Fyra egna dokument som avslöjar Islamiska Förbundets politiska tillhörighet

Källor från: Egyptson Sameh, Holy White Lies, Cairo, Dar El Maaref, 2018

Dokument 1: Vad Islamiska Förbundet står för
Dokument 2: Förbundsstadgar
Dokument 3: 20 grunder för den rätta Islamiska förståelsen (av Imam Hassan Albanna, grundaren för Muslimska Brödraskapet)
Dokument 4 : Principer, värderingar samt Generalla koncept (Yusuf al-Qaradawi, den nuvarande andliga ledaren för Muslimska Brödraskapet).

 

Dokument 1: Vad Islamiska Förbundet står för

Källan: islamiska förbundets den nedlagda hemsidan:
https://web.archive.org/web/20100417025616/http://islamiskaforbundet.se/sv/om-ifis/verksamhet.html

Min kommentar:
Det som Islamiska Förbundet står för är en översättning av de 20 villkor som Hassan al-Banna författade i (Resalat al-Taaleem), vilkor för medlemskap i Muslimska Brödraskap. Internationalla stadgar sätter samma vilkor, se förra blogg.

Välkommen till Islamiska Förbundet i Sverige:s webbportal.

Vi kommer att sträva efter att du skall hitta det du söker om förbundet i denna portal.

Vad Islamiska Förbundet står för
Islamiska Förbundet i Sverige (IFiS) är en ideell organisation, som grundades 1981. Förbundet kan definieras som en kulturell och islamisk organisation som vill bl.a. jobba enligt följande definitioner:

 • att Islam innebär en total levnadssätt som behandlar livets olika aspekter.
 • att den Heliga Koranen och Profeten Muhammeds tradition, Allahs frid och välsignelser vare med honom, är källan till kunskapen om Islam.
 • att varje persons åsikt kan ändras/läggas till förutom Profeten Muhammed, Allahs frid och välsignelser över honom.
 • att meningsskiljaktigheter och oklarheter i frågor kring Islam bör besvaras av de lärda, mujtâhidûn. Dock skall även vardagen i vårt svenska samhälle beaktas.
 • att följa de lärdas motto i meningsskiljaktigheter: ”att samarbeta i det som vi har gemensamt med varandra, och ge förlåtelse åt varandra i det som skiljer oss”.
 • att skiljaktigheter i ideologi eller arbetssätt får inte leda till osämja eller fiendskap, ty broderskap och systerskap är högre mål att strävas efter.
 • att vi tror på att Islam främjar tänkandet och välkomnar det positiva och det goda i varje ting. Och visdom bör eftersträvas av den troende, vart än han/hon hittar den.
 • att vi tror på dialog, idéutbyte och samarbete med alla, så länge detta inte strider med Islamiska tron.
 • att vi följer medelvägen i Islam och förkastar all form av våld, överdrift och extremitet. Denna medelväg utgör ahl al-sunnah wa al-jamâs väg, i fotspår av Profeten Muhammed, Allahs frid och välsignelser över honom, och hans följeslagare.
 • att som troende muslim, så har man extrareligiösa krav på sig att respektera och följa landets lagar.
 • att vi prioriterar aktiviteter mm. som vänder sig till muslimerna i Sverige i första hand.

Mål
IFiS jobbar aktivt för att bl.a. uppnå följande mål:

 1. att betjäna den Islamiska kulturen i enlighet med de tillåtna reglerna.
 2. att hjälpa och underlätta för muslimer att kunna utföra sina religiösa plikter, genom t.ex. etablering av muslimska föreningar, kulturcenter och övriga tjänster som vänder sig till muslimer.
 3. att vara en positiv aktör vad gäller frågor som rör muslimer.
 4. att jobba för de mänskliga rättigheterna och bekämpa rasism och utanförskap.
 5. att samordna och samarbeta med de etablerade muslimska organisationerna.
 6. att bidra till en positiv integration och öppenhet i vårt svenska samhälle.
 7. att arbeta för ett positivt samarbete med andra organisationer inom EU, och med organisationer i muslimska länder.
 8. att bidra till dialog och idéutbyte med andra samfund och religioner.”

 —

Dokument 2: Förbundsstadgar

Källan: Islamiska Förbundets nedlagda hemsida:

https://web.archive.org/web/20130514060024/http://www.islamiskaforbundet.se/sv/pdf/F%C3%B6rbundsstadgar_20120610.pdf

Min kommentar: Lägg märke till att Islamiska Förbundet är en av grundarna till FIOE (Federation of Islamic Organisations in Europe). (1 c)
– Vid upplösning av förbundet skall tillgångar överlåtas till FIOE. (16)

FIOE är Muslimska Brödraskapet gren i Europa enligt Muslimska Brödraskapets officiella hemsida. 

 

”Islamiska Förbundet

Förbundsstadgar

Dessa stadgar är antagna av Islamiska Förbundet i Sveriges Kongress den 2012-06-10

 1. Status
 2. Organisationens namn är Islamiska Förbundet i Sverige, Islamic Association of Sweden,

الرابطة إلاسلامية في السويد, Nedan kallad Förbundet.

 1. Förbundet är en partipolitisk obunden riksorganisation med säte i Stockholm.
 2. Förbundet är en grundande medlem i Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE), och följer dess allmänna riktlinjer.
 3. Förbundet arbetar utifrån en islamisk värdegrund baserad på Koranens budskap och profeten Muhammads tradition (Guds frid och välsignelse vare över honom).

 

 1. Syfte

Förbundet syftar till att bevara och stärka den muslimska identiteten och närvaron i Sverige vilket möjliggör för muslimerna att, enskilt och i grupp, privat och offentligt, utöva sin religion och engagera sig positivt i samhällets olika funktioner. Förbundet vill vara ett naturligt stöd för den muslimska allmänhetens olika utmaningar och behov och samtidigt vara en samhällsnyttig aktör som utifrån en islamisk värdegrund arbetar för samhällets bästa.

 

 1. Mål

Förbundet vill:

 1. Förmedla kunskap om Islam, dess barmhärtiga värderingar och dess fredliga budskap utifrån en samtida och lokal kontext.
 2. Stödja Sveriges muslimer att utöva sina religiösa förpliktelser samt bevara sin religiösa och kulturella identitet.
 3. Uppmuntra upprätthållandet av allmännyttiga muslimska organisationer samt stimulera medlemsorganisationer och andra muslimska föreningar att inta en ledande roll, utveckla dess kompetenser och förbättra det kvalitativa innehållet i verksamheten.
 4. Påverka och opinionsbilda i frågor som berör den muslimska gruppen och dess intressen i Sverige och i resten av världen samt inspirera Sveriges muslimer att förena sig kring sina gemensamma utmaningar, mål och intressen.
 5. Öka deltagandet, inflytandet och representationen av muslimer i de allmänna institutionerna och organ.
 6. Bredda dialogen och samarbetet mellan muslimer och representanter för andra livsåskådningar och intressegrupper i syfte att stärka samexistensen mellan olika grupper i samhället. 2
 7. Stärka kontakten med andra muslimska aktörer i Sverige, i Europa och i resten av världen för att öka samarbetet och erfarenhetsutbytet inom den muslimska gemenskapen.
 8. Främja solidariteten med förtryckta muslimer runtom i världen genom att uppmärksamma deras frågor och stödja dem i deras kamp mot orättvisor.
 9. Delta aktivt i kampen för människans grundläggande friheter och rättigheter och för en värld fri från förtryck och orättvisor.

4.Organisation

Förbundet är en medlemsbaserad organisation där de individuella medlemmarna utgör Förbundets grund. Medlemmarna samlas i distrikt. Distrikten skickar sina ombud till Kongressen som är Förbundet högsta beslutande organ. Mellan kongresserna är förbundsstyrelsen och verkställande utskottet Förbundets styrande och förvaltande organ.

5.Medlemskap

5.1. Individuellt medlemskap

Medlemmar är alla individer som Förbundet antagit som medlemmar och som genomgår ett, av Förbundet fastställd, utbildningsprogram genom Förbundets organiserade studiecirklar. För att vara medlem i Förbundet måste den enskilde uppfylla följande krav;

 1. arbeta lojalt i enlighet med Förbundets mål och syften,
 2. uppträda i enlighet med Islams påbud,
 3. delta i Förbundets studiecirkelprogram samt
 4. erlägga en medlemsavgift.

 

5.2. Antagning

Nya medlemmar nomineras av distriktsstyrelsen, utbildningsavdelning eller förbundets generalsekretariat.

För att bli medlem i Förbundet ska den enskilde:

 1. ställa sig bakom Förbundets stadgar och dess grundprinciper,
 2. fullfölja Förbundets utbildningsprogram för medlemmar samt
 3. avlägga ett medlemslöfte. Vid förflyttning av medlemmar från område till område ansvarar Förbundets generalsekretariat för ärendet och informerar de berörda distrikten.

 

5.3. Utträde och uteslutning

Medlemmar har rätt att när som helst, efter skriftligt meddelande till distrikts-styrelsen, utträda ur Förbundet.

Om en medlem bryter mot IFIS stadgar eller avsiktligt skadar IFIS, motverkar Förbundets mål och syfte, dess grundläggande principer eller på annat sätt aktivt motarbetar Förbundsverksamhet så äger Förbundsstyrelsen rätt att utesluta medlemmen ur Förbundet. Berört distrikt, Förbundets utbildningsavdelning, generalsekretariatet samt Förbundets verkställande utskott har var för sig rätt att frysa medlemskapet upp till 6 månader i väntan på att Förbundsstyrelsen ska fatta beslut om uteslutningsärendet. Förbundsstyrelsen är skyldig att informera övriga medlemmar om uteslutningsbeslut samt redogöra uteslutningsärendet till Förbundskongressen. Förbundskongressen äger rätt att upphäva förbundsstyrelsens uteslutningsbeslut

5.4. Stödmedlemmar

Varje individ, som tar del av Förbundets verksamhet och service, besöker dess moskéer eller engagerar sig i en av Förbundets medlemsorganisationer har rätt att registrera sig som stödmedlem. Stödmedlemmar äger ingen rösträtt.

5.5. Medlemsorganisationer

Medlemsorganisationer i Förbundet är sådana organisationer med rikstäckande verksamhet som Förbundet grundat eller som Förbundet antagit som medlem. För att vara medlemsorganisation i Förbundet måste organisationen uppfylla följande krav. Medlemsorganisationen ska:

 1. Vara av rikstäckande karaktär,
 2. Följa Förbundets allmänna riktlinjer,
 3. i sin stadgar nämna att organisationen är medlem i Förbundet och/eller organisationen följer Förbundets allmänna riktlinjer,
 4. ha kontinuerlig kontakt med Förbundet genom att skicka årsrapporter och andra viktiga rapporter om organisationens verksamhet,
 5. bjuda in Förbundet till organisationens årsmöten och andra viktiga aktiviteter samt
 6. erlägga en medlemsavgift.

5.5.1 Antagning av medlemsorganisationer Nya medlemsorganisationer antas av förbundsstyrelsen efter en skriftlig ansökan. Ansökan ska innehålla stadgar, senaste årsmötesprotokoll och viktiga kontaktuppgifter. Ansökande organisation ska även skriftligen godkänna Förbundets stadgar och ovannämnda medlemskrav.

5.5.2 Uteslutning av medlemsorganisationer Om en medlemsorganisation inte uppfyller sina skyldigheter, motverkar Förbundets mål och syfte, dess grundläggande principer eller på andra sätt aktivt motarbetar Förbundet så äger Förbundsstyrelsen rätt att utesluta organisationen ur Förbundet. Förbundets verkställande utskott har rätt att frysa en medlemsorganisation upp till 6 månader i väntan på att Förbundsstyrelsen ska fatta beslut om uteslutningsärendet. Förbundsstyrelsen är skyldig att informera övriga medlemmar om uteslutning sker samt redogöra uteslutningsärendet till Förbundskongressen. Förbundskongressen äger rätt att upphäva förbundsstyrelsens uteslutningsbeslut.

 

5.6. Medlemsavgift:

 1. Medlemsavgift för organisationer fastställs av förbundsstyrelsen.
 2. Medlemsavgift för individer fastställs av kongressen.

 

6.Distrikt

Förbundet består av ett antal distrikt uppdelade efter geografiska områden som fatställs av förbundsstyrelsen. Distrikten utgör den organisatoriska grunden för Förbundet genom att samla och organisera Förbundets individuella medlemmar och medlemsföreningar.

Distrikten är skyldiga att förhålla sig till Förbundets normalstadgar för distrikt vilka antas av Förbundets kongress.

 

7.Kongressen

 1. Förbundets högsta beslutande organ är kongressen.
 2. Kongressen hålls varje år innan maj månads utgång.
 3. Förbundsstyrelsen ska skicka kallelse till kongressen senast 6 veckor innan kongressen. Förbundsstyrelsen ska skicka möteshandlingar senast 2 veckor innan kongressen om inget annat nämns i stagar. d. Kongressen är beslutmässig när minst hälften av ombuden är närvarande. e. Beslutet fattas med enkel majoritet av de närvarande, vid lika rösttal gäller huvudförslag. f. Varje ombud har endast en röst viket inte får överlämnas åt en annan person.

 

7.1. Kongressombud

 1. Ombud på kongressen är de personer som har utsetts av sina distrikt genom ett medlemsmöte under observation av förbundets valberedning. Varje distrikt har rätt att skicka ett ombud för varje 7 enskilda medlemmar. Val av ombud sker årligen innan varje kongress.
 2. För att väljas till ombud måste man vara medlem i Förbundet och ha påbörjat utbildningsprogrammet för aktiva medlemmar samt betalat medlemsavgift för året innan kongressen.
 3. Alla medlemmar i Förbundet som påbörjat utbildningsprogrammet för aktiva medlemmar samt betalat medlemsavgift för året innan kongressen äger rätt att delta på kongressen med yttrande- och förslagsrätt. Anmälan till kongressen ska ske senast 6 veckor innan kongressen.
 4. Förbundsstyrelseledamöter, valberedning och revisorer som valts på föregående kongress är ombud under hela kongressen.
 5. Förbundsstyrelseledamöter får inte rösta ifråga om ansvarsfrihet.
 6. Alla Medlemsorganisationer i Förbundet äger rätt att skicka en representant till Kongressen vald av respektive styrelse. Representanten närvarar som observatör med yttranderätt och deltar inte i slutna frågor i Kongressen.
 7. FIOE (Federation of Islamic Organisations in Europe) äger rätt att skicka representanter till kongressen med yttranderätt.

 

Förbundsstadgar 7.2.

Dagordning valår Kongressen ska behandla följande frågor vid valår, vart fjärde år:

 1. Mötesfunktionärer för kongressen. b. Kongressens behöriga utlysande.
 2. Medlemsorganisationernas rapporter.
 3. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomiberättelse för gångna mandatperiod.
 4. Revisionsberättelsen.
 5. Ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.
 6. Motioner och propositioner.
 7. Medlemsavgift.
 8. Verksamhetsplan och rambudget för kommande mandatperiod.
 9. Val av förbundsordförande.
 10. Val av ledamöter i förbundsstyrelsen.
 11. Val av revisorer.
 12. Val av valberedning.
 13. Övriga frågor (i det fall kongressen beslutar att lyfta upp dem).

 

7.3. Dagordning mellanår

Kongressen ska behandla följande frågor under mandatperioderna:

 1. Mötesfunktionärer för kongressen.
 2. Kongressens behöriga utlysande.
 3. Medlemsorganisationernas rapporter.
 4. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomiberättelse för gångna verksamhetsåret. e. Revisionsberättelsen. f. Ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.
 5. Motioner och propositioner.
 6. Medlemsavgift.
 7. Verksamhetsplan och rambudget för kommande verksamhetsår.
 8. Övriga frågor (i det fall kongressen beslutar att lyfta upp dem).

 

7.4. Motioner

 1. Alla medlemmar, medlemsorganisationer och distrikt har rätt att skicka motioner till Kongressen. b. Motionerna ska skickas till förbundsstyrelsen senast 4 veckor innan Kongressen för behandling. Alla motioner ska sedan tas upp på Kongressen för behandling.

 

7.5. Extra Kongress

 1. Extra kongress kan kallas av förbundsstyrelsen, revisorerna, valberedningen eller då minst hälften av distriktsstyrelserna begär det.
 2. Kallelse till extra kongress ska skickas senaste 4 veckor innan.
 3. Extra kongress behandlar endast de frågor som är angivna i kallelsen.
 4. Ombud på senaste ordinarie kongress är ombud på extra kongress.

 

8.Förbundsstyrelsen

Mellan kongresserna är förbundsstyrelsen förbundets högsta beslutande organ. Förbundets angelägenheter och tillgångar förvaltas av förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen väljs på en mandatperiod på fyra år. Förbundsstyrelsen påbörjar sitt mandat första juli efter kongressen. 6 8.1. Sammansättning

 1. Förbundsstyrelsen består av en ordförande, tio ledamöter samt fyra suppleanter.
 2. Ledamöter i Förbundsstyrelse måste ha varit aktiva medlemmar i förbundet i minst två år.
 3. Ordförandena för distriktsstyrelserna ingår i Förbundsstyrelsen med rösträtt.
 4. Förbundsstyrelsen konstituerar sig omedelbart efter kongressen. Efter förslag från ordföranden utses vice ordförande, kassör, generalsekreterare och firmatecknare.

8.2. Huvuduppgifter

 1. Att leda Förbundets verksamhet i överensstämmelse med Förbundets stadgar och av kongressen fattade beslut.
 2. Att tillsätta utskott och avdelningar till vilken styrelsen äger delegera beslutanderätt.
 3. Att ansvara för uppföljning, planering och utveckling av medlemmarna, distrikten och medlemsorganisationerna.
 4. Att till kongressen avgiva ekonomisk- och verksamhetsberättelse samt förbereda övriga kongressärenden.
 5. Att fastställa en delegationsordning, detaljerad verksamhetsplan och budget.
 6. Att sköta en ordentlig överlämning av ansvarsuppgifter samt information till nästkommande styrelse.

8.3. Förbundsstyrelsemöten

 1. Förbundsstyrelsen sammanträder minst sex gång per år varav tre fysiska möten på ordförandens kallelse, eller när minst halva antalet styrelseledamöter begär det.
 2. Förbundsstyrelsen är beslutsför då minst sju ledamöter är närvarande.
 3. Vid sammanträdena skall beslutsprotokoll föras.
 4. Förbundsstyrelsesuppleanter och revisorer äger rätt att delta på förbundsstyrelsemöten med yttrande och förslagsrätt och ska ta del av alla handlingar och kallelser.
 5. Valberedning äger rätt att delta på förbundsstyrelsemöten med yttrande och förslagsrätt i frågor som berör valberedning och ska ta del av alla handlingar och kallelser.
 6. Förbundsstyrelsen beslutar enligt enkelt majoritetsbeslut. Vid lika röstetal gäller ordförandens röst.
 7. Förbundsstyrelsen äger rätt att till sig adjungera sådan(a) person(er) som kan berika styrelsens arbete. Adjungerade ledamöter äger ingen rösträtt.

 

 1. Förbundsordförande
 2. Förbundsordföranden är Förbundets främste företrädare och talesman.
 3. Förbundsordföranden väljs av kongressen för en mandat period på fyra år.
 4. En förbundsordförande får väljas i högst två på varandra följande mandatperioder.
 5. Förbundsordföranden ska vara en ledargestalt och en aktiv medlem i förbundet i minst två år.

 

 1. Verkställande utskott

10.1. Sammansättning

 1. Verkställande utskottet består av Förbundets ordförande, generalsekreterare och kassör.
 2. Förbundsordföranden äger rätt att utse ytterligare upp till två ledamöter i verkställande utskottet vilka sedan godkänns av förbundsstyrelsen.
 3. Verkställande utskottet sammanträder efter kallelse av förbundsordföranden.

10.2. Huvuduppgifter

 1. Verkställande utskottet handhar, med ansvar inför förbundsstyrelsen, den omedelbara ledningen av Förbundets verksamhet enligt gällande delegationsordning.
 2. Verkställande utskottet ansvarar för att beslut som fattats av kongressen och förbundsstyrelsen blir utförda.
 3. Verkställande utskottet ansvarar för att förbundsstyrelsens och kongressens arkivhandlingar förvaras och bevaras på ett betryggande sätt.
 4. Verkställande utskottet har arbetsgivaransvar gentemot den personal som anställs vid förbundskansliet.
 5. Verkställande utskottet ansvarar för planering och genomförande av Förbundets styrelsemöten.
 6. Verkställande utskottet ansvarar för verksamhetsuppföljning av Förbundets avdelningar, distrikt och medlemsorganisationer.
 7. Valberedning
 8. Valberedning består av minst 3 och högst 5 ledamöter och väljs av förbundskongressen var fjärde år.
 9. Ledamöter i valberedningen ska vara ledargestalter och ska ha varit aktiva medlemmar i förbundet i minst två år.
 10. Ledamöter i valberedningen ska ha suttit i förbundsstyrelsen under minst 2 år.
 11. Valberedningen ansvarar för att bereda valen till ordförande, förbundsstyrelseledamöter och revisorer vid kongressen. Valberedningen ansvarar för att förslå kongress funktionärer.
 12. Valberedningen kan på uppdrag av förbundsstyrelsen ansvara för att utse högt uppsatta förtroendeuppdrag eller högre medlemsutmärkelser.
 13. Revisorer
 14. Kongressen väljer två revisorer och två revisorssuppleanter för en mandatperiod på fyra år.
 15. För att väljas till revisor ska man uppfylla samma krav som förbundsstyrelseledamöter.
 16. Revisorerna ansvarar för att granska styrelsens arbete, förbundets verksamhet och ekonomi.
 17. Räkenskap

Förbundets verksamhetsår omfattar perioden 1 jan – 31 dec. Förbundsstyrelsen skall före februari månads utgång överlämna räkenskapshandlingar, verksamhets- och 8 förvaltningsberättelse till revisorerna för granskning. Revisorerna skall lämna berättelse över granskningen och återställa handlingarna till förbundsstyrelsen senast den 1 april. Verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelsen framläggs av förbundsstyrelsen vid förbundskongressen och utsändes därför tillsammans med övriga kongresshandlingar.

 1. Firmatecknare

Förbundets firma tecknas av de som förbundsstyrelsen utser.

 1. Stadgeändring

Vid meningsskiljaktigheter kring tolkning av stadgarna, äger kongressen rätt att avgöra tolkning. Förbundsstyrelsens tolkning gäller fram till kongressen. För stadgeändring fordras beslut med minst ¾ majoritet vid två på varandra följande Kongresser med minst tre månaders mellanrum varav en är ordinarie kongress. Stadgeändringsförslag görs genom proposition eller motion, och skall skickas ut till ombuden senast fyra veckor innan Kongressen.

 1. Upplösning

För upplösning av Förbundet fordras beslut med minst 3/4 majoritet vid två på varandra följande förbundskongresser med minst tre månaders mellanrum varav en är ordinarie förbundskongress. Vid eventuell upplösning av förbundet skall tillgångar överlåtas till FIOE (Federation of Islamic Organisations in Europe) om inget annat uppges vid upplösningsbeslutet. Dessa stadgar består av 16 paragrafer och är fastställda vid förbundskongressen den 2012-06-10.”

—-

Dokument 3: 20 grunder för den rätta Islamiska förståelsen

Källan: den nedlagda Islamiska förbundets hemsida https://web.archive.org/web/20110707143929/http://www.islamiskaforbundet.se/sv/pdf/artiklar/20_grunde.pdf

Kommentar:
– Jämför ”Vad Islamiska Förbundet står för* och Hassan El Bannas 20 grunder nedan:
– Jämför med Internationella Muslimska Brödraskapet stadgar som förutsätter att nationella filialer måste förstå islam enligt de 20 grunderna. Se kapitel 6-50-A-2.
”(2– Commitment to promoting dialogue and understanding Islam is derived from two sources: the Qur’aan and Sunnah set out in the twentieth principals.)”

 

”Islamiska Förbundet i Sverige www.islamiskaforbundet.se

20 grunder för den rätta Islamiska förståelsen (av Imam Hassan Albanna)

Genom att förståelsen menar vi att du ska vara säker på att vår förståelse är ren islamisk och denna förståelse sammanfattas i följande punkter:

 1. Islam är ett omfattande livssystem som berör alla livets aspekter. Det är ett land och ett hemland eller en regering och en nation. Det är en förvaltning och styrka eller barmhärtighet och rättvisa. Det är en kultur och lag eller kunskap och rättsvetenskap. Det är material och rikedom eller vinst och lycka. Det är Jihad och ett kall eller armé och sak. Slutligen är det sann tro och korrekt dyrkan.
 2. Den heliga koranen och profetens rena tradition (sunnah) är referenspunkterna för alla muslimer, det är källan för att bli medveten av islams regler. Koranen kan förstås genom arabiska språkets regler utan begränsningar eller8 de trovärdiga hadithkunniga.
 3. Sann tro, korrekt dyrkan och Jihad för Allahs skull har ljus och värme. Allah tilldelar detta dem Han väljer bland Sina tjänare. Människan kan ges visioner, inspirationer och drömmar vilket inte är autentiska referenser till islamiska lagar och ska därför inte tas hänsyn till förutom då de inte går emot autentiska referenser som islam etablerat.
 4. Besvärjelser, trollsdomsramsor, placerande av snäckor runt halsen, spådd framtid genom sand eller astrologi, svartkonst, kunskap om det dolda och liknande är alla ondska och ska bekämpas förutom det som nämns i koranen och i profetens sunnah.
 5. Åsikten hos en islamkunnig är acceptabelt i frågor som bevisats gagna allmänheten, förutsatt att denna åsikt inte går emot något utav islams gränser. Dessa åsikter kan ändras pågrund av omständigheter och vanor.
 6. Alla människors åsikter förutom den felfria profeten (saw) kan vara fel. Vi accepterar alla åsikter och regler som nått oss av profetens (saw) följeslagare (må Allah vara nöjd med dem) så länge de är i enighet med koranen och sunnah. Om detta inte är fallet är Allahs bok och profetens sunnah säkrare källor. Hursomhelst föraktar eller attackerar vi inte de individer som haft olika uppfattningar eftersom vi inte vet vad deras avsikter var och heller inte omständigheter som krävde deras beslut.
 7. Varje muslim som inte uppnått en nivå där han förstår skillnader i islamisk rättsvetenskap kan följa en av fyra rättsskolorna. Om han gör detta ska han göra sitt yttersta för att försöka förstå bevisen som ges av skolorna samtidigt som han är öppen för islamkunnigas åsikter. Detta kommer ge honom tillräcklig kunskap att kunna finna islamiska lösningar till alla nutida problem i samhället. De muslimer som inte är kapabla att göra detta ges rådet att anstränga sig för att nå en sådan förståelsenivå.
 8. Meningsskiljaktigheter i islamisk rättsvetenskap ska inte leda till uppdelning, tvist samt hat mellan muslimer. Varje sökare av kunskap får belöning. I fall av oenighet ska objektiva undersökningar göras för att komma fram till sanningen. Fanatism, envishet och dispyter har ingen plats bland muslimer.
 9. Att slösa tid till att undersöka triviala frågor som inte kommer leda till handling förbjuds enligt islam. Denna kategori inkluderar att debattera specifika aspekter i saker som aldrig inträffat, undersöka meningen med koranverser som ligger bortom människans kunskap eller att skilja mellan profetens följeslagare och undersöka deras tvister. Varje följeslagare (må Allah vara nöjd med dem) hade äran att vara en vän till profeten (saw) och till varje kommer att belönas enligt hans avsikt.
 10. Att erkänna Allahs existens och tro på Hans enhet, att upphöja honom är den mest grundläggande tron i islam. Vi tror att koranen och den autentiska sunnah beskriver Allahs egenskaper och namn. Vi tror på alla koranverser utan att förneka någon del eller tolka någon utav dem själva.
 11. Varje innovation som introducerats av människan till Guds religion pågrund av deras nyck och utan autentiska grunder, vare sig de har lagt till principer i islam eller tagit bort principer, är en seriös avvikelse som inte kan accepteras och som ska avskaffas med bästa medel så länge det inte leder till större ondska.
 12. Det finns olika åsikter angående innovationer som inte går emot redan etablerade islamiska principer, exempelvis att prisa imamen och religiösa figurer. Vi tar den åsikten som kan bekräftas med autentiska bevis.
 13. Att älska de fromma människorna, respektera de, hedra deras rättfärdiga prestationer närmar människan till Allah. Dessa (som är nära Allah) har nämnts i koranen, ”De som trodde på och fruktade Allah. Kolla upp vers.” Honour and prestige are due to them with the conditions prescribed by the Islamic Law, but we must firmly believe that they (may Allah be pleased with them) had no power over their own fates and, thereby, cannot avail or harm anyone after their death.
 14. Att besöka gravar är en sunnah om detta görs på det sätt som beskrivs av profeten (saw). Men att söka hjälp från de döda, vem det än är, att vädja till dem, att be dem utföra vissa önskningar, att ge dem löften, att svära med deras namn istället för Allahs namn, att bygga höga gravplatser, att täcka dem med gardiner är innovationer som ska förbjudas. Dessa handlingar har inga ursäkter.
 15. Att åkalla Allah via en mellanhand är en mindre åsiktsskillnad, denna skillnad har mer att göra med metoden åkallan görs med än den islamiska tron.
 16. Fastän många felaktiga handlingar är vanliga bland människor så förändrar det inte beteckningen dessa fått av shariah. Vi måste därför vara på vår vakt mot vilseledande ord relaterade till världsliga och religiösa frågor. Det som är värt att beakta är inte namn utan vad dessa namn står för.
 17. Tron är grunden till handling. Uppriktiga avsikter är viktigare än handlingar. Hursomhelst krävs det av muslimen att förbättras på båda sakerna: renande av hjärtat och utförande av rättfärdiga handlingar.
 18. Islam befriar själen, uppmuntrar till beskådande av universum, ärar vetenskapen och vetenskapsmän, välkomnar alla ting fördelaktiga till mänskligheten, “visdom är den förlorade egenskapen hos den troende”. Den som finner den förtjänar den.
 19. Islamiska principer kan vara bevisade eller osäkra, såsom ren vetenskap. De bevisade principerna av islam och vetenskapen kommer aldrig vara motstridiga, detta innebär att det är omöjligt för en etablerad vetenskap att gå emot autentiska islamiska principer.

 

 1. Märk aldrig någon muslim som bevittnat trosbekännelsen, handlar enligt den och utför de obligatoriska plikterna i islam som kafir (icke muslim) om inte denne klart bekänner otro, avvisar fundamentala principer i islam, förnekar koranen eller begår handlingar som går emot islamiska tron. Om du förstår religionen enligt dessa principer kommer du begripa meningen med, ”Koranen är min lag och profeten min ledare”.”

 

Dokument 4: Principer, värderingar samt Generalla koncept

Källan: den nedlagda Islamiska förbundets hemsida hhttps://web.archive.org/web/20110707143750/http://www.islamiskaforbundet.se/sv/pdf/artiklar/Den_muslimska_familjestadga_-_kap_1.pdfttps://web.archive.org/web/20110707143929/http://www.islamiskaforbundet.se/sv/pdf/artiklar/20_grunde.pdf

Kommentar: En textöversättning om synen på familjen och kvinor av Yusuf al-Qaradawi, den nuvarande andliga ledaren för Muslimska Brödraskapet. 

 

”Kapitel I /Sektion ett
Människans gudomliga uppdrag

Artikel (1)
Att dyrka Gud och sprida civilisation på jorden

Allah hedrade människan och skiljer henne från många av Hans andra skapelser. Han valde människan till att vara Hans ställföreträdare på jorden, att sprida civilisationer och genom detta arbeta för att uppfylla fysiska samt spirituella behov, bygga ett samhälle för människan som styrs av ideella värderingar av sanning och rättvisa, uppnå dyrkandet av Allah och endast tro på Honom, samt särskilja Honom från Hans skapelser genom att endast dyrka Gud på det sätt som Han dyrkades av Hans profeter och budbärare.

Artikel (2)
Människan skänks nödvändiga kvalitéer för att tas sig an detta uppdrag

För att lyckas med människans uppdrag på jorden har Allah skänkt människan nödvändiga intellektuella, psykologiska samt fysiska möjligheter som gör henne kvalificerad för att fullgöra hennes uppdrag. Likaså sände Han budbärare för att vägleda människan till den rätta vägen av vägledning och lycka i detta liv samt livet efter döden.


Sektion två
Människans gudomligt inspirerande natur samt universella normer

Artikel (3)
Människan besitter mentala förmågor samt viljan att förändra

Allah skapade människan med den naturliga benägenheten att tro på Honom. Samtidigt gav Allah människan intellektet och fria viljan för att låta henne avvika från hennes fitrah (gudomligt inspirerade naturliga tillståndet) samt att utveckla hennes förmågor enligt hennes kunskap, spirituella välsignelser samt sociala färdigheter. Existensen av intellektet och viljan är villkoret för belöningen eller straffet som människan kommer att utstå i livet efter döden.

Artikel (4)
Jämlikhet i skapelsens ursprung samt variationen i vissa karaktärer

Allah skapade hela mänskligheten från ett likvärdigt ursprung. Följaktligen är deras generella karaktärer jämlika. Trots detta dikterar Allahs visdom att människan ska skilja sig i några av deras individuella karaktärer såsom styrka och svaghet, talang, psykologiska, mentala samt fysiska förmågor.

Denna variation hos människan i vissa speciella karaktärer är grunden till livet, eftersom den orsakar att individer samt samhällen lär känna varandra, samarbetar och fullbordar varandra.

Artikel (5)
Integration av könen; mannen och kvinnan

Trots enheten i människans ursprung, vilket är från en själ så skapade Allah, med hans oändliga förmågor, människan som par, man och kvinna. Endast genom kontakt, samarbete och komplettering av varandra, kan livet fortsätta, civilisationer spridas samt den mänskliga rasen förökas. Detta är sättet som Allah har beslutat för alla Hans skapelser. Det är endast genom kontakten mellan man och kvinna som familjen kan bildas och familjen är den första kärnan i människans samhälle.


Sektion tre
Enhetliga direktiven hos Sharian för både mannen och kvinnan och skillnaden i deras roller

Artikel (6)
Enheten i obligationerna samt jämlikheten i generella rättigheter samt skyldigheter

Likheten mellan mannen och kvinnan i deras skapelse innebär två saker:
Första punkten är att det råder fullständig jämlikhet mellan mannen och kvinnan i de flesta generella aspekterna i livet och varje person anses vara en komplettering till dennes partner, och en partner till denne i äktenskapliga samt samhällslivet. Hursomhelst finns det vissa specifika karaktärer som skiljer de åt i deras fysiska samt psykologiska karaktärer vilket innebär att var och en kännetecknas av det som är specifikt för honom. Andra punkten är att enligt människans ursprung riktar sig sharian till både mannen och kvinnan i en enhetlig, enad form angående alla aspekter där de är lika, såsom obligationerna att utföra Allahs order samt undvika alla förbud, reglerna angående det tillåtna och förbjudna, principerna angående belöning och straff, generella mänskliga rättigheter samt mänsklig heder. Samtidigt finns direktiv adresserade till olika kön vilka angår aspekter som rör de olika
könen.

Artikel (7)
Skillnaderna i speciella ansvarområden

Skillnaden mellan mannen och kvinnan i deras karaktärer, talanger samt specifika fysiska och psykologiska förmågor ger ingen högre status än den andre. Denna skillnad är snarare krav för personens möjlighet att utföra specifika, vitala livsplikter som den andre inte kan utföra. Detta är den naturliga tendensen som Allah har bestämt för mänskligheten. Kvinnor med deras känslor, mjukhet samt feminina sida är källan till stabilitet och social lugn för män och deras familjer. Med hennes naturliga instinkt och oändliga tålamod i graviditeten, födseln samt moderskap, ser hon efter barnen och omvårdar dem genom att amma och
uppfostra dem samt delta i alla deras angelägenheter. Å andra sidan är mannen med hans styrka, kontinuerliga uthållighet samt möjligheten att utföra hårt arbete, ansvarig för uppehället, satisfiera familjens behov samt se efter och skydda dem.

Artikel (8)
Ansvarsfördelningen och skillnaden i laglig status

För att etablera rättvisa och uppnå ömsesidig respekt, måste de naturligt medfödda
karaktärerna hos mannen och kvinnan tas hänsyn till när man överväger ansvarsfördelningen samt plikterna hos respektive kön. Denna nödvändighet leder till skillnader i varje köns lagliga status, hursomhelst är denna skillnad begränsad till vissa situationer. Familjen är en av den viktigaste platsen där skillnader, förmågor och fysiska samt psykologiska sammansättningar hos varje kön utmärks.

Artikel (9)
Samhällsvälfärd uppnås genom bekräftelse av den naturliga skillnaden hos
karaktärerna

Varken logik, natur och heller inte Sharian tillåter att dessa skillnader samt speciella
karaktärer negligeras. Att göra detta vore att gå emot det naturliga tillståndet samt förneka naturliga fenomen vilka manifesteras i verkligheten samt i handlingar och som är allmänt kända för alla med vishet och övertygelse.
Samtidigt tillåter inte sharian att dessa skiljande faktorer appliceras utanför det utrymme som sharian kräver eller som medfödda naturen intygar. Att göra så är en form av förtryck mot kvinnor och en överträdelse mot sharians regler, vilket orsakar stor förvanskning och leder till sammanbrott av samhället och dess värderingar. Allt detta hotar i det långa loppet att leda till att samhället förstörs. Inget socialt system har nämnts i den heliga koranen med samma omsorgsnivå och detalj som
upplysningarna om familjens alla aspekter, och på samma sätt finner man detta detaljerat i sharian.


Sektion 4
Giftermål och familjesystemet
Artikel (10)
Definition

”Giftermål i islam” definieras som ett starkt band mellan mannen och kvinnan som varar och är kontinuerlig, och överenskommelsen ska ske med varje partis fulla samtycke samt acceptans enligt sharians detaljerade regler.

Artikel (11)
Förbjudet av unioner som inte godkänns av sharian

”Sharia-tillåtna giftermål” är det enda sättet som tillåts för mannen och kvinnan att ingå äktenskap, och det är den enda grunden till bildandet av en familj.
Islam förbjuder alla andra unioner mellan män och kvinnor, även om de falskt kallas giftermål och den förbjuder också alla saker som leder till sådana relationer.

Artikel (12)
Utvecklingen av giftermål av människan

Människans skapelse från en man och en kvinna avslöjar den gudomliga viljan att göra giftermål till en mänsklig instinkt, en social nödvändighet samt ett essentiellt system som formar familjer och sociala band mellan familjer.
Giftermålets manifest samt metoder har utvecklats till att uttrycka människans upphöjda status jämfört med resten av skapelserna. Giftermålet har således blivit ett sätt att rena människans sexuella beteenden samt sociala förmåga.

Artikel (13)
Familjens omfattning

I islam begränsas inte familjen till de två parterna och deras barn. Den sträcker ut sig till breda närverk av släktingar, vilket inkluderar farföräldrar, syskon, farbröder, fastrar samt andra som är förenade genom släktskap och nära band. Dessa band sträcks ut tills de inkluderar hela samhället.

Artikel (14)
Familjens betydelse och nödvändigheten att ha en familjeledare

Familjen, en grupp människor, består av en man och en kvinna, är grundstenen samt den primära sociala enheten i samhället, och familjen är samhällets pelare. Hur få eller många antalet familjemedlemmar än når så är de alltid sammanbundna av känslomässiga, sociala samt finansiella relationer och alla familjemedlemmar ordnas enligt ett system av rättigheter samt skyldigheter. Pågrund av detta, är ledarskap essentiellt för en oproblematisk skötsel av familjens affärer och detta ledarskap är qiwaamah som anförtrotts åt männen. Det är en administrativ position och regleras av heliga koranen samt profetens (fred vare med honom) sunnah.

Artikel (15)
Visdomen bakom förbudet av giftermål mellan familjemedlemmar

Islam förbjuder män från att gifta sig med deras kvinnliga mahram,( Mahram: ens släktingar till vem giftermål är förbjudet pågrund av närheten i släktskap eller omsorg), pågrund av den höga positionen som dessa familjeband innehar samt att islams största intresse är att beskydda familjerelationerna från att skadas eller drabbas av konflikter och hat.


Sektion fem
Familjens mål

Artikel (16)
Bevarandet av den mänskliga rasen

Enligt islamiska sharian är familjens primära mål att bevara den mänskliga rasen, att sprida civilisationer över jorden samt att ärva föregående generationer. Allah skapade sexuella begär i människans kropp eftersom det är den naturliga (lagenliga) metoden till förökning. För att uppnå detta mål, begränsar sharian accepterade giftermål till giftermål mellan mannen och kvinnan och således är det förbjudet att ingå andra former av unioner utanför sharians accepterade former. Likaså är homosexuella relationer som inte leder till avkommor också
förbjudet och preventivmedel är heller inte tillåtet utan båda parters samtyckte.

Artikel (17)
Att uppnå sinneslugn, kärlek och barmhärtighet

För att relationen mellan två parter inte ska begränsas till något sexuellt, indikerar sharian att målet med giftermålet inkluderar att båda parter ska finna sinneslugn med den andre samt uppnå kärlek samt barmhärtighet mellan parterna.
På så sätt garanterar sharian varje familjemedlems tillfredsställelse samt ett lyckligt socialt liv baserat på tillgivenhet, kärlek, barmhärtighet samt samarbete genom de lyckliga samt olyckliga stunderna. Ett liv som baseras på stabilitet, psykologisk sinneslugn samt ömsesidig tillit.
För att uppnå dessa mål, regler samt bruk instiftades sharian för att möjliggöra för parterna ett liv tillsammans med rättvisa villkor samt att bereda familjemiljön fullständig värme, barmhärtighet samt medömkan.

Artikel (18)
Beskydd av härkomst

Varje person ska tillskrivas hans av sharian erkända rötter, bevara renheten i hans härkomst samt beskydda den från förvirring är några sharians mål.
För att uppnå detta förbjuder islam sexuella relationer utanför äktenskapet samt adoption. ( Adoption i detta sammanhang innebär att tillskriva det adopterade barnet adoptionsföräldern som om denne var dennes biologiska föräldrar. )

Likaså har islam förordnat specifika regler, såsom vänteperioden för kvinnan efter skilsmässa
eller efter hon blivit änka samt förbudet mot att dölja det som finns i kvinnans sköte.

Artikel (19)
Tryggheten i giftermål

Shariah-tillåtna giftermål beskyddar ens kyskhet, är en trygghet, beskyddar ens heder och blockerar vägen till sexuell förvanskning genom att utrota anarkin i lösaktighet samt omoral.

Artikel (20)

Beskydd av religiös gudsfruktan i familjen

Familjen är tillhållet för dess medlemmar, inte endast fysiskt utan viktigare genom att ingjutelse av religiösa värderingar samt moral. Familjens ansvar för detta börjar även före embryots bildande, det börjar med varje parts val av partner, hur detta val prioriteras är viktigt i religion och moral. Detta ansvar fortsätter och inkluderar utlärning av tron till familjemedlemmarna, därefter dyrkan, moral samt att träna medlemmarna att praktisera detta. Dessa saker ska noggrant bevakas tills barnet når en ålder präglad av vägledning samt självständighet i hans religiösa plikter.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *