En son till en av grundarna till Muslimska Brödraskapet i Sverige JO-anmäls för jäv och missbruk

I tidningen Dagen har jag skrivit två artiklar angående statliga bidrag till islamiska organisationer. I den första artikeln krävde jag att; Muslimska organisationer betalar tillbaka tidigare bidrag och i den andra artikeln krävde jag att utreder bidragen till religiösa samfund. I artiklarna har jag lämnat bevismaterial som visar att bidragsfusk förekommer. Det har inte inte hänt något sedan dess, men nu anklagar en annan islamisk riksorganisation en anställd som representerar en av de riksorganisationer som jag pekade på i mina artiklar, FIFS, Förenade Islamiska Föreningar i Sverige. Riksorganisationen, Svenska Islamiska Samfundet (SIS) anmäler Hasnain Govani som också är anställd vid Myndigheten för statligt stöd till trossamfunden, SST för jäv och missbruk. Hasnain Govani är son till Salim Govani. I boken Bosättningen har Salim nämnts som grundaren till Studieförbundet Ibn Rushd, Sveriges muslimska råd och som ständig styrelsemedlem i riksorganisationen FIFS.

Dags att ta mina avslöjande på alvar.

Här är anmälan

Till: Riksdagens Ombudsmän (JO) Ärende: Anmälan mot Myndigheten för stöd till trossamfund Vad sänder Myndigheten för stöd till trossamfund och Islamiska Samarbetsrådets agerande för signaler till de laglydiga svenska muslimerna i Sverige?

Hej, Vi, Svenska Islamiska Samfundet (SIS), är ett av de sju rikstäckande och statsbidragsberättigade muslimska trossamfunden och del av Islamiska Samarbetsrådet (ISR). Vårt trossamfund SIS har funnits i över 20 år, och har sedan dess grundande haft gott samarbete med Myndigheten för stöd till trossamfund (SST). Idag har vi över 34 000 medlemmar och betjänar över 70 000 muslimer runtom i Sverige. Vi vänder oss till er då vi har blivit behandlade på ett felaktigt och odemokratiskt sätt (Se bilaga 1) av Myndigheten för stöd till trossamfund. Trots flera dialoger med Myndigheten SST och ISR har de valt att tysta oss. Vi anser att Myndigheten SST, tillsammans med ISR, har förvärrat en situation som i verkligheten skulle varit enkel att lösa. SIS medlemsförsamlingar beslutade att under ett ordinarie årsmöte, som hölls 23 oktober 2021 (Se bilaga 2), att inte bevilja dåvarande ordförande ansvarsfrihet och utesluta honom pga ekonomiska oegentligheter. Vårt trossamfund upptäckte i början av året vid en ekonomisk genomgång, att flertal otillåtna överföringar gjorts från SIS bankkonto till dåvarande ordförandes privata bankkonto. Trossamfundets styrelse har polisanmält den före detta ordföranden för bland annat bedrägeri, bokföringsbrott, trolöshet mot huvudman och urkundsförfalskning (Se bilaga 3). SIS har meddelat sakförhållandena till Myndigheten SST och ISR (Se bilaga 4), men båda valde att inte ta ställning till detta, trots att det gäller skattemedel. Myndigheten SST valde att inte utreda trots att de har fått underlag och relevanta dokument. Myndigheten SST har dessutom erhållit redogörelser och underlag som visar att trossamfundet SIS är stabilt och att trossamfundet dessutom har vidtagit åtgärder för att förhindra och förebygga de problem som förekommit så att det inte upprepas igen. (Se bilaga 2) Myndigheten SST meddelade att ansvaret ligger hos de övriga muslimska trossamfunden att besluta om SIS ska få vara kvar i Islamiska Samarbetsrådet och därmed fortsätta erhålla organisationsbidrag. Genom SST:s handläggare, Hasnain Govani, har man författat ett direktiv under rubriken “Kort redogörelse för den interna konfliktsituationen inom Svenska Islamiska Samfundet” (Bilaga 5), som varken var objektiv eller neutral och som direkt påverkade ISR:s ställningstagande till vårt ärende. Man har bland annat ställt upp omöjliga krav som inte är förenliga med god föreningssed (majoritetsprincipen), svensk lagstiftning eller ISR:s arbetsordning. För att nämna bara ett exempel så ställer Myndigheten SST krav på att vårt trossamfunds styrelse måste ha stöd från alla församlingar i trossamfundet för att bedömas stabilt, ett krav som är svårt att uppnå och dessutom är oförenligt med majoritetsprincipen. Myndigheten SST kallade till ett ISR-möte 10 november 2021 (se bilaga 6) Under detta möte hade Myndigheten SST ställt ISR inför två val; antingen fatta beslut gällande SIS nuvarande medlemskap i ISR eller så skulle samtliga muslimska trossamfund riskera att bli drabbade. Myndigheten SST och ISR ställde många krav för att SIS skulle kunna betraktas som stabilt och inte uteslutas ur ISR. Bland kraven från ISR fanns att SIS måste hålla ett nytt extra årsmöte och rösta fram en ny styrelse för att betraktas som stabilt, trots att SIS har hållit ett ordinarie årsmöte som varit legitimt och stadgeenligt. ISR:s arbetsgrupp planerade, sammankallade och arrangerade extra årsmötet (Se bilaga 7). Utöver detta krav ställdes även kravet att SIS medlemmar inte skulle få delta digitalt eller via fullmakter, trots rådanda pandemi (Se bilaga 8). I annat fall skulle SIS uteslutas omgående ur ISR. ISR förklarade att efter extra årsmötet skulle den nyvalda styrelsen få legitimitet och trossamfundet skulle förklaras stabilt. Extra årsmötet hölls den 11 december 2021 som planerat och ISR beslutade att SIS nyvalda styrelse är legitim och att SIS anses vara ett stabilt trossamfund. (Se bilaga 8, 9 och 11) Den 16 december hölls ett extrainsatt ISR-möte. Syftet var att arbetsgruppen skulle rapportera till hela ISR och SST hur det gått med SIS extra årsmöte och huruvida arbetsgruppen ansåg att en ny styrelse valdes och att SIS därmed kunde anses vara stabilt, men dessvärre och till våra förvåning valde ISR och SST att på felaktiga grunder försöka utesluta vårt trossamfund från ISR och därmed stoppa statsbidraget för 21 församlingar. (Se bilaga 10 och 12) Vi anser att Myndigheten SST, och ISR, har behandlat vårt ärende på ett felaktigt och nonchalant sätt vilket har orsakat en stor skada på vårt trossamfund (med 21 församlingar). Detta kan i längden leda till att andra trossamfund, och därmed församlingar, utsätts för samma felaktiga och odemokratiska behandling. ISR:s arbetsordning stipulerar noggrant hur arbetet ska fortgå inom ISR, men dessvärre har man frångått arbetsordningen i behandlingen av vårt ärende. Tyvärr har beslutet inte fattats i enlighet med ISR:s arbetsordning, svensk lagstiftning och inte heller de demokratiska principerna. Avslutningsvis begär vi JO ingripa i detta ärende då vi anser att Myndigheten SST, och ISR, valt att inte utföra sina uppgifter på ett korrekt sätt. Man skall inte bestraffa trossamfund som stoppar individer som utnyttjar skattemedel på ett felaktigt sätt. Med vänliga hälsningar, Momodou Lamin Sanneh Styrelseordförande Svenska Islamiska Samfundet Bilagor: 1.Wockelberg Juridik AB, SIS juridiska ombud, skrivelse till ISR:s ordförande och SST (19/12/2021) 2. (2a) Kallelse, (2b) Årsmötesprotokoll och (2c) Konstituerande styrelsemötesprotokoll (23/10/2021) 3.Polisanmälan mot Kielan 4.SIS svar till SST:s begäran om Kielans Rapport (17/05/2021) 5.“Kort redogörelse för den interna konfliktsituationen inom Svenska Islamiska Samfundet” (8/11/2021) 6. Kallelse till Sigtunamötet (10/11/2021) 7. ISR:s kallelse till SIS extra årsmöte 8.Mustafa Setkic (arbetsgruppens samordnare) mail till SIS 9.ISR arrangörsgruppens beslut under 11/12/2021 (utdrag från transkribering av mötet) 10. ISR kallelse till brådskande krismöte (21/12/2021) 11. Protokoll vid konstituerande styrelsemöte (11/12/2021) 12. SST:s kallelse till extrainkallat ISR-sammanträde 16/12/2021 Post-/besöksadress Telefon 016-541 18 18 Org nr: 25

Riksdagens Ombudsmän (JO)
Box 16327
103 26 Stockholm
Anmälan om jäv och missbruk av tjänstemannamakt avseende Hasnain
Govani, handläggare på Myndigheten för stöd till trossamfund
Hej,
Anmälan riktar sig mot statliga tjänstemannen Hasnain Govani, handläggare för religiösa minoriteter på Myndigheten för stöd till trossamfund. Vi anser att
tjänstemannen Hasnain Govani har åsidosatt hans skyldighet att genomföra en objektiv och neutral behandling av vårt ärende.
Utöver hans roll som statligt anställd tjänsteman är Hasnain Govani även imam och församlingsledare i Muslim Shia Ithna Asheri Association Of Stockholm (som också kallas Zainabiya Islamic Centre i Märsta). På Myndigheten SST:s hemsida skriver Hasnain Govani om sig själv att han: “[…] kommer närmast från en roll som församlingsledare (det som i folkmun kallas imam)[…]” en roll som han fortsätter arbeta som på deltid. Tjänstemannen Hasnain Govanis församling är sedan många år tillbaka medlem i trossamfundet Förenade Islamiska Förbundet i Sverige (FIFS) och erhåller statsbidrag genom trossamfundet (Se bilaga 1). Detta innebär följaktligen att tjänstemannen Hasnain Govani har en direkt formell anknytning till trossamfundet FIFS genom sin församlings medlemskap. Trossamfundet FIFS är i sin tur medlem i samverkansorganet Islamiska Samarbetsrådet (ISR). Hasnain Govani är även sekreterare/protokollförare vid ISR:s alla möten.

Trossamfundet FIFS ledning har sedan många år tillbaka en fientlig hållning och negativ inställning till vårt trossamfund Svenska Islamiska Samfundet (SIS). Detta har FIFS representanter öppet och tydligt uttryckt senast under ett ISR-möte som hölls i Imam Ali Center den 5 november 2021 där de sa att de har en personlig konflikt med
trossamfundet SIS, sedan 20 år tillbaka, och att de kommer göra allt i sin makt för att få SIS uteslutna ur ISR. (Se bilaga 2)
Med hänsyn till hans koppling till trossamfundet FIFS så anser vi att det råder intressekonflikt och därmed jäv som inte kan garantera att tjänstemannen Hasnain Govani vidhåller objektivitet och opartiskhet i hans arbete. Den 29 oktober 2021 redogjorde tjänstemannen Hasnain Govani SIS situation till ISR
(Se bilaga 3), där han i sin redogörelse felaktigt och obefogat beskriver SIS som:
“[…] fraktionerat på ett sådant sätt att samfundet inte kan bedömas vara stabilt.”.
Denna negativa formulering har tolkats av ISR som ett myndighetsbeslut, och ISR:s bedömning av SIS har därmed färgats av tjänstemannen Hasnain Govanis orättvisa och osakliga redogörelse.
Det är högst ansvarslöst av tjänstemannen Hasnain Govani att beskriva ett
trossamfund som kan hålla ett ordinarie årsmöte utan problem och där en ny styrelse valts med majoritetsbeslut målas upp som fraktionerat och instabilt. Myndigheten SST, och därmed tjänstemannen Hasnain Govani, visste redan att SIS hållit ett årsmöte innan Hasnain Govani författade redogörelsen 29 oktober 2021. Under årsmötet (där Myndigheten SST bjöds in, men Hasnain Govani avböjde inbjudan) valdes en ny styrelse med majoritetsbeslut. Myndigheten SST har fått ta del av årsmötesprotokoll och styrelsesammansättning (Se bilaga 4).
Den 25 november 2021 skickade tjänstemannen Hasnain Govani en kallelse till ett extrainkallat digitalt ISR-sammanträde som skulle hållas 16 december 2021. I kallelsen meddelade Hasnain Govani att syftet med sammanträdet var att följa upp
resultatet av SIS extrainsatta årsmöte som skulle hållas den 11 december 2021. (Se bilaga 5)
Den 11 december hölls SIS extrainsatta årsmöte, som sammankallats och organiserats av ISR:s arrangörsgrupp, där en ny styrelse röstades fram och ISR:s arrangörsgrupp beslutade att SIS nyvalda styrelse är legitim och att SIS därmed är ett stabilt trossamfund (Se bilaga 6).
Den 15 december skickade Mustafa Setkic (i egenskap av mötesordförande under SIS extrainsatta årsmöte) i ett mail till Myndigheten SST och ISR årsmötesprotokollet från 11 december 2021 samt protokollet för SIS nyvalda styrelse. Handlingarna skulle utgöra underlag för ISR-mötet den 16 december 2021, där ISR:s arrangörsgrupp skulle rapportera extrainsatta årsmötets resultat och ISR skulle fastställa beslutet att SIS har en ny legitim styrelse och är ett stabilt trossamfund (Se bilaga 7).
2
Den 16 december 2021 hölls det extrainsatta ISR-sammanträdet, men istället för att låta ISR:s mötesordförande Haider Ibrahim styra mötet och avrapportera resultatet från 11 december hoppade Hasnain Govani in och tog kontroll över ISRsammanträdet. Han styrde diskussionen bort från avrapportering av resultatet till en helt ny fråga gällande huruvida SIS är stabilt eller inte (en fråga ISR:s arrangörsgrupp redan avhandlat den 11 december 2021), varpå Hasnain Govani begärde en ny omröstning om SIS stabilitet. Begäran av omröstning hade ingenting att göra med mötets syfte eller mål och fanns inte upptaget i ISR-sammanträdets dagordning. Trots att SST:s myndighetschef Isak Reichel bekräftat att det är ISR som har
förutsättningar att avgöra om SIS stabilitet (Se bilaga 8), och trots att Hasnain Govani själv meddelat att det upp till ISR att besluta om SIS stabilitet (Se bilaga 3), och trots att ISR:s arrangörsgrupp redan beslutat och faställt att SIS har en nyvald legitim styrelse och är därmed ett stabilt trossamfund (Se bilaga 7), begärde tjänstemannen Hasnain Govani en obefogad omröstning.
Vidare hade tjänstemannen Hasnain Govani på eget bevåg bjudit in och släppt in två obehöriga individer (Leif Abdalhaqq Kielan och Alhadji Tijan Drammeh) till ISRsammanträdet den 16 december 2021, utan mötesordförandes vetskap eller godkännande, och trots att dessa två individer inte är representanter för eller är medlemmar i något av trossamfunden i ISR. Efter att dessa två individers närvaro ifrågasattes av ISR-ledamöter bekräftade tjänstemannen Hasnain Govani att dessa två egentligen inte bör vara med, men trots detta tillät han dem fortsätta delta och aktivt medverka under hela mötet med den underliga motiveringen att eftersom de redan är i mötet så får de fortsätta delta.
Dessa två obehöriga individers deltagande skapade förvirring som ledde till
ytterligare ifrågasättande av deras närvaro och att motsättning och problem uppstod under mötet. Det var under dessa röriga omständigheter som tjänstemannen Hasnain Govani började ifrågasätta SIS stabilitet och begärde en omröstning om detta, vilket skulle innebär att trossamfundet SIS, och dess 21 församlingar, fråntas rätten till statsbidrag som erhållits i över 20 år.
Avslutningsvis vill vi framhålla att tjänstemannen Hasnain Govanis olämpliga
agerande haft en direkt påverkan i utfallet av omröstningen gällande SIS stabilitet.
Vi i SIS är förvånade och förfärade och anser det vara opassande att tjänstemannen Hasnain Govani överträdde sina befogenheter och inte agerade på ett objektivt och neutralt sätt som en statlig tjänsteman bör göra.
Post-/besöksadress Telefon 016-541 18 18 Org nr: 252002-8107
Årbygatan 6 E-post: kansliet@islamiskasamfundet.se Bankgiro: 5601-0788
633 45 Eskilstuna Hemsida: islamiskasamfundet.se Plusgiro: 1850540-4
3
Vi finner det även olämpligt att en statlig myndighet låtit en anställd tjänsteman med
klara kopplingar till ett trossamfund (FIFS), som har öppet och tydligt uttryckt
fientlighet till ett annat trossamfundet (SIS), hantera detta ärende.
Vi, trossamfundet SIS, anser att den statligt anställda tjänstemannen Hasnain Govanis
roll som församlingsledare på Muslim Shia Ithna Asheri Association Of Stockholm
kombinerat med sin församlings medlemskap i trossamfundet FIFS, gör att Hasnain Govani opartiskhet har äventyrats vid behandlingen av SIS ärende, vilket har orsakat reella problem och stora skador på trossamfundet SIS.

Med vänliga hälsningar,


Momodou Lamin Sanneh
Styrelseordförande
Svenska Islamiska Samfundet
Bilagor

  1. FIFS medlemsförteckning
  2. Kallelse till ISR-möte (05/10/2021)
  3. Redogörelse – (29/10/2021)
  4. SIS årsmöteshandlingar (23/10/2021)
  5. Mail från Hasnain Govani kallelse till extrainkallat ISR-sammanträde (16/12/2021)
  6. Transkribering av slutanförande från ISR:s arbetsgrupp (11/12/2021)
  7. Mail från ISR (15/12/2021)
  8. Mötesprotokoll (11/12/2021

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *