Sanningen om etikprövning för avhandlingen ”Global Politisk islam”

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Alexander Maurits, prefekt 2023-02-23

 Överklagandenämnden för etikprövning

Johanna Sjöcrona
LU Dnr V 2023/383
ÖNEP Dnr T2-2023/3.2
Angående begäran om upplysningar med stöd av lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor

Överklagandenämnden för etikprövning har i en skrivelse daterad den 9 februari 2023 kontaktat undertecknad prefekt med en begäran om upplysningar med stöd av lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor (dnr T2-2023/3.2).

Mot bakgrund av att nämnden mottagit två skrivelser i vilka det hävdas att ett forskningsprojekt vid Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR) bedrivs utan erforderligt etikprövningstillstånd vill undertecknad för att styrka startdatum för ifrågavarande forskningsprojekt anföra följande:

Sameh Egyptson började sin forskarutbildning 1999 (kopia av antagningsbeslutet bifogas). Redan från starten av sin forskarutbildning började Egyptson att samla in källmaterial. Under resans gång, även under den tiden Vähäkangas har varit Egyptsons huvudhandledare (sedan 2009), har han förvisso bytt forskningsfråga men inte sitt källmaterial. Mängden material som Egyptson samlat in under sin tid i forskarutbildningen är närmast gigantiskt.

Även av avhandlingen Global politisk islam? Muslimska brödraskapet & Islamiska förbundet i Sverige (framlagd den 10 februari) framgår kronologin i arbetet (avsnitt 2.7 Forskarens relation till ämnet). Bland annat beskrivs hur forskningsfrågan som ligger till grund för avhandlingen koncipierades som resultatet av en konferens i Egypten 2002, men att avhandlingsämnet slutligen bestämdes efter en replikväxling i Aftonbladet 2013:

Nyfikenheten ledde till att jag började leta material i svenska arkiv och svenska medier om Islamiska förbundet (IFiS) och dess nätverk av organisationer. Detta blev startskottet till en alltmer systematisk materialinsamling och till en lång rad kritiska debattartiklar i svenska medier som baserades på detta insamlade material, samt till en bok där jag lade fram det mesta av det material som jag funnit, för andra att använda. /…/ Med dessa tre drivkrafter – besvikelse, undran och nyfikenhet – började jag samla det källmaterial som efter många års arbete och tidigare böcker kom att ligga till grund för denna avhandling. (s. 111−112)

Datainsamlingen för forskningsprojektet har med andra ord pågått i mer än tjugo år, även om den intensifierats det senaste decenniet.

I avsnitt 2.5 Empiriska objekt och empiriska källor framhålls att det material som ligger till grund för avhandlingen är material i offentliga eller öppna arkiv, tidskrifter och ledande personers uttalanden i media. Avhandlingsskribenten har inte genomfört några intervjuer inom ramen för sitt forskningsprojekt.

Institutionens hållning är således att Egyptson påbörjade sitt forskningsprojekt och sitt arbete med att samla in sitt källmaterial innan det att lagen om etikprövning trädde i kraft. Egyptson har förvisso reviderat sin forskningsfråga – vilket inte är ovanligt för uppsatser inom högre utbildning – men typen av källmaterial har varit detsamma under hela forskarutbildningen. Vi har, även om lagstiftningen tillkommit och även skärpts sedan Egyptson inledde sitt forskningsprojekt, således tolkat regelverket som att det inte varit aktuellt att söka etikprövning. Givet att det inte förelåg någon ursprunglig prövning har det inte heller varit möjligt att söka en omprövning.

Det bör betonas att professor Vähäkangas gick in i rollen som handledare för Egyptson och dennes avhandlingsprojekt 2009 samt att undertecknad tillträdde som prefekt vid ingången av 2015.

Under utarbetandet av detta svar har undertecknad inhämtat synpunkter från forskarstuderande Sameh Egyptson och professor Mika Vähäkangas.

Dag som ovan,

Alexander Maurits

Prefekt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *