätt Stiftelsen som äger alla aktier. Att Stiftelsen äger samtliga aktier från den 15 september 2020 och framåt framgår även av aktieboken. Att  stämmoprotokollen genom felaktigt användande av tjänsten ger ett annat intryck  förändrar inte det faktiska ägandet. Stiftelsen har i sitt yttrande bifogat en kopia av  aktieboken till Skolinspektionen.

SKOLINSPEKTIONEN 

10 (16) 

Dnr 2021:6975 

Rättslig reglering m.m. 

Enligt 1 kap. 4 § skollagen ska utbildningen förmedla och förankra respekt för de  mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det  svenska samhället vilar på.  

Av 1 kap. 5 § skollagen framgår att utbildningen ska utformas i överensstämmelse  med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som  människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika  värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom  utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former  av kränkande behandling. 

Enskilda får enligt 2 kap. 5 § skollagen efter ansökan godkännas som huvudmän för  bland annat förskoleklass, grundskola och fritidshem. Godkännande ska enligt  2 kap. 5 § andra stycket skollagen lämnas om den enskilde genom erfarenhet eller  på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten, har  ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten,  samt i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.  Vidare krävs enligt bestämmelsens tredje stycke att den enskilde i övrigt bedöms  lämplig. I fråga om en juridisk person krävs att samtliga som anges i 2 kap. 5 a §  skollagen bedöms lämpliga. Vid lämplighetsbedömningen ska viljan och förmågan  att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas.  

Enligt 2 kap. 5 a § skollagen ska ifråga om en juridisk person prövningen enligt 5 §  andra stycket 1 och tredje stycket sammantaget avse den verkställande direktören  och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestäm mande inflytande över verksamheten, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten.  

När det är fråga om en juridisk person krävs att var och en av företrädarna för  denna ska bedömas lämplig (2 kap. 5 § tredje stycket skollagen). Det kan räcka med  att det finns brister i detta hänseende hos en person för att lämplighetskravet inte  ska anses uppfyllt (prop. 2017/18:158, s. 49). Om företrädarna tidigare drivit en  verksamhet vars godkännande har återkallats, om verksamheten bedrivits olagligen  eller om ansvarig myndighet i samband med sin tillsyn funnit allvarliga brister i  verksamheten kan det också påverka bedömningen av företrädarnas lämplighet  (prop. 2017/18:158, s. 122). 

Syftet med lagstiftningen är att förhindra oseriösa aktörer att verka inom välfärds sektorn (prop. 2017/18:158, s. 44–45). Regeringen har även uttryckt farhågor att  bulvanförhållanden kan uppstå och att olika försök kan komma att göras för att  kringgå lagstiftningen varför prövningen bör omfatta även andra än vd som har ett  bestämmande inflytande över verksamheten (prop. 2017/18:158, s. 48-49). I förar betena anges även att tjänster inom välfärdsområdet i stor utsträckning riktas till 

SKOLINSPEKTIONEN 

11 (16) 

Dnr 2021:6975 

grupper som befinner sig i utsatta positioner och på olika sätt befinner sig i en beroendesituation i förhållande till den som levererar tjänsten. Att minska oseriösa  aktörers möjlighet att bedriva skattefinansierad välfärdsverksamhet är dessutom  viktigt för allmänhetens tilltro till sektorn som helhet (prop. 2017/18:158, s. 45).  

I 26 kap. 3 § skollagen anges att Skolinspektionen har tillsyn över att enskilda som  godkänts av Skolinspektionen fortlöpande uppfyller kraven i 2 kap. 5 § skollagen.  

Enligt 26 kap. 14 § skollagen får ett godkännande för en enskild huvudman inom  skolväsendet återkallas om den enskilde inte längre uppfyller förutsättningarna för  godkännande enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1 och 2, tredje stycket och 6 §.  

Enligt förarbetena till 26 kap. 14 § skollagen är bestämmelsen främst avsedd att  användas om huvudmannen saknar rättslig eller faktisk möjlighet att åtgärda de  brister som aktualiserat frågan om återkallelse av godkännandet, och därmed sak nar förutsättningar att följa ett föreläggande (prop. 2017/18:158, s. 125). Utrymmet för huvudmannen att följa ett föreläggande kan t.ex. vara mycket begränsat  eller obefintligt om huvudmannen är ett aktiebolag där samtliga aktier övergått till  en person som bedöms vara olämplig att bedriva den aktuella verksamheten. 

Av 4 kap. 10 § andra stycket stiftelselagen (1994:1220) och 8 kap. 2 och 16 §§ årsredovisningslagen (1995:1554) framgår att i övriga företag än ett aktiebolag eller  en ekonomisk förening ska årsredovisning lämnas till revisorerna senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång. 

Enligt 8 kap. 3 § årsredovisningslagen ska kopia av årsredovisningen ha kommit in  till registreringsmyndigheten inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. 

Skolinspektionens bedömning 

Stiftelsens ledningskrets 

En stiftelses styrelse ingår i den krets av personer som lämplighetsprövningen ska  avse, enligt 2 kap. 5 a § skollagen. Lämplighetsprövningen ska härutöver omfatta andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande in flytande över verksamheten.  

Av Säkerhetspolisens uppgifter framgår att AA har en stark koppling och betydande  roll i Stiftelsens verksamhet samt påverkan på Stiftelsens styrelse och verksamhet.  Med hänsyn till detta bedömer Skolinspektionen att stiftaren AA har ett sådant be 

stämmande inflytande över verksamheten att denne ska omfattas av prövningen.  Skolinspektionen har då särskilt beaktat den bedömning som Säkerhetspolisen har  gjort avseende att AA har samma påverkansmöjligheter på skolverksamheten i  Framstegsskolan som han har över Imanskolan, de starka band som finns mellan  den styrelsen och AA samt uppgiften att AA ligger bakom förflyttningen av PP från  Imanskolan till Framstegsskolan. 

Ledningskretsens lämplighet 

AA

SKOLINSPEKTIONEN 

12 (16) 

Dnr 2021:6975 

Utbildningen ska enligt skollagen förmedla respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar  på och det är väsentligt att alla huvudmän bedriver sin skolverksamhet i enlighet  med dessa grundläggande värderingar.  

Av uppgifterna som framkommer i Säkerhetspolisens yttrande den 28 mars 2022  framgår att AA under decennier har varit en central person för spridandet av en totalitär islamistisk ideologi som är oförenlig med svenska grundläggande fri- och rättigheter. Detta genom att AA bland annat nyttjat kontakter med en bedömd terroristorganisation samt är grundare till Sveriges Islamiska Skolor där tre stycken av  medlemsskolorna, i vilka AA även har suttit i styrelsen, har präglats av strukturella  problem samt nyttjats i radikaliserande och/eller brottsliga syften.  

Enligt Skolinspektionens bedömning innebär AA:s bestämmande inflytande över  verksamheten en allvarlig risk för eleverna, då AA står för en politik som är ofören lig med demokratiska principer som riskerar att påverka skolverksamheten på ett  negativt sätt. Enligt Säkerhetspolisens yttrande föreligger en uppenbar risk för att  Stiftelsen inte förmedlar en respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande  demokratiska värderingar och att en fortsatt verksamhet i nuvarande form innebär  att barnen på skolan utsätts för en påverkan mot en islamistisk ideologi som före språkar enklavisering av samhället, vilket i sin tur riskerar att leda till radikalisering  av eleverna. Skolinspektionen finner inte anledning att ifrågasätta dessa uppgifter. 

Mot bakgrund av dessa uppgifter bedömer Skolinspektionen att AA är olämplig att  bedriva skolverksamhet. 

Stiftelsens styrelse 

Skolinspektionen bedömer utifrån Säkerhetspolisens uppgifter att vare sig Stiftelsens tidigare eller nuvarande styrelse agerar självständigt i förhållande till skolans  stiftare AA, som mot bakgrund av Säkerhetspolisens yttrande är att bedöma som  

olämplig att driva skolverksamhet. Av yttrandet framgår vidare att styrelsen har  möjliggjort för AA att genom den egna firman utöva ett bestämmande inflytande  på kärnverksamheten i skolan. Stiftelsen har vidare betalat ut ersättning till AA under hela 2021. Förflyttningen av PP till Framstegsskolan har även gjorts på inrådan  av AA, vilket ytterligare visar på AA:s bestämmande inflytande över Stiftelsens styrelse och verksamhet. Ytterligare en omständighet som har framkommit är att tidigare styrelseledamöter i Stiftelsen har ingått i Whatsapp-grupper tillsammans med  bland annat AA.  

Sammanfattningsvis gör Skolinspektionen bedömningen att styrelsen genom sitt  agerande har bidragit till att AA, som är olämplig att bedriva skolverksamhet, har  inflytande över skolverksamheten vid Framstegsskolan i Stockholm. Enligt Säkerhetspolisens uppgifter kan vidare skälet till att styrelsen bytts ut vara ett försök att  dölja verklig huvudman och styrande ideologi. Säkerhetspolisen har den 28 mars  2022 gjort bedömningen att det föreligger en uppenbar risk att Stiftelsen inte för medlar en respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar. Mot bakgrund av detta finns det starka skäl att ifrågasätta den tidigare 

SKOLINSPEKTIONEN 

13 (16) 

Dnr 2021:6975 

styrelsens vilja och förmåga att utse ny lämplig styrelse. Att Stiftelsens styrelse har  gett AA ett bestämmande inflytande över skolverksamheten tyder på ett försök att  kringgå det av lagstiftaren uppsatta regelverket gällande ägar- och ledningsprövning. Utredningen i ärendet visar att det föreligger en påtaglig risk för att styrelsen  påverkas av AA. Detta medför i sin tur en risk för att eleverna vid skolan utsätts för  en otillbörlig påverkan. Skolinspektionen bedömer därför att Stiftelsens styrelse är  olämplig att bedriva skolverksamhet. Stiftelsen uppfyller därför inte längre förut sättningarna för godkännande. 

Styrelsen har i sitt yttrande ifrågasatt grunderna för den av Säkerhetspolisen lämnade informationen och därtill dragna slutsatser. Säkerhetspolisens yttrande i  detta ärende baseras delvis på underrättelseinformation, vilken är behäftad med  olika former av begränsningar exempelvis vad gäller skydd för källor. Det innebär  att yttrandet i delar inte anger källor för dragna slutsatser av Säkerhetspolisen. Enligt Skolinspektionen måste dock myndigheten kunna förlita sig på att uppgifterna  och bedömningarna från Säkerhetspolisen är underbyggda och korrekta. Det som  Stiftelsens styrelse har anfört ändrar inte den bedömningen. 

Styrelsens förvaltning  

Skolinspektionen anser att styrelsen har brustit i sin förvaltning av Stiftelsen, då  årsredovisningen för 2020/2021 avlämnats sent till revisorn. Enligt revisorn har vidare årsredovisningen lämnats utan tillräckliga underlag för att revisorn ska kunna  bedöma värdet av den väsentliga balansposten avseende andelar i Dotterbolaget.  Vidare har årsredovisningen lämnats för sent till tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen. 

När det gäller de uppgifter som framkommer i bolagsstämmorprotokoll från Dot terbolaget kan Skolinspektionen konstatera att det, efter att Stiftelsen förvärvade  Dotterbolaget, finns flera bolagsstämmoprotokoll som innehåller felaktiga uppgif 

ter om vem som äger Dotterbolaget. Det är aktieägaren som deltar vid bolagsstämman och det är där aktieägaren utövar sin rätt att besluta i bolagets angelägen heter. Fram till november 2021 var BB, CC och DD styrelseledamöter i Stiftelsen  och har då i och för sig kunnat företräda ägaren. Det är dock anmärkningsvärt att  företrädarna för Stiftelsen vid flera tillfällen angett sig själva som aktieägare i Dotterbolaget och inte heller vid justeringen reflekterat över det uppkomna felet. I ett  bolagsstämmoprotokoll från februari 2022, dvs. efter att BB, CC och DD trätt ur  Stiftelsens styrelse, har dock BB och CC fortsatt att företräda Stiftelsen vid bolags stämman trots att dessa inte längre satt i Stiftelsens styrelse. Detta visar på de  starka band som finns mellan den gamla och den nya styrelsen i Stiftelsen. Bristerna i protokollen har försvårat Skolinspektionens tillsyn och kan ha misslett all mänheten.  

Sammantaget är detta, enligt Skolinspektionen bedömning, ytterligare omständigheter som visar på en bristande lämplighet hos Stiftelsens styrelse.  

Ekonomiska förutsättningar 

Skolinspektionen har vid sin prövning av Stiftelsens ekonomiska förutsättningar  granskat den skriftliga redovisning som Stiftelsen har gett in i ärendet. Revisorns 

SKOLINSPEKTIONEN 

14 (16) 

Dnr 2021:6975 

uttalande visar att det finns väsentliga fel som är genomgripande och som innebär  att årsredovisningen inte ger en rättvisande bild av stiftelsens finansiella resultat  och ställning. Med hänsyn till att det av revisionsberättelsen för 2020/2021 fram går att tillräckliga revisionsbevis inte har erhållits för att värdet av andelarna i Dotterbolaget ska kunna bedömas och att det värdet är väsentligt för årsredovisningen  som helhet har Skolinspektionen inte kunnat bedöma Stiftelsens ekonomiska förut sättningar. Ärendet avslutas i denna del. 

Återkallelse 

De missförhållanden som ligger till grund för Skolinspektionens bedömning är av så allvarlig karaktär att förutsättningarna för verksamheten på ett allvarligt sätt rubb bas. Skolinspektionen vill särskilt framhålla Säkerhetspolisens yttrande, av vilket  framgår att det finns en uppenbar risk att Stiftelsens ledningskrets inte förmedlar  en respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar,  vilket innebär att eleverna utsätts för en påverkan mot en islamistisk ideologi som  riskerar att leda till radikalisering av eleverna, samt att en företrädare som bedöms  olämplig i praktiken fortsatt får utöva ett bestämmande inflytande över verksamheten. Vad som framkommit har på ett grundläggande sätt rubbat förtroendet för  Stiftelsen och dess företrädare. 

Den bristande lämpligheten består även i att styrelsen inte har inlämnat årsredovisningen i tid samt att otillräckliga uppgifter har lämnats som underlag till revisorn.  Detta medför i sin tur en risk när det gäller Stiftelsens ekonomiska förutsättningar  att följa föreskrifterna för verksamheten. Skolinspektionen bedömer sammantaget  att det finns en risk att Stiftelsen inte kan tillgodose elevernas rätt till en likvärdig  utbildning av god kvalitet på längre sikt. 

Utifrån Säkerhetspolisens uppgifter, bl.a. om att skälet till styrelsebytet kan vara ett  försök att dölja verkligen huvudman och styrande ideologi, finns starka skäl att ifrågasätta om Stiftelsen har vilja och förmåga att tillse att andra lämpliga personer  sätts i deras ställe. Mot bakgrund av detta bedömer Skolinspektionen därför att  Stiftelsen saknar förutsättningar att följa ett föreläggande.  

Skolinspektionen bedömer att de uppgifter som framkommit är så pass allvarliga  att Skolinspektionen inte finner anledning att inspektera verksamheten på plats.  

Med hänsyn till bristernas karaktär och omfattning samt de risker som framgår av  Säkerhetspolisens yttrande bedömer Skolinspektionen vidare att ett beslut om  återkallelse är proportionerligt. Stiftelsens godkännanden att bedriva skolverksamhet ska därför återkallas.  

Ett återkallande av huvudmannens tillstånd att bedriva verksamhet är ett ingripande beslut som påverkar de barn och elever som går på skolan. Ett sådant beslut  medför att eleverna måste byta skola. När en skola tvingas stänga ansvarar alltid  elevernas hemkommuner för att eleverna får sin skolgång vid en annan skola. Det  är angeläget att eleverna får sin rätt till en likvärdig utbildning av god kvalitet tillgodosedd, samt att eleverna får sin utbildning av en huvudman som uppfyller de krav  som ställs på lämplighet. Mot bakgrund av detta bedömer Skolinspektionen att 

SKOLINSPEKTIONEN 

15 (16) 

Dnr 2021:6975 

barnets bästa, för här berörda barn och elever, är att få sin utbildning i en annan  huvudmans regi. Skolinspektionen bedömer alltså att ett beslut om återkallelse är  förenligt med barnets bästa.  

När det gäller frågan om när beslutet om återkallelse ska gälla gör Skolinspektionen  följande överväganden. Med hänsyn till de risker som den bristande lämpligheten  medför är det inte lämpligt att verksamheten får fortsätta. Att låta verksamheten  fortsätta under innevarande termin och under sommaren men hänsyn till fritids verksamhet, ger dock förutsättningar för huvudmannen att avsluta verksamheten  på ett ordnat sätt och för hemkommunen att anordna fortsatt skolgång på ett så  bra sätt som möjligt för eleverna. Detta är det alternativ som Skolinspektionen an ser medför minst risk för negativa konsekvenser för barnen och eleverna och som  bedöms vara barnets bästa i det här fallet.  

Skolinspektionen förordnar därför att beslutet ska gälla från och med den  17 augusti 2022. 

Beslutet har fattats av biträdande generaldirektören Tommy Lagergren. Utredaren Ida Östlund har varit föredragande i ärendet. 

I ärendets slutliga handläggning har även regionchefen Agneta Broberg, chefsjuristen Klara Cederlund, juristen Charlotte Svanström samt regionjuristen Sara Smeds medverkat. 

Bilaga:  

Överklagandehänvisning 

Kopia till:  

Elevernas hemkommuner, Stockholms kommun, Skolverket, Inspektionen för vård  och omsorg, Länsstyrelsen i Stockholm.

SKOLINSPEKTIONEN 

16 (16) 

Dnr 2021:6975 

Bilaga: Hur ni överklagar 

Om ni anser att beslutet är felaktigt kan ni överklaga det genom att skriva till förvaltningsrätten. Ställ överklagandet till Förvaltningsrätten i Stockholm, men skicka  det till Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, eller till skolinspektionen@skolinspektionen.se.  

Ange följande i överklagandet:  

∙ Namn, personnummer eller organisationsnummer, postadress, e-posta dress och telefonnummer. 

∙ Vilket beslut ni överklagar och ärendets diarienummer. 

∙ Vilken ändring ni vill ha och varför ni anser att beslutet ska ändras. 

Om ni anlitar ett ombud, ska ombudets namn, postadress, e-postadress och telefonnummer anges.  

Överklagandet ska ha kommit in till Skolinspektion inom tre veckor från den dag ni  har fått del av beslutet. Om ni företräder det allmänna, t.ex. en kommun, ska över klagandet istället ha inkommit inom tre veckor från den dag då beslutet meddela des.  

Om överklagandet har kommit in i rätt tid kommer Skolinspektion att pröva om be slutet ska ändras och sedan skicka överklagandet, handlingarna i det överklagade  ärendet och eventuellt nytt beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm. 


2- Yttrande till Skolinspektionen rörande Imanskolan i Uppsala:

Beslut  

2022-05-05 

1 (19) 

Dnr 2021:6974  

Huvudman 

Stiftelsen Imanskolan, org. nr. 817603-4323 

Ärendet 

Tillsyn av huvudmannen Stiftelsen Imanskolan i Uppsala kommun; nu fråga om  återkallelse av godkännande enligt 26 kap. 14 § skollagen  

___________________ 

Beslut 

Skolinspektionen återkallar med stöd av 26 kap. 14 § skollagen (2010:800) godkännandet av Stiftelsen Imanskolan (organisationsnummer 817603-4323) som huvud man för Imanskolan i Uppsala kommun. Återkallandet gäller från och med den  15 augusti 2022. 

Genom återkallandet upphör alla godkännanden1för Stiftelsen Imanskolan att bed riva förskoleklass, grundskola årskurserna 1–6 och fritidshem att gälla. 

Stiftelsen Imanskolan har i enlighet med ovanstående inte rätt till bidrag från elevernas hemkommuner för de verksamheter som återkallandet avser. 

Beslutet får enligt 28 kap. 2 § skollagen överklagas, se bilaga.  

1 Skolverkets beslut den 14 februari 1996 (dnr. 95:1379) och den 29 juni 2006 (dnr.  43-2006:1907).

Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, E-post: skolinspektionen@skolinspektionen.se www.skolinspektionen.se 

SKOLINSPEKTIONEN 

2 (19) 

Dnr 2021:6974 

Om ärendet 

Stiftelsen Imanskolan (nedan Stiftelsen) driver en grundskola i Uppsala kommun,  Imanskolan. Det fanns ca 213 elever inskrivna i grundskolan hösten 2021. Vid  Imanskolan har Stiftelsen godkännande för att bedriva förskoleklass, grundskola  årskurserna 1–6 och fritidshem. 

Skolinspektionen inledde hösten 2021 en ägar- och ledningsprövning avseende  Stiftelsen. Syftet med en ägar- och ledningsprövning är bland annat att avgöra om  de personer som ingår i den så kallade ägar- och ledningskretsen är lämpliga att  bedriva skolverksamhet. Inom ramen för ärendet har Skolinspektionen även grans kat huvudmannens ekonomiska förutsättningar.  

Tillsynsärendet initierades då det framkom att tre av Stiftelsens dåvarande styrelseledamöter även satt i styrelsen för Föreningen Framstegsskolan i Göteborg (organisationsnummer 855102-1952). Skolinspektionen återkallade, den 27 oktober  20212, Föreningen Framstegsskolan i Göteborgs samtliga godkännanden att bed riva verksamhet i enlighet med skollagen. Återkallelsebeslutet fattades mot bak grund av att fyra av fem styrelseledamöter i föreningen bedömdes olämpliga att  bedriva skolverksamhet. Det beslutet är nu föremål för en domstolsprocess efter  föreningens överklagande av beslutet. 

Säkerhetspolisen har den 24 mars 2022 inkommit med ett yttrande till Skolinspekt ionen avseende Stiftelsen. Av det framkommer bland annat att Stiftelsen är en  verksamhet där Säkerhetspolisen bedömer att barn riskerar att utsättas för radikalisering genom att vistas i en miljö som förespråkar enklavisering av samhället istället för respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar.  

Till grund för detta beslut ligger, utöver yttrandet från Säkerhetspolisen, de uppgifter som Stiftelsen inkommit med i ärendet, beslut från Skolinspektionen samt dokument och yttranden från andra myndigheter som framgår av fotnoter. Skolinspektionen har den 12 april 2022 kommunicerat de uppgifter och underlag som är  av betydelse för beslutet och Stiftelsen har den 22 april 2022 yttrat sig. 

Motivering av beslutet 

Skolinspektionen redogör först för de omständigheter som framkommit i tillsynsutredningen och som ligger till grund för myndighetens bedömning, därefter anges  de bestämmelser som tillämpas och slutligen redovisar Skolinspektionen sin be dömning i ärendet. 

2 Dnr. 2021:3767.

SKOLINSPEKTIONEN 

3 (19) 

Dnr 2021:6974 

Omständigheter som ligger till grund för  bedömningen 

Om Stiftelsen 

Stiftelseförordnande 

Stiftelsen bildades genom ett förordnande den 29 juni 1995 av fyra stiftare.  

Stiftelsens syfte är, enligt uppgift från Stiftelsen, att bedriva grundläggande och  fortbildande undervisning samt att främja uppfostran av muslimska barn, varvid  särskild hänsyn ska tas till den islamiska kulturen och det arabiska språket. Skolan  ska vara öppen för alla. Dessutom ska stiftelsen ansvara för skolans bestånd och  det ankommer då på stiftelsens styrelse att besluta om skolans ekonomiska förhållanden, om dess organisation och om de förhållanden som sammanhänger med ar betet i skolan. 

Av Stiftelsens stadgar framgår att ny styrelse ska utses av tidigare styrelse. 

Stiftelsens ledningskrets 

Styrelsen 

Stiftelsen har i ett yttrande den 5 januari 2022 meddelat att Stiftelsen tillsatt en ny  styrelse den 5 december 2021. Den nya styrelsen har anmälts till Länsstyrelsen den  23 december 2021. Nya styrelseledamöter är AA, BB, CC och DD. Stiftelsens styrelse bestod dessförinnan av styrelseledamöterna EE, FF, GG, HH och II. Av dessa  satt EE, FF och GG i styrelsen för Föreningen Framstegsskolan i Göteborg. Dessa var tre av de fyra styrelseledamöter i föreningen som Skolinspektionen i beslut den 27  oktober 20213 bedömde som olämpliga.  

BB har på fråga från Skolinspektionen om vilka som har bestämmande inflytande  svarat att det är samtliga personer i styrelsen.  

JJ 

Av yttrandet från Säkerhetspolisen framgår att JJ har ett bestämmande inflytande  över Stiftelsen som påverkar styrelsen, personalen och därigenom hela skolmiljön  för eleverna i Imanskolan. Det framgår vidare att rektorn på Imanskolan, numera  

även styrelseledamot i Stiftelsen, anser att JJ är Imanskolans chef och att såväl rek torn som lärare är receptiva för JJ:s direktiv och omsätter dem i skolans arbete.  Härutöver mottar JJ ersättning från Stiftelsen.  

Av ett uppföljningsbeslut från Skolverket den 24 mars 20044framgår det att JJ var  operativt ansvarig på Imanskolan redan 2004 och att Sveriges Islamiska Skolor, som  

3 Dnr. 2021:3767. 

4 Dnr. 54-2003:1922.

SKOLINSPEKTIONEN 

4 (19) 

Dnr 2021:6974 

JJ är medgrundare till, då även utsåg Imanskolans nuvarande rektor BB och styrelseledamöter. 

Ledningskretsens lämplighet 

Uppgifter om JJ m.m. i yttrandet från Säkerhetspolisen  

Av yttrandet från Säkerhetspolisen framgår att Stiftelsen bedriver en verksamhet  där barnen på skolan utsätts för en påverkan mot en islamistisk ideologi som riskerar att leda till radikalisering av eleverna, genom att de vistas i en miljö som före språkar enklavisering av samhället istället för respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar.  

I yttrandet redogörs även för organisationen Muslimska Brödraskapet (MB). Säker hetspolisen bedömer sedan 2018 inte längre MB som en terroristorganisation.  Detta då organisationens mål, ett världsomspännande kalifat byggt på sharia, inte  främst ska uppnås med hjälp av våld. Likväl är målet oförenligt med svenska grund läggande fri- och rättigheter. Därtill bygger organisationens strategi i västvärlden  på segregation och enklavisering. Enligt Muslimska Brödraskapets ideologi ska mus limer inte assimileras i västerländsk kultur.  

Vidare framgår av yttrandet att JJ fram till 2014 har varit vice ordförande samt där efter ordförande under två perioder för Federation of Islamic Organizations in  Europe (FIOE), som av MB benämnts som dess europeiska gren. Under sin tid som  ordförande mottog JJ instruktioner från MB i Egypten rörande hur ett samarbete  med den egyptiska delen av brödraskapet skulle ske.  

Av yttrandet framgår även att JJ har beskrivit MB:s chefsideolog Yousuf al-Qa radawi (260909) som en av de viktigaste personerna som har påverkat JJ:s tän kande. Al-Qaradawi anser att den rätta islam och den västerländska kulturen med  demokrati och medborgerliga fri- och rättigheter är oförenliga. Al-Qaradawi har vidare hyllat Förintelsen, stödjer självmordsattacker mot civila, anser att icke-tro ende ska straffas med döden samt klargör att människan inte kan stifta lagar som  strider mot Guds ord. Målet för MB är ett globalt kalifat byggd på sharialagar och  för att nå mål kan lögner enligt al-Qaradawi vara nödvändiga. I linje med detta har  JJ gjort en rad uttalanden som enligt Säkerhetspolisen bekräftar att JJ har anammat  al-Qaradawis ideologi. Genom citaten ”vi vill inte dra uppmärksamhet till att vi islamiserar väst, eftersom det inte gynnar våra syften” samt ”islam kommer att dominera och komma in i varje hem” har JJ även knutit an till den långsiktighet som  finns i strategin. Under JJ:s ledning använde FIOE 20-åriga planer för hur organisationen skulle agera i Europa. I enlighet med al-Qaradawis ideologi anser JJ att det  inte går att skilja på individ — samhälle och politik — religion. Med orden ”islam är  en odelbar helhet; religion, politik, bekännelse, dyrkan, handling, etik och annat”  adresserade JJ eventuella tveksamheter rörande hur FIOE ställde sig gentemot individens frihet och demokrati. 

SKOLINSPEKTIONEN 

5 (19) 

Dnr 2021:6974 

Av yttrandet framgår vidare att JJ är en av grundarna till Islamiska Förbundet i Sverige (Ifis) (802400-7893), vilken var en av de organisationer som var initiativtagare  till att bilda FIOE. Ifis ideologiska grund domineras enligt Ifis egen utsaga på MB:s  

totalitära syn på religion. JJ har även varit ordförande för bland andra Sveriges  Unga Muslimer (Sum) (802015-7403) och Ibn Rushd (802411-0762), två organisationer som utpekas av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), som  dominerade av MB:s ideologi. Förutom kopplingen till MB:s ideologi, påpekar Säkerhetspolisen i sitt yttrande att Kammarrätten i Stockholm 2019 fann att Sum ge nom åren brustit i respekten för demokratins idéer. 

Vidare framgår av yttrandet att Sveriges Islamiska Skolor (Sis) (802412-6552) är en  intresseorganisation för aktörer som driver friskolor med islamisk inriktning i Sverige, där bland andra Stiftelsen är medlem. JJ var en av Sis grundare på 90-talet. JJ satt under 2016 i styrelserna för alla dessa skolor, utom en. Tre av sex skolor som  är medlemmar i Sis, har nyttjats i radikaliserande och/eller brottsliga syften. Vid ti den för etableringen av Sis, gjorde JJ följande uttalande med hänvisning till verk samheten vid en av skolorna: ”Vi har förändrat idrotten och separerar pojkar och  flickor från första klass. Musik ersattes med taktfast sång. Gällande teorier som  motsäger islam, som Darwins evolutionslära, så jämför läraren dem med islamiska  läror för att tydliggöra felaktigheterna i sådana teorier”.  

I yttrandet anges att Sis betraktas av flera forskare, som dotterorganisation till en  av MB:s nätverksorganisationer i Sverige.  

Av yttrandet framgår vidare att MB, enligt en rapport från Myndigheten för Sam hällsskydd och Beredskap, MSB, har ”byggt upp friskolekoncernen Framstegssko lan5 där JJ driver arbetet. Genom /…/ att bygga upp ett eget skolsystem räknar  MB:s aktivister med att skaffa sig kontroll över muslimska barn och ungdomars  känslor /…/”. Sis har i linje med detta finansierat de konferenser som European Council for Fatwa and Research (ECFR) och dess mångårige ordförande, tillika MB:s  chefsideolog, Yousuf al-Qaradawi, ordnar i Sverige.  

Enligt Säkerhetspolisens yttrande har JJ sedan 2019 en enskild firma som JJ använder för arbetet med skolorna inom Sis och JJ har ett bankkort tillsynes utfärdat av  Sis. JJ erhöll ersättning från Stiftelsen sammanlagt elva gånger under 2021, med to talt 153 500 kr. Den totala summan av ersättning från skolor inom Sis uppgick till  ett belopp om 491 800 kr under 2021.  

Säkerhetspolisen påpekar även i yttrandet att talande för JJ:s involvering i skolorna  är även att JJ bland annat har använt mailadressen [JJ]@framstegsskolan.se. Andra  mailadresser som JJ har använt är [JJ]@islamiskaskolan.com och [JJ]@fsskolan.se.  

5Imanskolan i Uppsala, Römosseskolorna i Göteborg samt tidigare Islamiska skolan i Stock holm, numera Framstegsskolan i Rågsved (tillhör också Sis) har tillsammans kallats för  Framstegsskolan.

SKOLINSPEKTIONEN 

6 (19) 

Dnr 2021:6974 

Vidare framgår av yttrandet att JJ har ingått i två Whatsapp-grupper benämnda  ”Rådet” och ”SIS rektorsgrupp” vilka användes senast i maj 2021. I den senare har  JJ varit administratör. I Whatsapp-gruppen ”Rådet” ingick bl.a. även Stiftelsens tidigare styrelseledamöter EE och FF men även f.d. rektorn och skolchefen för Römosseskolorna samt ordföranden för Islamiska Förbundet i Sverige (Ifis). I Whatsapp-gruppen ”SIS rektorsgrupp” ingick, förutom JJ och EE6, även KK, LL och BB7.  

Sammanfattningsvis bedömer Säkerhetspolisen att JJ under flera decennier har varit en central person för spridandet av en totalitär islamistisk ideologi som är oförenlig med svenska demokratiska värderingar. JJ har vidare nyttjat intresseorganisationen Sis och även den egna firman för att främja sin ideologi och syn på hur  skolverksamhet ska bedrivas. Flertalet skolor som ingår i Sis har präglats av strukturella problem med kopplingar till våldsbejakande extremism, risk för radikalisering  och/eller ekonomisk brottslighet. Säkerhetspolisen menar att sambandet mellan  JJ:s inflytande och skolornas tillkortakommanden inte är en tillfällighet. 

Av yttrandet från Säkerhetspolisen framgår vidare följande avseende JJ:s relation  till stiftelsen. Det är JJ som styr arbetet avseende utbildning och utveckling på Stiftelsen. Det är JJ som prioriterar åtgärder och ger feedback till skolans ledning och  personal. JJ benämns som ”huvudman” för skolan av personalen, inklusive rektorn BB. Det är tydligt att ledningen på skolan ser JJ som skolans chef.  

Vidare framgår det att JJ har ett bestämmande inflytande över Stiftelsen som påverkar styrelsen, personalen och därigenom hela skolmiljön för eleverna i Imanskolan. Såväl rektor som lärare är receptiva för JJ:s direktiv och omsätter dem i skolans  arbete. JJ har tillgång till digitala plattformar där elever, föräldrar, omdömen och  betyg hanteras samt känsliga personuppgifter rörande elever. JJ:s hustru är biträdande rektor på Imanskolan i Uppsala. 

Säkerhetspolisen har lämnat följande information avseende miljön på Imanskolan.  Ledningen vill inte kännas vid att skolan har strukturella problem inte bara kopplat  till själva utbildningen, men även gällande särbehandling rörande kön och etnicitet.  Det finns en kultur som motverkar flickor och till viss del även icke-arabiska elever  att ta plats och vara aktiva på skolan. Könsseparering förekommer frekvent i simundervisning samt i bön. I ledningsgruppen finns en tillåtande attityd till att behandla  minoritetsgrupper sämre. Under de senaste åren före covid-19-pandemin genom 

fördes fredagsbönen under lektionstid på fredagar. Personalen hämtade då barnen  från deras lektioner och förde dem till bönelokalen. Det finns fortfarande en subtil  kontroll över vilka som deltar på bön och vilka som inte gör det.  

6 Av Skolinspektionens uppgifter framgår att EE är tidigare styrelseledamot tillika rektor i  Stiftelsen Framstegsskolan. 

7 Av Skolinspektionens uppgifter framgår att KK och LL är styrelseledamöter i Stiftelsen för  Bildning i Sverige ((f.d. Al-Azhar Stiftelsen Vällingby), varav en av dem har dömts för grov  ekonomisk brottslighet, samt att BB är styrelseledamot tillika rektor i Stiftelsen Imanskolan.

SKOLINSPEKTIONEN 

7 (19) 

Dnr 2021:6974 

Vidare framgår det av yttrandet från Säkerhetspolisen att det är vanligt att elever  uttrycker negativa åsikter mot det svenska samhället utan att det bemöts på lämpligt sätt av skolan. Svenska högtider och helger firas inte. Elever uttrycker radikaliserande åsikter och dödshot utan att adekvata åtgärder vidtas direkt, såsom anmälan till socialtjänsten. Under flera års tid har skolan erbjudit undervisning i svenska  utan att undervisa i ämnet svenska som andraspråk (SVA) trots att behovet är om fattande. Detta är något som ledningen har varit fullt medveten om. Arabiskan an vänds extensivt av elever och särskilt personal på skolan under lektioner utanför  modersmålsundervisning. Det undervisas uteslutande på arabiska under lektioner i  islam. 

Av Säkerhetspolisens yttrande framgår även att arbetsmiljöenkäten som skickas ut  inte får trovärdiga resultat då många inte svarar eller inte vågar svara som de känner eftersom de riskerar negativa repressalier. Säkerhetspolisen har dessutom fått  information som anger att skolan förbereder granskning från Skolinspektionen ge nom att författa olika åtgärdsprogram. 

Sammanfattningsvis bedömer Säkerhetspolisen att JJ har ett bestämmande inflytande över Stiftelsen som påverkar styrelsen, personalen och därigenom hela skol miljön för eleverna i Imanskolan. Såväl rektor som lärare är receptiva för JJ:s direktiv och omsätter dem i skolans arbete. JJ har nyttjat intresseorganisationen Sis och  även den egna firman för att främja sin ideologi och syn på hur skolverksamhet ska  bedrivas. Vidare anser Säkerhetspolisen att Imanskolan inte förmedlar en respekt  för mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar. En fortsatt  verksamhet i nuvarande form innebär att barnen på skolan utsätts för en påverkan  mot en islamisk ideologi som riskerar att leda till radikalisering av eleverna. 

Stiftelsens nuvarande styrelse 

Säkerhetspolisen har i sitt yttrande lämnat följande information gällande Stiftelsens  nuvarande styrelseledamot AA. Det framgår att styrelseledamoten AA haft kontakt  med en person som dömts för finansiering av terrorism och en annan person som  sympatiserar med våldsbejakandeextremism.  

Av Skolinspektionens utredning framgår vidare att AA har suttit i styrelsen för Stiftelsen mellan 2004-2013. Vidare har AA tidigare varit styrelseledamot i Al-Azhar Stiftelsen i Örebro vars godkännande Skolinspektionen återkallade den 10 juni  20218 då ledningen och personalen hade kopplingar till våldsbejakandeextremism och det fanns risk för att eleverna radikaliserades. AA har även varit ordförande  och styrelseledamot i Al-Azharskolan AB samtidigt som två andra personer ingick i  samma styrelse. Dessa två personer är dömda för grov ekonomisk brottslighet. AA är biträdande rektor på en av Edinit AB:s gymnasieskolor och har varit ordförande  och styrelseledamot i styrelsen för Edinit AB. AA har suttit i styrelsen då ekonomisk  

8 Dnr. 2019:7842.

SKOLINSPEKTIONEN 

8 (19) 

Dnr 2021:6974 

misskötsamhet har förekommit och Edinit AB:s godkännanden har återkallats av  Skolinspektionen den 16 mars 20229 på grund av bristande lämplighet i ägar- och  ledningskretsen. AA har dessutom varit ordförande och styrelseledamot i Al-Azhar  Förskolor AB som är ett dotterbolag till Stiftelsen för Bildning i Sverige. Stockholms  stad har återkallat tillståndet för Stiftelsen för Bildning i Sveriges två förskolor (Al Azhar förskolor) den 17 december 202010 på grund av bristande ekonomiska förut sättningar och olämplighet.  

Av Skolinspektionens utredning framgår vidare följande. Av Stiftelsens stiftelseförordnande den 29 juni 1995 framgår det att BB är en av fyra stiftare. BB har även  haft uppdrag som kassör i Stiftelsen Imanskolan mellan 1995-2003 och är  Imanskolans rektor. BB har tidigare suttit i styrelsen för Römosseskolorna i Göte borg vars godkännande Skolinspektionen återkallade den 27 oktober 202111 på  grund av ekonomisk misskötsel. BB har även suttit i styrelsen för Edinit AB vars till stånd också återkallats av Skolinspektionen den 16 mars 202212 på grund av bris tande lämplighet i ägar- och ledningskretsen. BB har suttit med i styrelsen för Edinit  AB under tid då ekonomisk misskötsamhet har förekommit. BB har även suttit i styrelsen för dåvarande Islamiska Skolan i Stockholm, nuvarande Framstegsskolan i  Rågsved. 

Stiftelsens tidigare styrelse 

Enligt uppgift från Säkerhetspolisen ingick det personer i den tidigare styrelsen som  fullt ut delade JJ:s ideologi. Tre (EE, FF och HH) av fem styrelseledamöter i den tidigare styrelsen har vidare bedömts som olämpliga att bedriva skolverksamhet i Skol inspektionens beslut den 27 oktober 2021 om återkallelse av Föreningen Framstegsskolan i Göteborgs godkännande. De övriga två styrelseledamöterna har också  suttit med i den föreningens styrelse.  

Av uppgift från Säkerhetspolisen framgår vidare att II upprätthåller kontakter med  personer som Säkerhetspolisen bedömer sympatiserar med våldsbejakandeextremism. Det har även framkommit att medan II representerade ett riksdagsparti i  Botkyrka erbjöd II beslutsfattare från ett annan politiskt parti i kommunen 3000  röster om de skulle bifalla bygglovsansökan för en moské.  

Säkerhetspolisen anger även i sitt yttrande att det är anmärkningsvärt att Stiftelsen  har bytt styrelse flera gånger bara under ett par månaders tid. Detta är emellertid  enligt Säkerhetspolisens mening ett välkänt tillvägagångssätt bland islamistiska organisationer att byta ut styrelser för att försöka dölja såväl verkliga huvudmän som  styrande ideologi.  

9 Dnr. 2019:7841. 

10 Dnr. 3.3.1–10325/2018 och 3.3.1–10244/2018. 

11 Dnr. 2021:3767. 

12 Dnr. 2019:7841.

SKOLINSPEKTIONEN 

9 (19) 

Dnr 2021:6974 

Styrelsens förvaltning 

Av utredningen framgår att Stiftelsens tidigare styrelse lämnat in årsredovisningar  till Länsstyrelsen efter att sista dag för registrering passerat beträffande årsredovisningen för 2018/2019 och 2019/2020. Redovisningarna har lämnats cirka två respektive tre månader för sent. Den nya styrelsen har också lämnat årsredovisningen 2020/2021 för sent till Länsstyrelsen, varför Länsstyrelsen förelade Stiftelsen att inkomma med årsredovisningen och revisionsberättelsen den 4 februari  2022. Redovisningen har lämnats ca tre och en halv månad för sent. 

Ekonomiska förutsättningar 

Av utredningen framgår att Stiftelsen har ett bundet eget kapital om 128 000 kr i  årsredovisningarna från 2017/2018 till och med 2020/2021. Skolinspektionen har  tagit del av tre särskilda balansräkningar som Stiftelsen upprättat enligt stiftelselagen (1994:1220), där förändringarna jämfört med en ”vanlig” balansräkning avser  endast periodens resultat.  

I årsredovisningen 2017/2018 redovisade Stiftelsen en förlust om minus 1,9 miljoner kr och ett förbrukat bundet eget kapital. I särskild balansräkning som upprätta des per den 31 mars 2019 redovisades ett positivt periodresultat på 190 000 kr som återställde det bundna egna kapitalet per den 31 mars 2019 enligt särskild balansräkning. Vid fastställande av årsredovisningen för 2018/2019 redovisades en  förlust om minus 415 000 kr, varvid det tidigare positiva periodresultatet enligt  ovan vänt till ett negativt årsresultat för hela räkenskapsåret. Per den 30 juni 2019  var det bundna egna kapitalet återigen förbrukat och det egna kapitalet uppgick till  minus 444 000 kr enligt årsredovisningen 2018/2019.  

Enligt den särskilda balansräkningen per den 31 oktober 2019 redovisades återigen  ett positivt periodresultat på 1 miljon kr för de första fyra månaderna på det nya  räkenskapsåret. Samma särskilda balansräkning visade ett återställt bundet eget  kapital där eget kapital uppgick till 545 000 kr. Årsresultatet uppgick sedan till  465 000 kr enligt årsredovisningen för 2019/2020. Vinsten var inte tillräckligt stor  för att återställa det bundna egna kapitalet på 128 000 kr som återigen var förbrukat per den 30 juni 2020.  

I den senaste fastställda årsredovisningen 2020/2021 bär verksamheten inte sina  kostnader och förlusten uppgår till minus 918 000 kr. Det innebär att bundet eget  kapital fortsatt är förbrukat då eget kapital uppgår till minus 897 000 kr per den 30 

juni 2021. Enligt den särskilda balansräkningen per 31 oktober 2021 visar Stiftelsen  återigen ett positivt periodresultat de första fyra månaderna innevarande räkenskapsår (2021/2022). Resultatet i den särskilda balansräkningen uppgick till 1,5 mil joner kr och visar att det egna kapitalet är intakt och uppgår till 573 000 kr per den  31 oktober 2021.  

Vidare visar utredningen att enligt preliminär balansrapport per den 31 oktober  2021 uppgick omsättningstillgångarna till 2 miljoner kr och understeg de kortfristiga skulderna som uppgick till 3,5 miljoner kr per samma datum. Det innebär att  Stiftelsens kortfristiga skulder som ska betalas inom ett år, överstiger de tillgångar 

SKOLINSPEKTIONEN 

10 (19) 

Dnr 2021:6974 

de har att betala med. Ett UC-utdrag per 7 april 2022 visar att Stiftelsen inte har  några betalningsanmärkningar eller skulder hos Kronofogden.  

Stiftelsens yttrande 

I yttrande den 22 april 2022 anför Stiftelsen bland annat följande. 

Säkerhetspolisen har delgett lösa påståenden och slutsatser på uppenbart väldigt  svaga grunder, som sedan kopplas till Stiftelsens styrelse, verksamhet och elever i  synnerhet. Genom att ta in så dåligt uppbyggda påståenden utsätter Skolinspektionen en skolverksamhet som har verkat sedan 1996 för ekonomiska risker och  skapar en situation som inte minst utsätter barn och barnfamiljer för onödig risk  och oro. Skolinspektionen gör märkliga och ogrundade anklagelser. 

Stiftelsen har brutit samarbetet med JJ:s firma sedan november 2021. Det var den  tidigare styrelsen som hade tecknat avtal med firman för skolutvecklingsarbete på  skolan och nuvarande styrelse har inga planer på att återuppta samarbetet med firman och inte heller med JJ i framtiden. JJ har endast varit extern rådgivare och kon 

sult och har inte deltagit i några beslut eller på annat sätt haft bestämmande inflytande över verksamheten. Den kritik och kopplingar som görs med anledning av JJ är således utan relevans för en aktuell prövning av dagens styrelse och skolverk samhet. 

Imanskolan har nyttjat sina rättigheter enligt 2 kap. 1 § första stycket 5 regerings formen (1974:152) genom att vara medlem i flera organisationer såsom bland annat Sveriges Islamiska skolor. Syftet har varit att utbyta erfarenheter, organisera  olika fortbildningar till personal och ordna idrottsturneringar för skolornas elever. 

Organisationen har sedan 2018 inga verksamheter eller aktiviteter och Imanskolan  har sedan dess inte betalat någon medlemsavgift eller haft någon kontakt med organisationen.  

Skolinspektionen har inspekterat Imanskolan år 2017 och det framgår tydligt av  myndighetens beslut att den inte hade några anmärkningar avseende undervisning  och lärande, trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling, styrning  och utveckling av verksamheten, förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna, samt utveckling av utbildningen vid skolenheterna. Skolans kvalitativa ut vecklingsarbete har fortsatt i samma takt och är idag ännu utförligare och mer  strukturerat. Att påstå att skolan har strukturella problem är ogrundade antaganden som är fullkomligt orimliga i förhållande till hur skolan faktiskt har det. Om det  skulle finnas någon substans i Säkerhetspolisens yttrande borde Skolinspektionen  med lätthet kunna hitta stöd för det i verkligheten. Skolan följer gällande lagstiftning och läroplaner. Om elever uppvisar beteenden eller uttrycker nedsättande  åsikter tas det på allvar, följs upp och sätts in åtgärder i enlighet med skolans lika behandlingsplan. Åtgärder sätts även in om elever har åsikter som kan tolkas som  odemokratiska. Skolan har funnits sedan 20 år tillbaka och styrelsen är måna om  att arbeta hårt med värdegrund, demokrati, tolerans och jämställdhet. Detta ar bete är viktigt i så många avseenden, men inte minst för att motverka fördomar  och skadliga kulturella traditioner så som föreställningar om ”heder” m.m.

SKOLINSPEKTIONEN 

11 (19) 

Dnr 2021:6974 

Skolans nuvarande styrelse har inga kopplingar till våldsbejakande personer eller  grupper. AA blev invald till Al-Azharstiftelsen i Örebros styrelse utan AA:s kännedom och har inte deltagit i styrelsemöten eller involverats i beslut eller verksamheten. AA satt i styrelsen för Al-Azhar Stiftelsen i Stockholms dotterbolag men under den tiden hade bolaget ingen verksamhet och AA avgick så fort han uppmärksammades på att de andra i styrelsen hade blivit anklagade för brott. BB har aldrig  

suttit i styrelsen för Römosseskolorna eller Föreningen Framstegsskolan som är huvudman för dessa. De är erfarna skolmänniskor som har jobbat i skolvärlden länge,  de besitter kompetens och förmåga att driva skolan på bästa sätt. Samtliga är också  noga granskade och skolan har som rutin att begära utdrag ur belastningsregistret för alla styrelseledamöter samt undersöka att de inte har några ekonomiska an märkningar.  

Underlaget ger anledning att fråga vilken krets det är som prövas av Skolinspektionen, och vilket stöd som i så fall finns för det. Merparten av de personer som  nämns i rapporten har inget inflytande alls över verksamheten. 

Det vore djupt stötande, och oförenligt med lagstiftningen, om en ny styrelse ska  stå till svars för vad den tidigare styrelsen har gjort eller påstående om kopplingar  till de individer som satt i den tidigare styrelsen. Ifall man har suttit i en styrelse där  några ledamöter har begått brott eller var misstänkta för brott blir man inte per  automatik brottsling eller medbrottsling. Än mer stötande blir det om värderingen  av en person, inom eller utom styrelsen, värderas på medlemskap i en förening el ler på vilka personer som råkar ha någons telefonnummer. Det svenska rättssamhället bygger på att varje individ bedöms på sina egenskaper och den långsökta  ”guilt-by-association”-tanken som präglar stora delar av rapporten är oförenliga  med dessa ideal. 

Det kan påpekas att samtliga konkreta påståenden som lämnats av Säkerhetspolisen är felaktiga, med undantag från att kristna högtider inte firas på skolan. Därtill  kommer ett mycket stort antal abstrakta påståenden, exempelvis att skolans löpande förbättringar av dokument görs för skens skull, att byte av styrelseledamöter  görs för att dölja verkliga huvudmän, och att det finns ett antal mycket oklara  kopplingar mellan organisationer och personer som skulle kunna påverka skolan  utan att det framgår hur. Man kan därför fråga sig, om varje omständighet som  faktiskt kan kontrolleras (varje konkret omständighet) är felaktig, vad sannolikheten är för att omständigheter som inte kan kontrolleras (abstrakta omständigheter) är riktiga. Det torde vara svårare att korrekt fånga upp abstrakta omständigheter än konkreta. Bilden man får är närmast att skolan ingår i en omfattande och  hemlig islamistisk konspiration. Så är det naturligtvis inte.  

Orsaken till att årsredovisningen lämnades in för sent till Länsstyrelsen var styrelse bytet.

SKOLINSPEKTIONEN 

12 (19) 

Dnr 2021:6974 

Rättslig reglering m.m. 

Enligt 1 kap. 4 § skollagen ska utbildningen förmedla och förankra respekt för de  mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det  svenska samhället vilar på.  

Av 1 kap. 5 § skollagen framgår att utbildningen ska utformas i överensstämmelse  med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som  människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika  värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom  utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former  av kränkande behandling. 

Enskilda får enligt 2 kap. 5 § skollagen efter ansökan godkännas som huvudmän för  bland annat förskoleklass, grundskola och fritidshem. Godkännande ska enligt  2 kap. 5 § andra stycket skollagen lämnas om den enskilde genom erfarenhet eller  på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten, har  ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten,  samt i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.  Vidare krävs enligt bestämmelsens tredje stycke att den enskilde i övrigt bedöms  lämplig. I fråga om en juridisk person krävs att samtliga som anges i 2 kap. 5 a §  skollagen bedöms lämpliga. Vid lämplighetsbedömningen ska viljan och förmågan  att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas.  

Enligt 2 kap. 5 a § skollagen ska ifråga om en juridisk person prövningen enligt 5 §  andra stycket 1 och tredje stycket sammantaget avse den verkställande direktören  och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten.  

När det är fråga om en juridisk person krävs att var och en av företrädarna för  denna ska bedömas lämplig (2 kap. 5 § tredje stycket skollagen). Det kan räcka med  att det finns brister i detta hänseende hos en person för att lämplighetskravet inte  ska anses uppfyllt (prop. 2017/18:158, s. 49). Om företrädarna tidigare drivit en  verksamhet vars godkännande har återkallats, om verksamheten bedrivits olagligen  eller om ansvarig myndighet i samband med sin tillsyn funnit allvarliga brister i  verksamheten kan det också påverka bedömningen av företrädarnas lämplighet  (prop. 2017/18:158, s. 122). 

Syftet med lagstiftningen är att förhindra oseriösa aktörer att verka inom välfärds sektorn (prop. 2017/18:158, s. 44–45). Regeringen har även uttryckt farhågor att  bulvanförhållanden kan uppstå och att olika försök kan komma att göras för att  kringgå lagstiftningen varför prövningen bör omfatta även andra än vd som har ett  bestämmande inflytande över verksamheten (prop. 2017/18:158, s. 48-49). I förar betena anges även att tjänster inom välfärdsområdet i stor utsträckning riktas till 

SKOLINSPEKTIONEN 

13 (19) 

Dnr 2021:6974 

grupper som befinner sig i utsatta positioner och på olika sätt befinner sig i en beroendesituation i förhållande till den som levererar tjänsten. Att minska oseriösa  aktörers möjlighet att bedriva skattefinansierad välfärdsverksamhet är dessutom  

viktigt för allmänhetens tilltro till sektorn som helhet (prop. 2017/18:158, s. 45). Vidare anges det i förarbetena att det är angeläget att tillsynsmyndigheterna kan in gripa innan bristande ekonomiska förutsättningar eller bristande lämplighet har  hunnit drabba elever eller brukare (prop. 2017/18:158, s. 53). 

I 26 kap. 3 § skollagen anges att Skolinspektionen har tillsyn över att enskilda som  godkänts av Skolinspektionen fortlöpande uppfyller kraven i 2 kap. 5 § skollagen.  

Enligt 26 kap. 14 § skollagen får ett godkännande för en enskild huvudman inom  skolväsendet återkallas om den enskilde inte längre uppfyller förutsättningarna för  godkännande enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1 och 2, tredje stycket och 6 §.  

Enligt förarbetena till 26 kap. 14 § skollagen är bestämmelsen främst avsedd att  användas om huvudmannen saknar rättslig eller faktisk möjlighet att åtgärda de  brister som aktualiserat frågan om återkallelse av godkännandet, och därmed sak nar förutsättningar att följa ett föreläggande (prop. 2017/18:158, s. 125). Utrymmet för huvudmannen att följa ett föreläggande kan t.ex. vara mycket begränsat  eller obefintligt om huvudmannen är ett aktiebolag där samtliga aktier övergått till  en person som bedöms vara olämplig att bedriva den aktuella verksamheten. 

Av 4 kap. 10 § andra stycket stiftelselagen och 8 kap. 2 och 16 §§ årsredovisningslagen (1995:1554) framgår att i övriga företag än ett aktiebolag eller en ekonomisk  förening ska årsredovisning lämnas till revisorerna senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång.  

Enligt 8 kap. 3 § årsredovisningslagen ska kopia av årsredovisningen ha kommit in  till registreringsmyndigheten inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. 

Skolinspektionens bedömning 

Stiftelsens ledningskrets 

En stiftelses styrelse ingår i den krets av personer som lämplighetsprövningen ska  avse enligt 2 kap. 5 a § skollagen. Lämplighetsprövningen ska härutöver omfatta  andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande in flytande över verksamheten.  

Av Säkerhetspolisens uppgifter framgår att JJ har en stark koppling och en betydande roll i Stiftelsens verksamhet samt påverkan på Stiftelsens styrelse och verk samhet. Med hänsyn till detta bedömer Skolinspektionen att JJ har ett sådant be stämmande inflytande över verksamheten att JJ ska omfattas av prövningen. Skol inspektionen har vid bedömningen särskilt beaktat uppgifterna att JJ styr arbetet  avseende utbildning och utveckling på Imanskolan, prioriterar åtgärder och ger feedback till skolans ledning och personal, att JJ benämns som huvudman av såväl  personalen som rektorn och ses som skolans chef, samt att såväl rektor som lärare  är receptiva för JJ:s direktiv och omsätter dem i skolans arbete.

SKOLINSPEKTIONEN 

14 (19) 

Dnr 2021:6974 

Ledningskretsens lämplighet 

JJ 

Utbildningen ska enligt skollagen förmedla respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar  på och det är väsentligt att alla huvudmän bedriver sin skolverksamhet i enlighet  med dessa grundläggande värderingar.  

Av uppgifterna som framkommer i Säkerhetspolisens yttrande den 24 mars 2022  framgår att JJ under decennier har varit en central person för spridandet av en totalitär islamistisk ideologi som är oförenlig med svenska grundläggande fri- och rät tigheter. Detta genom att JJ bland annat nyttjat kontakter med en bedömd terroristorganisation samt är grundare till Sveriges Islamiska Skolor där tre stycken av  medlemsskolorna, i vilka JJ även har suttit i styrelsen, har präglats av strukturella  problem med kopplingar till våldsbejakandeextremism samt nyttjats i radikaliserande och/eller brottsliga syften. 

Enligt Skolinspektionens bedömning innebär JJ:s bestämmande inflytande över  verksamheten en allvarlig risk för eleverna, då JJ står för en politik som är oförenlig  med demokratiska principer och detta påverkar skolverksamheten på ett negativt  sätt. Enligt Säkerhetspolisens yttrande föreligger en uppenbar risk att Stiftelsen inte förmedlar en respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar och att en fortsatt verksamhet i nuvarande form innebär att barnen på skolan utsätts för en påverkan mot en islamistisk ideologi som förespråkar  enklavisering av samhället, vilket i sin tur riskerar att leda till radikalisering av eleverna. Skolinspektionen finner inte anledning att ifrågasätta dessa uppgifter. 

Mot bakgrund av dessa uppgifter bedömer Skolinspektionen att JJ är olämplig att  bedriva skolverksamhet. 

Stiftelsens styrelse 

Skolinspektionen bedömer utifrån Säkerhetspolisens uppgifter att vare sig Stiftel sens tidigare eller nuvarande styrelse agerar självständigt i förhållande till JJ, som  mot bakgrund av Säkerhetspolisens yttrande är att bedöma som olämplig att driva  skolverksamhet. Av ett uppföljningsbeslut från Skolverket den 24 mars 200413 framgår det att JJ var operativt ansvarig på Imanskolan redan 2004 och att Sveriges  Islamiska Skolor, som JJ är medgrundare till, då även utsåg Imanskolans nuvarande  rektor BB och styrelseledamöter. Skolinspektionen konstaterar att BB, genom åren  som rektor på skolan och numera styrelseledamot, således har haft vetskap om det  inflytande som JJ har getts. BB har även ingått i en Whatsapp-grupp benämnd ”SiS  rektorsgrupp” tillsammans med bland annat JJ. Av Säkerhetspolisens yttrande  framgår vidare att styrelsen har möjliggjort för JJ att genom den egna firman utöva  ett väsentligt inflytande på kärnverksamheten i skolan. Stiftelsen har vidare betalat  

13 Dnr. 54-2003:1922.

SKOLINSPEKTIONEN 

15 (19) 

Dnr 2021:6974 

ut ersättning till JJ under hela 2021. Stiftelsens tidigare styrelse har också gett JJ till gång till digitala plattformar och känsliga personuppgifter rörande elever, gett JJ ett  stort inflytande samt låtit JJ styra arbetet avseende utbildning och undervisning på  

skolan. Skolinspektionen kan även konstatera att tre av styrelseledamöterna i den tidigare styrelsen bedömdes olämpliga i Föreningen Framstegsskolan i Göteborg  genom Skolinspektionens beslut den 27 oktober 2021. 

Av Säkerhetspolisens yttrande framgår att styrelseledamöter i den tidigare styrelsen även fullt ut delade JJ:s ideologi. En av Stiftelsens tidigare styrelseledamöter upprätthåller enligt Säkerhetspolisen även kontakter med personer som sympatiserar med våldsbejakandeextremism. Detta påverkar enligt Skolinspektionens be dömning den tidigare styrelsens lämplighet att utse den nya styrelsen.  

Det finns även uppgifter om att en av de nya styrelseledamöterna upprätthåller  kontakt med personer som ingår i den våldsbejakande islamistiska miljön i Sverige.  AA har även varit styrelseledamot i Stiftelsen mellan 2004-2013. Även detta är upp gifter som gör att Skolinspektionen ifrågasätter AA:s och BB:s lämplighet som styrelseledamöter. 

Sammanfattningsvis gör Skolinspektionen bedömningen att styrelsen genom sitt  agerande har bidragit till att JJ, som är olämplig att bedriva skolverksamhet, har in flytande över skolverksamheten vid Imanskolan i Uppsala. Enligt Säkerhetspolisens  uppgifter kan vidare skälet till att styrelsen bytts ut vara ett försök att dölja verklig  huvudman och styrande ideologi. Säkerhetspolisen har den 24 mars 2022 gjort be dömningen att Stiftelsen inte förmedlar en respekt för mänskliga rättigheter och  grundläggande demokratiska värderingar. Mot bakgrund av detta finns det starka  skäl att ifrågasätta den tidigare styrelsens vilja och förmåga att utse ny lämplig styrelse. Att Stiftelsens styrelse har gett JJ ett bestämmande inflytande över skolverk samheten tyder på ett försök att kringgå det av lagstiftaren uppsatta regelverket  gällande ägar- och ledningsprövning. Utredningen i ärendet visar att det föreligger  en påtaglig risk för att styrelsen påverkas av JJ. Detta medför i sin tur en risk för att  eleverna vid skolan utsätts för en otillbörlig påverkan. Skolinspektionen bedömer  därför att Stiftelsens styrelse är olämplig att bedriva skolverksamhet. Stiftelsen  uppfyller därför inte längre förutsättningarna för godkännande. 

Styrelsen har i sitt yttrande ifrågasatt grunderna för den av Säkerhetspolisen lämnade informationen och därtill dragna slutsatser. Säkerhetspolisens yttrande i  detta ärende baseras delvis på underrättelseinformation, vilken är behäftad med  olika former av begränsningar exempelvis vad gäller skydd för källor. Det innebär  att yttrandet i delar inte anger källor för dragna slutsatser av Säkerhetspolisen. Enligt Skolinspektionen måste dock myndigheten kunna förlita sig på att uppgifterna  och bedömningarna från Säkerhetspolisen är underbyggda och korrekta. Det som  Stiftelsens styrelse har anfört ändrar inte den bedömningen.

SKOLINSPEKTIONEN 

16 (19) 

Dnr 2021:6974 

Styrelsens förvaltning 

Skolinspektionen anser att nuvarande styrelse har brustit i sin förvaltning av Stiftelsen, då årsredovisningen för 2020/2021 har lämnats in för sent till Länsstyrelsen.  Länsstyrelsen förelade därför Stiftelsen, den 4 februari 2022, att inkomma med förelagd årsredovisning. Stiftelsen inkom med aktuell årsredovisning ca tre och en  halv månad för sent. Detta är enligt Skolinspektionen ytterligare omständigheter  som visar på en bristande lämplighet hos Stiftelsens styrelse.  

Ekonomiska förutsättningar 

Enligt Stiftelsens senaste fyra fastställda årsredovisningar har Stiftelsen inte burit  sina kostnader tre av de senaste fyra räkenskapsåren och det bundna egna kapitalet har varit förbrukat under samtliga av dessa perioder. Vidare framgår att Stiftelsens kortfristiga skulder har överstigit omsättningstillgångarna vid varje fastställd  årsredovisning. Det framgår att periodresultaten i två av de särskilda balansräkningarna som Skolinspektionen har tagit del av har inneburit ett intakt eget kapital, men när årsresultaten redovisats har det egna kapitalet inte återställts. Den senaste upprättade särskilda balansräkningen avser fyra månader och samma ”möns ter” upprepas som vid tidigare upprättade särskilda balansräkningar. Mot bakgrund  av hur det sett ut tidigare sätter Skolinspektionen inte tilltro till att Stiftelsen kom mer ha återställt det bundna egna kapitalet när årsresultatet fastställs. 

Vidare visar de ekonomiska underlagen att Stiftelsens betalningsförmåga är svag  och det råder en osäkerhet om Stiftelsen har utrymme att betala såväl löpande  som oförutsedda utgifter. Att de kortfristiga skulderna per den 30 juni 2021 samt  per den 31 oktober 2021 översteg omsättningstillgångarna, i kombination med att  Stiftelsen inte bär sina kostnader och att det egna kapitalet är negativt, innebär en  risk för att Stiftelsen inte kommer kunna betala sina skulder när de förfaller till be talning. Ett av syftena med införandet av bestämmelserna om krav på att en skol huvudman ska ha ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för  verksamheten var att minska risken för plötsliga nedläggningar av skolverksamhet.  Att Stiftelsens skulder är större än dess tillgångar innebär en risk för Stiftelsens  fortlevnad. Då Stiftelsen under en längre tid uppvisat brister i form av negativt eget  kapital samt haft en svag betalningsförmåga går en sådan nedläggning inte att ute sluta.  

Sammanfattningsvis bedömer Skolinspektionen att Stiftelsen inte har ekonomiska  förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten. Av utredningen framgår att Stiftelsen inte bär sina kostnader över tid samt att verksamhet ens skulder är större än tillgångarna. Att Stiftelsen inkommit med ekonomisk in formation i form av en särskild balansräkning för de första fyra månaderna under  räkenskapsåret 2021/2022 som visar ett positivt periodresultat och att det bundna  egna kapitalet är återställt, förändrar inte Skolinspektionens bedömning i denna  del.

SKOLINSPEKTIONEN 

17 (19) 

Dnr 2021:6974 

Insikt 

Skolinspektionen har gjort sin prövning av ledningskretsensinsikt utifrån den skrift liga redovisning som inkommit från Stiftelsen. Det har av denna inte framkommit  annat än att ledningskretsen genom erfarenhet eller på annat sätt besitter insikt  enligt författningarnas krav. 

Återkallelse 

De missförhållanden som ligger till grund för Skolinspektionens bedömning är av så  allvarlig karaktär att förutsättningarna för verksamheten på ett allvarligt sätt rubb bas. Det finns vidare utifrån Säkerhetspolisens uppgifter starka skäl att ifrågasätta  om Stiftelsen har vilja och förmåga att tillse att andra lämpliga personer sätts i de ras ställe och därmed har förutsättningar att följa ett föreläggande. Skolinspektionen vill särskilt framhålla Säkerhetspolisens yttrande, av vilket framgår att Stiftelsens ledningskrets inte förmedlar en respekt för mänskliga rättigheter och grund läggande demokratiska värderingar, vilket innebär att eleverna utsätts för en på verkan mot en islamistisk ideologi som riskerar att leda till radikalisering av eleverna, samt att en företrädare som bedöms olämplig i praktiken får utöva ett be stämmande inflytande över verksamheten. Vad som framkommit har på ett grund läggande sätt rubbat förtroendet för Stiftelsen och dess företrädare. 

Därutöver har Stiftelsen inte ekonomiska förutsättningar att följa föreskrifterna för  verksamheten.  

Mot bakgrund av detta bedömer Skolinspektionen därför att Stiftelsen saknar för utsättningar att följa ett föreläggande. Stiftelsens godkännanden ska därför återkallas. 

Skolinspektionen bedömer att de uppgifter som framkommit är så pass allvarliga  att Skolinspektionen inte finner anledning att inspektera verksamheten på plats.  

Med hänsyn till bristernas karaktär och omfattning samt de risker som framgår av  Säkerhetspolisens yttrande bedömer Skolinspektionen vidare att ett beslut om  återkallelse är proportionerligt. Stiftelsens godkännanden att bedriva skolverksam het ska därför återkallas.  

Ett återkallande av huvudmannens tillstånd att bedriva verksamhet är ett ingripande beslut som påverkar de barn och elever som går på skolan. Ett sådant beslut  medför att eleverna måste byta skola. När en skola tvingas stänga ansvarar alltid  elevernas hemkommuner för att eleverna får sin skolgång vid en annan skola. Det  är angeläget att eleverna får sin rätt till en likvärdig utbildning av god kvalitet tillgodosedd, samt att eleverna får sin utbildning av en huvudman som uppfyller de krav  som ställs på lämplighet. Mot bakgrund av detta bedömer Skolinspektionen att  barnets bästa, för här berörda barn och elever, är att få sin utbildning i en annan  huvudmans regi. Skolinspektionen bedömer alltså att ett beslut om återkallelse är  förenligt med barnets bästa.  

När det gäller frågan om när beslutet om återkallelse ska gälla gör Skolinspektionen  följande överväganden. Med hänsyn till de risker som den bristande lämpligheten 

SKOLINSPEKTIONEN 

18 (19) 

Dnr 2021:6974 

medför är det inte lämpligt att verksamheten får fortsätta. Att låta verksamheten  fortsätta under innevarande termin och under sommaren men hänsyn till fritids verksamhet, ger dock förutsättningar för huvudmannen att avsluta verksamheten  på ett ordnat sätt och för hemkommunen att anordna fortsatt skolgång på ett så  bra sätt som möjligt för eleverna. Detta är det alternativ som Skolinspektionen an ser medför minst risk för negativa konsekvenser för barnen och eleverna och som  bedöms vara barnets bästa i det här fallet. 

Skolinspektionen förordnar därför att beslutet ska gälla från och med den  15 augusti 2022. 

Beslutet har fattats av stabschefen, tillika biträdande generaldirektören, Tommy  Lagergren. 

Utredaren Charlotte Rosengren har varit föredragande i ärendet. 

I ärendets slutliga handläggning har även regionchefen Agneta Broberg, chefsjuristen Klara Cederlund, juristen Charlotte Svanström, regionjuristen Sara Smeds och  ekonomen Lina Håkansson medverkat. 

Bilaga:  

Överklagandehänvisning 

Kopia till:  

Elevernas hemkommuner, Uppsala kommun, Skolverket, Inspektionen för vård och  omsorg, Länsstyrelsen i Stockholm.

SKOLINSPEKTIONEN 

19 (19) 

Dnr 2021:6974 

Bilaga: Hur ni överklagar 

Om ni anser att beslutet är felaktigt kan ni överklaga det genom att skriva till förvaltningsrätten. Ställ överklagandet till Förvaltningsrätten i Stockholm, men skicka  det till Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, eller till skolinspektionen@skolinspektionen.se.  

Ange följande i överklagandet:  

∙ Namn, personnummer eller organisationsnummer, postadress, e-posta dress och telefonnummer. 

∙ Vilket beslut ni överklagar och ärendets diarienummer. 

∙ Vilken ändring ni vill ha och varför ni anser att beslutet ska ändras. 

Om ni anlitar ett ombud, ska ombudets namn, postadress, e-postadress och tele fonnummer anges.  

Överklagandet ska ha kommit in till Skolinspektion inom tre veckor från den dag ni  har fått del av beslutet. Om ni företräder det allmänna, t.ex. en kommun, ska över klagandet istället ha inkommit inom tre veckor från den dag då beslutet meddela des.  

Om överklagandet har kommit in i rätt tid kommer Skolinspektion att pröva om be slutet ska ändras och sedan skicka överklagandet, handlingarna i det överklagade  ärendet och eventuellt nytt beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm. 

.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *