Här är bevis: Ibn Rushd är en del av Muslimska brödraskapets nätverk

För vidare läsning och kapitelhänvisningar vänligen läs digitalt avhandlingen:
Global politisk islam? Muslimska brödraskapet & Islamiska förbundet i Sverige

7.7.1 Grundande och verksamhet

Avdelningen för da’wah har en mycket viktig roll i Brödraskapets organisation, så även i Sverige. Konstituerande mötet för Studieförbundet Ibn Rushd finns hos Skatteverket.[1] Mötet hölls den 21 augusti 2001. Bland deltagarna var Mostafa Kharraki som ordförande och Mahmoud Khalfi som sekreterare. Styrelseledamöter valdes enligt följande: Abdelhafid Mebrouk, Chakib Benmakhlouf (ordförande i IFiS), Mahmoud Kalim, Mahmoud Aldebe (grundare i IFiS, ordförande i SMF), Ahmed Ghanem (ordförande i IFiS), Abdul Kader Habib (grundare i New Moon Kulturorganisation, Yasin Ahmed (grundare i Sveriges muslimska scouter). Det konstituerande mötets deltagare är alla från den inre personkretsen som vi stött på tidigare, bland annat den ständigt återkommande kretsen av grundare för IFiS 1995.

Vid mötet antogs förbundets stadgar som anger attstudieförbundet Ibn Rushd[2] är en organisatorisk del av Islamiska förbundet i Sverige (IFiS):

Islamiska studieförbundet (Ibn Rushd) är en organisatorisk del av Islamiska Förbundet i Sverige (IFiS). Islamiska Förbundets rådgivande organ, Shurarådet, är högsta beslutande organ vid tvister inom studieförbundet.[3]

Det viktiga här är påpekandet om att Ibn Rushd är en integrerad del i Islamiska förbundets (IFiS) organisatoriska nätverk, så till den grad att Islamiska förbundets shuraråd ska vara överordnat (se kapitel 6.4.b). Enligt Studieförbundets hemsida är organisationens mål att islam ska vara en integrerad del av Sverige, att öka närvaron av muslimer i Sverige och att ge icke-muslimer större kunskap om islam.[4] Den biträdande rektorn för Ibn Rushd, Othman Al-Tawalbeh, beskriver Ibn Rushds verksamhet som ingående i Islamiska förbundets (IFiS) da’wah-verksamhet, alltså förbundets förkunnelse och kallelse till islam. Han skriver i ett brev om Ibn Rushd (min översättning och mina parenteser]:

Vi [i Ibn Rushd] skulle kunna använda dialog och civilisationers möten som en bred täckmantel för denna sanna religion [islam] som behöver en god presentation och ett val av da’wahs prioriteringar [för att nå ut].[5]

Här framgår tydligt hur ledningen för Ibn Rushd tänker sig studieförbundets verksamhet (se nedan 7.7. 3 och även 16.3.2).

Ett antal andra organisationer ur nätverket ingår som grundarorganisationer eftersom Ibn Rush ska betjäna dem alla. Dessa är Islamiska förbundet (IFiS) liksom Sveriges muslimska scouter (SMS), Sveriges muslimska studenter (Al-Khawarizmy), New Moon kulturorganisation, Koranläsarnas förbund, Islamic Relief, Förenade islamiska föreningar i Sverige (FIFS), Sveriges muslimska förbund (SMF) och Sveriges unga muslimer (SUM).[6] De flesta av dem ingår bland de organisationer som Islamiska Förbundet enligt sin hemsida säger sig ha grundat (kapitel 7.1).

År 2001 ansökte Ibn Rushd om att bli ett statsfinansierat studieförbund. Det är Folkbildningsrådet som avgör om institutionen är kvalificerad för detta och i deras beslut övervägs i vilken utsträckning kandidaterna uppfyller kraven för vuxenutbildning. År 2001 drog Ibn Rushd tillbaka sin ansökan och började samarbeta med SENSUS studieförbund (grundades av Svenska kyrkan). Efter några års samarbete ansökte Ibn Rushd återigen om att bli ett statsfinansierat studieförbund. År 2005 beslutade Folkbildningsrådet att bevilja Ibn Rushd en kvalifikationsperiod på två år. År 2007 godkändes Ibn Rushd som statsbidragsbedrättigat studieförbund.[7]

7.7.2 Styrelse och kansli

Styrelseledamöterna 2018 och 2019 har varit bl. a. Zana Mohammad, Omar Mustafa (ordförande IFiS), Mostafa Kharraki (grundare IFiS), Mustafa al-Sayed Issa, Zainab Marrakchi (styrelse i Sveriges islamiska skolor), Güner Kayhan (styrelse i Haj o Omara Hadj Omra Resor HB) , Nadia Marhri Lodin, Helena Hummasten Benaouda, Temmam Asbai (ordförande i Islamiska förbundet i Sverige), Ahmed Siraj (Islamiska förbundet i Stockholm, 2013), Khemais Bassoumi (ordförande i FIFS), Abdallah Saleh Vice ordförande i Islamiska förbundet i IFiS), Mahmoud Khalfi (ordförande i Sverige imamråd), Salim Govani (styrelse i SMR).[8] Dessa förtecknas i nedanstående tabell:

Tabell: Ledande personer i Ibh Rushds styrelse över tid

Styrelse/Kansli i Ibn RushdAndra Uppdrag
Omar MustafaOrdförande IFiS
Mostafa KharrakiOrdförande i
Temmam AsbaiOrdförande IFiS
Mahmoud KhalfiOrdförande i IFiS
Helena Hummasten BenaoudaOrdförande SMR
Mustafa al-Sayed IssaOrdförande i FIFS
Khemais BassoumiOrdförande i FIFS
Lamia El AmriOrdförande i Islamic Relief

Alla dessa medlemmar har andra uppdrag och många tillhör den ledande personkretsen inom IFiS och det organisatoriska nätverket, den som jag nedan kommer att kalla ”den inre cirkeln” (se kapitel 8.1). Listan utmärker sig med att innehålla fyra före detta ordföranden och grundare för Islamiska förbundet (IFS/IFiS). På Kansliet 2018 finner vi exempelvis Lamia El Amri och Yasir Al-Sayed Issa som har ordförandeuppdrag i Islamic Relief respektive informationsansvarige i SUM.[9] Studieförbundet är verkligen både grundat och styrt av de ledande personerna i Islamiska förbundets organisatoriska nätverk. Man kunde förvånas över vilken vikt man lägger vid studieförbundet genom dessa framstående personer, om man inte visste att nästan alla styrelser i det organisatoriska nätverket befolkas av just denna grupp ledande personer, ett system av överlappande styrelseuppdrag som gör att jag kallar dem för ”den inre cirkeln” (se kapitel 8.1).

7.7.3 Ekonomi

Studieförbundet Ibn Rushd får nästan alla sina redovisade inkomster från allmänna medel. Enligt de senaste årsrapporterna har studieförbundet erhållit 31 miljoner 2019, 33 miljoner 2018, 30 miljoner 2017, 25 miljoner 2016, 17 miljoner 2015 och 17 miljoner 2014.[10] Studieförbundet Ibn Rushd är en inkomstkälla för Islamiska förbundet. De betalar hyra för sitt huvudkontor i Islamiska förbundets moské i Stockholm och delar kostnaderna för gemensamma aktiviteter, som till exempel konferenser med utländska föredragshållare.

Enligt Ibn Rushds egna uppgifter har man ansökt till Folkbildningsrådet, som finansierar förbundet via skattemedel, om att köpa ett konferenscenter för 12 miljoner kronor. Studieförbundet Ibn Rushd har kunnat spara ett sådant belopp från det ekonomiska stödet som de fått sedan deras tillstånd godkändes 2008. Jämfört med SENSUS studieförbund som grundades för 90 år sedan och hade ett underskott på 12,3 miljoner kronor för 2013, ser vi alltså att Ibn Rushd Studieförbund, grundat 2008, har ett eget kapital på 12 miljoner kronor för 2013.[11] Ibn Rushd grundade ett gemensamt aktiebolag med Islamiska förbundets stiftelse i Sverige år 2014 under namnet Granhedsgården AB och köpte en gård för 11 miljoner kronor med lika stora andelar. Islamiska Förbundets Stiftelse i Sverige fick alltså äga hälften av gården.[12] I juli 2015 lämnade Granhedsgården in en begäran till Migrationsverket om att få inrätta en flyktingförläggning, vilket ju då skulle vara en oerhört lönsam affär. Begäran avvisades, men aktiebolaget överklagade beslutet till högre instans.[13] Gården blev dock aldrig någon flyktingförläggning. IFiS och Ibn Rushd fungerar alltså som de ekonomiska företag som Hassan al-Banna beskriver att Brödraskapet också ska vara.

Det tillkom dock renodlade ekonomiska svårigheter för studieförbundet. 2020 beställde Göteborgs stad en extern granskning av Ibn Rushds västra distrikt och dess samarbetspartners som upptäckte flera allvarliga brister i ekonomin. ”En halv miljon kronor som inte redovisats till Skatteverket, kontanta betalningar utan underlag och ersättning för studiecirklar – som aldrig ägt rum”.[14] Ibn Rushd svarade på kritiken, men fick svar från kommunalrådet och partiledaren Martin Wannholt (i Göteborgspartiet Demokraterna, tidigare från Moderaterna). Han hävdade att det fanns en stor majoritet av Göteborgs stads politiker och politiska partier som hade bestämt sig för att dra in det kommunala stödet till Ibn Rushd. Han förklarade orsakerna med att Ibn Rushd har kopplingar till islamistisk extremism, antisemitism och rasism och har ett kvinnoförtryckande synsätt. Dessutom hade förbundet utvecklats till en elitistisk organisation. ”Den genomsnittliga personalkostnaden per anställd under 2019 uppgår till strax över en miljon kronor”.[15]

7.7.4 Ideologi

Styrelsen för Studieförbundet Ibn Rushd utmärks av att namnen är desamma som för Islamiska förbundets (IFiS) styrelse, där namnen dessutom till större delen fortfarande är desamma som i förbundets grundardokument från 1995; se tabell ovan. Det finns helt enkelt ett tydligt organisatoriskt, och därmed ideologiskt, band mellan Ibn Rushd och Islamiska förbundet (IFiS). När det gäller det ideologiska innehållet i verksamheten vägrar Ibn Rushd (på förfrågan) att ge någon information om de konferenser de har arrangerat eller bidragit till, eller de personer som de har bjudit in som föreläsare till Sverige. Ändå kan man genom sökningar på internet urskilja att Ibn Rushd stödjer till exempel Islamiska förbundet (IFiS) i dess årliga konferenser; ovan presenterade jag en lista på föreläsare och ledare från det transnationella Muslimska brödraskapet (kapitel 6.5). Så till exempel var Mahmoud Ezzat, ställföreträdande Generalvägledare för Muslimska Brödraskapet, och en av Brödraskapets främsta aktörer i egyptisk politik under revolutionsåren 2011–2013 och därefter, inbjuden på konferensen 2012, mitt under revolutionen. Ett annat exempel var när Ibn Rushd år 2016 bjöd in den egyptiske predikanten Zaghloul El-Naggar, känd i Sverige som antisemit och en av de välkända personligheterna som sprider idén om vetenskapliga mirakel i Koranen. Han är en av de största ägarna i Al-Taqwa bank, brödraskapets egen bank, och beskrevs av Kamal Helbawy som en av pionjärerna i Muslimska Brödraskapets nätverk i Storbritannien.[16] Så att bjuda in honom är ett tydligt organisatoriskt och ideologiskt ställningstagande. Under denna konferens 2016 föreläste El-Naggar för sin publik i Stockholm om det som kallas ”islamisk vetenskap”. ”Islamisk vetenskap” är en pseudovetenskap som Brödraskapet använder som metod för att legitimera Koranens ställning som ofelbar och därmed sina egna värdeobjektivistiska (eller fundamentalistiska) ideologiska grundvärden som de hävdar är direkt överensstämmande med Koranens ord; sedan Hassan al-Banna är ju ”Brödraskapets islam” den sanna och autentiska versionen av islam (se kapitel 10.1 nedan, och 1.2.2 ovan). Enligt ”islamisk vetenskap” finns all vetenskap och kunskap gömd i Koranen. Zaghloul El-Naggar är en av de främsta predikanterna för denna pseudovetenskap och han pekar på vetenskapliga mirakler och vetenskapliga teorier i Koranen under sina föredragsturnéer i västvärlden. Under sitt föredrag i Stockholm sade han bland annat följande (min översättning):

Den heliga Koranen talar till exempel om himmel och jord eller jordens himmel, vilket bekräftar att jorden, som är en mycket liten sak jämfört med himlarna, har en viktig position i detta universum… Det är centrum för dessa sju himlar och profetens hadith (frid vare med honom) bekräftar för oss precis som vetenskapen att Mecka är jordens första centrum och att det ligger under änglarnas Kaba i sjunde himlen. Vår Kaba låg vid centrum för hela universum. Och hela universum kretsar kring denna välsignade byggnad som vår Herre, den Välsignade och Högste, valde till Guds första hus på jorden. Vi har praktiska standardbevis som helt bekräftar sanningshalten i detta, varav att Meckas longitud är den enda longitudinella linje som riktigt går mot norr om den horisontella projektionen av världskartor på en sådan platt yta, och det är den enda longitudinella linje som pekar mot Polarstjärnan.[17]

Han menar att den islamiska vetenskapens ”fakta från koranen”, exempelvis om universum och Kaba som han presenterade ovan, kommer att medföra ”islams” utlovade ”erövring av Europa”. Sådana fakta kommer nämligen att ”öppna den västerländska publikens hjärtan”, eftersom de som västerlänningar endast lyssnar till vetenskap. Han påstod under sin utläggning också att det i människors DNA finns vittnesbörd om den islamiska läran om Guds enhet, tawhid, alltså att det inte finns någon Gud utom Allah.[18] Videon visar inte lyssnarnas ansikten så man kan inte se om publiken bedömde dessa påståenden som sanna. Sant är i alla fall att Ibn Rushd organiserade arrangemanget. Det framgår av att Ibn Rushds logga fanns i bakgrunden på scenen där El-Naggar framträdde under konferensen. Ibn Rushd har alltså inte ens tvekat om att propagera för till och med (som jag ser det) bisarra inslag från Brödraskapets ideologiska idérymd.

Två andra pusselbitar om Ibn Rushds ideologi handlar om den ställföreträdande eller vikarierande rektorn för Studieförbundet Ibn Rushd, Othman Al-Tawalbeh. Al-Tawalbeh har studerat islamisk rättsvetenskap i Jordanien med fundamentalistisk (salafistisk) inriktning, ser sig som fullföljare av de fromma fädernas rena budskap och är en stor beundrare av Yusuf al-Qaradawi. Han är alltså en renodlad islamist, ser ”islam” som samhällsordning definierad utifrån sharia, med förankring i Brödraskapets transnationella nätverk (se kapitel 16.3.2).

Den första pusselbiten är från 2009. Då tilldelade AL-Tawalbeh i egenskap av ”vikarierande rektor” Ibn Rushds hederspris till Islamguiden.se och dess eldsjäl Aso Asinger.[19] Islamguiden är mycket allmänbildande för den oinvigde, men den som vill veta mer hänvisas under fliken ”islaminfo” till Islamiska informationsföreningen (IIF) och dess ledare Ahmed al-Mofty. Och då har man direkt hamnat centralt i Muslimska brödraskapets organisatoriska nätverk (se kapitel 7.6.4 ovan).

Den andra pusselbiten är från 2008 och är litet större. Då bjöd Othman Al-Tawalbeh in sin bekantskap Dr. Mazin Motabagani till Sverige. Motabagini är docent i orientalistik vid institutionen för islamisk kultur vid utbildningsfakulteten på King Saudi University i Riyadh. På hans hemsida kan vi läsa brevet med inbjudan från Al-Tawalbeh som nämndes ovan. Al-Tawalbeh skriver till Motabagani om studieförbundet Ibn Rushd, med viss överlappning från citatet ovan (min översättning och mina parenteser):

Vi [i Sverige] försöker åtminstone bevara [identiteten och kulturen hos] våra islamiska och arabiska samfundsmedlemmar vilket allmänt minskar det europeiska samhällets lidande [den västerländska civilisationens förfall] – för att inte tala om vikten av vårt aktiva deltagande [ideologisk och organisatorisk aktivitet] på andra områden kring det moderna europeiska livet. Och allt detta skulle inte bli av utan att framhäva ”jaget” [den muslimska identiteten] i mötet med den andre via dialogen och samförståndets väg. [20]

Vad Al-Tawalbeh syftar på är inte alldeles solklart men jag har försökt lägga till i hakparenteserna hur jag tolkar honom. Det verkar dock vara klart, att Studieförbundet Ibn Rushd bedriverislamisk utbildning och socialisering av invandrare i Sverige, som en del av da’wah, för att ”bevara våra islamiska och arabiska samfundsmedlemmar” och förstärka deras islamiska och arabiska identitet. Men syftet är ännu mer omfattande; detta att muslimerna ska vara så många och så övertygade att de ska kunna ta över när den västerländska civilisationen har gått under, det är därför som det muslimska ”jaget” (den islamiska personlighet som är kärnan i Brödraskapets skolnings- och socialisationsprocess) i alla dialoger och samtal måste framhävas som lösningen (se kapitel 3.2.3, 10.2.1 och 16.2.3).

Enligt Ibn Rushds årsberättelse 2019 har över 70% av studietimmarna ägnats åt följande ämnen: Islamofobi och rasism, Stärka den svenskmuslimska identiteten, arabiska, folkbildning om islam, utbildning av imamer och folkbildare om islam.[21] Att ”bevara den muslimska identiteten” är en målsättning som vi tidigare har mött hos andra organisationer i nätverket, det är detta som Carlbom och andra har pekat på som syftande till att motverka integration och uppgående i det svenska samhället (kapitel 1.4.4 och 1.4.5). (Nedan ska jag återkomma till enklavisering och identitetsbevarande som delar i en sammanhållen strategisk plan, se kapitel 14.5.2 och 16.2.4.)

Motabagani i sin tur berättar om sitt besök i Sverige. För att illustrera hans ideologi kan nämnas att han skriver om svenska kvinnor, efter sin resa. Där hävdar han att Sverige lider av moraliskt förfall, en vanlig stereotyp om ”västcivilisationens förfall” sedan Rashid Rida och Sayyid Qutb i Muslimska brödraskapets ideologi retorik.[22] (Se kapitel 11.5 nedan.) Graviditeter bland flickor under 16 år är vanliga, hävdar Motabagani. Dessutom ser andra européer på svenska kvinnor som moraliskt förfallna och prostituerade.[23] Othman Al-Tawalbeh som person (se kapitel 14.5.4 nedan) samt fallet Motabagani, tillsammans med Ibn Rushds stöd till Islamiska förbundets (IFiS) konferenser, säger tillräckligt om Ibn Rushds organisatoriska och ideologiska sällskap hos Muslimska brödraskapet, även om det naturligtvis har funnits många fler föredragshållare.

Ibn Rushd ger också ut tidskriften Kupolen Magazine och där skrevs till exempel en artikel 2017 av den radikale aktivisten Rashid Musa; ordförande för SUM, med plats i valberedningen inom socialdemokratiska Hjärta, gren av Tro och solidaritet (kapitel 18.1) samt medlem i flera av nätverkets organisationer. Artikelns rubrik, som nämndes ovan, var ”Malcolm X öppnade våra ögon” och får ses som en hyllning. Malcolm X var ju renodlat revolutionär, och vi ser här en intressant ideologisk överlappning mellan radikal islamism, radikal anti-rasism och radikal marxism, där Rashid Musa rör sig (se kapitel 7.4.1 ovan).

Men ideologin inom Ibn Rush illustreras också på ett annat sätt genom styrelsens ordförande Helena Benaouda/Hummasten, under 1990-talet redaktör för svenskspråkiga Salaam, ordförande i Sveriges muslimska råd (SMR ) 2004–2014, och sedan dess ordförande för det mer ideologiskt verksamma Ibn Rushd.

7.7.5 En brandvägg av nekande. Helena Benaouda/Hummasten och Erik Amnås utredning.

Under 2015 uppmärksammade flera medier att Studieförbundet Ibn Rushd bjöd in predikanter med uttalanden som framförde idéer om antisemitism, kvinnoförakt och homofobi; allt detta är grundlägganda idéer i Muslimska brödraskapets ideologi som jag återkommer till nedan (kapitel 10, 11och 12). Då skickade Folkbildningsrådet, som bekostar studieförbundens verksamhet i Sverige, ett brev till förbundets ordförande Helena Benaouda/Hummasten och bad henne svara på kritiken eftersom ett krav för att få bidrag är demokratiska grundvärderingar. Svaret blev ett mejl daterat den 30 juni 2015. Benaouda/Hummasten hälsade att Ibn Rushd stod för demokratiska värderingar och var noggranna med att hålla rent mot icke-demokratiska idéer och tillade:

…det är beklagligt att man vid upprepade tillfällen konfronteras med islamofobi och att bli ombedd att svara på detta sätt.[24]

Benaouda/Hummasten uppfattar alltså medias påståenden om människosyn och kvinnosyn, och Folkbildningsrådets förfrågan, som ”islamofobi”.

Att vinkla kritik som ”islamofobi” är en reaktion och informationsstrategi som är vanlig i Islamiska förbundets (IFiS) organisatoriska nätverk när de möter kritiska frågor eller undersökande journalistik; särskilt utvecklat efter 2009. Det året publicerade Jimmie Åkesson artikeln ”Muslimerna är vårt största utländska hot” i Aftonbladet, vilket också blev huvudtema på Sverigedemokraternas landsdagar vid samma tid. Denna famösa artikel har sedan dess blivit sinnebilden för ”islamofobi” i Sverige. Året efter publicerade också Mattias Gardell boken Islamofobi. Stockholm: Leopard förlag, 2010, som är en idéhistoriskt upplagd genomgång av ”islamofobin” i Sverige. Boken presenterar en historiskt ingrodd, och nutida existerande islamskräck. I bokens Förord tackas framstående representanter från Islamiska förbundets nätverk såsom Omar Mustafa, IFiS (kapitel 18.1), Mehmet Kaplan, SUM (kapitel 18.2), och Fatima Doubakil, MMRK och MPS (kapitel 7.3.5), alla framträdande aktivister i att utveckla och använda idén om den svenska ”islamofobin” i debatter. Boken var alltså direkt politiskt förankrad bland ledande personer inom Islamiska förbundet (IFiS) och dess nätverk, och var ett direkt bidrag och argumentsamling till denna retorik och informationsstrategi. (För ”islamofobi” som idé och informationsstrategi, se också kapitel 17.3.8.)

Frågan om Ibn Rushds ideologiska hemvist togs åter upp av Kristdemokratiska ungdomsförbundet KDU ett år senare, i en debattartikel på SvD Brännpunkt den 22 december 2016, Där krävde de att Folkbildningsrådets ekonomiska stöd till Ibn Rushd skulle upphöra eftersom de hade islamistiska föredragshållare och ingick i Muslimska brödraskapets nätverk. På detta svarade Ibn Rushds styrelseordförande Helena Benaouda /Hummasten den 24 december att detta återigen var ett uttryck för ”islamofobi” och ”islamofobiska konspirationsteorier”. Hon skriver på SvD Brännpunkt:

Studieförbundet Ibn Rushd har inga kopplingar till Muslimska brödraskapet, varken direkta kopplingar, andrahandsrelationer eller ens på tredje nivå. Varken till fråga om styrning eller ekonomiskt bidrag,[25]

Det anmärkningsvärda är att detta utsägs av en person som är ordförande i en organisation där samtliga i styrelsen är höga ledare inom Islamiska förbundets organisatoriska nätverk (se tabellen ovan), och där flera har, som påvisas i denna undersökning, direkta eller indirekta kontakter med det Muslimska brödraskapets transnationella nätverk, inte minst genom de årligen återkommande konferenserna i Stockholm sedan 1995 (se kapitel 6.5) där Ibn Rushd har varit medarrangör. Benaouda/Hummasten har också personligen som redaktör för Salaam under 1990-talet varit verksam som ideologiproducent och ideologiförmedlare för detta nätverk, där hon hämtat artiklar från det transnationella Muslimska brödraskapets ideologer (Otterbeck 2000). En annan personlig omständighet är hennes jihadistiska dotter och svärson, dömd för det planerade attentatet mot Jyllandsposten (se kapitel 14.2.5 nedan). Vi ser hos henne en extrem form av ”organiserat hyckleri”, som det har kallats inom företagsekonomisk forskning (Brunsson 2005) (se kapitel 14.6 nedan). Men saken fortsätter.

I mars 2017 kom en rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, skriven av Magnus Norell, biträdd av Aje Carlbom och Pierre Durrani, med titeln Muslimska brödraskapet i Sverige. Där driver författarna tesen att Islamiska förbundet (IFiS) är navet i ett nätverk i Sverige som i sin tur ingår i Muslimska brödraskapets transnationella nätverk (se kapitel 1.4.5). Författarna menar också att IFiS och dess organisationer står för en typ av enklavisering som motverkar integration och anpassning i det svenska samhället. (Det var denna rapport som fick kraftig kritik från svenska religionsforskare, kapitel 1.4.7.)

I sitt svar till MSB-rapporten på hemsidan svarar Ibn Rushd att sådana påståenden är ”islamofobi” och ”islamofoba konspirationsteorier”. (”Islamofobi” är när man säger något som kan innebära eller leda till kritik för rörelsen. ”Konspirationsteori” är när man påpekar ett samband med det Muslimska brödraskapet.) På hemsidan utsägs det uttryckligen som svar:

Ibn Rushd har inga kopplingar till Muslimska Brödraskapet, vilket vi tydligt talat om upprepade gånger. Bland annat i en artikel på SVD:s Brännpunkt.[26]

Uppståndelsen runt Ibn Rushd i medierna, och Folkbildningsrådets ökande undran, fick rådet att till slut tillsätta en utredning om studieförbundet Ibn Rushds ideologi, demokratiska trovärdighet och eventuella tillhörighet till Muslimska brödraskapets transnationella nätverk. Utredningen genomfördes med statsvetaren Erik Amnå som huvudsekreterare och blev färdig 2019 med titeln När tilliten prövas. En studie av studieförbundet Ibn Rushds samhällsbidrag.

Utredningen kom fram till slutsatsen att det inte finns några ”formella eller organisatoriska kopplingar mellan Muslimska Brödraskapet och Ibn Rushd”.[27] I detta ligger utredningens slutsats nära Rickard Lagervalls och Simon Sorgenfreis tidigare redovisade allmänna uppfattning om IFiS i Sverige, men också nära kritiken i religionsvetarnas kollektivartikel riktad mot Norell, Carlbom och Durranis MSB-rapport Muslimska brödraskapet i Sverige (kapitel 1.4.4 och 1.4.7 ovan). Men här gällde det nu Ibn Rushd.

Hur Erik Amnås slutsats är möjlig med den styrelsesammansättning som Ibn Rush har haft över tid, och som redovisades i tabellen ovan, är en gåta. Alla styrelsemedlemmar är ju djupt involverade i Islamiska förbundet (IFiS) och dess nätverk av organisationer. Det finns bara två alternativ. Antingen kontrollerade man aldrig vilka som satt i styrelsen eller ställde frågor om deras anknytning till Islamiska förbundet (IFiS) och dess kontakter med det transnationella Muslimska brödraskapet. Eller också kontrollerade man styrelsen, men ansåg medvetet att Islamiska förbundet i Sverige (IFiS) inte har något med Muslimska brödraskapet att göra. Båda alternativen framstår som mycket tveksamma ur ett utredningsperspektiv, framför allt efter de debatter som hade förekommit sedan Omar Mustafas avgång 2013 (kapitel 18.1). Man kan påminna om att Islamiska förbundet (IFiS) ända sedan Svanbergs & Westerlunds bok Blågul islam (1999) har associerats med Muslimska brödraskapet (se kapitel 1.4.1), att den biträdande rektorn Othman Al-Tawalbeh är en uttalad islamist med beundran för Yusuf al-Qaradawi, liksom att styrelseordföranden Benaouda/Hummasten är en tränad ideolog och kommunikatör sedan sin tid på 1990-talet som redaktör för Islamiska förbundets (IFiS) ideologiska tidskrift tidskriften Salaam (kapitel 1.4.4, 7.6.4).

Erik Amnås utredning kan inte ha varit lätt att genomföra med tanke på den brandvägg av ”organiserat hyckleri” som styrelsen genom den informations-strategiskt garvade ordföranden Benaouda/Hummasten redan hade uppvisat i media. Det framkommer dock en besvärande omständighet i utredningens genomförande, som kan ha hejdat den redan vid brandväggen. I utredningen När tilliten prövas (2019) nämns att:

På grund av att ingen i utredarteamet behärskar arabiska har inga observationer genomförts på sådana arrangemang där arabiska varit huvudspråket.[28]

Denna omständighet belyser hur utredningens slutsats om Ibn Rushd kan ha kommit till, trots styrelsens kompakta anknytning till Islamiska förbundet (IFiS). Det innebär till exempel att ett föredrag som al Naggars ovan och en mängd andra eventuella föredrag i islamistiska, ideologiska ämnen, och av eventuella medlemmar från den transnationella Muslimska brödraskapet, aldrig har analyserats. Kanske inte ens föredragshållarnas bakgrund i arabiskspråkiga media. Och rimligen har man kanske inte heller kontrollerat styrelsemedlemmarna, eller IFiS i arabiskspråkiga sammanhang. Men nu var det så att utredningen redan i sitt uppdrag från Folkbildningsrådet faktiskt hade fått uppgiften att undersöka även arabiskspråkiga inslag. Under punkt 4 i avtalet för uppdraget står det nämligen att:

Folkbildningsrådet bistår även med tolk för det fall det finns behov vid dokument-analyser, intervjuer eller besök.[29]

Trots att utredningen alltså kunde få det stöd som behövdes för att göra analyser av arabiskspråkiga texter, och genomföra intervjuer eller ställa frågor på arabiska, valde rapportförfattarna att bortse från det arabiskspråkiga innehållet i Ibn Rushds verksamhet. Det arabiskspråkiga materialet är troligen det mest kontroversiella och, rimligen, det som är mest angeläget att få information om från Folkbildningsrådets demokratiska synvinkel.

Trots denna svenskspråkiga ensidighet kom utredningen ändå fram till vissa slutsatser som är ganska graverande för organisationen ur demokratisk synvinkel. Det framkommer i utredningen att Ibn Rushd har en politisk-teologisk förankring i en sunnimuslimsk, ”samhällstillvänd tolkningstradition av islam” (underförstått politisk) med ideologisk anknytning till Muslimska Brödraskapet. Utredningen pekar också på idémässiga svagheter och direkta felsteg som gjorts i valet av föreläsare som är problematiska utifrån Folkbildningsrådets demokratiska syften och villkor.[30] Ibn Rushd har i ett svar lagt fram en plan för att åtgärda dessa fel. Man har också bytt ut ordföranden.

Folkbildningsrådet har inte reagerat på de ovannämnda slutsatserna, inte heller på den svenskspråkiga ensidigheten i rapporten, utan har fortsatt att ge sitt årliga mångmiljonstöd till Ibn Rushd. Utredningen fick dock kritik från flera håll. Forskarna Aje Carlbom och Magnus Ranstorp, till exempel, menade att utredningen förutom andra misstag särskilt hade missat att undersöka Ibn Rushds anslag och ekonomi.[31] Frågan om ekonomin har också blivit en stor sak senare i den kritik som Göteborgs stad framförde mot studieförbundet Ibn Rushd under 2021 och i beslutet att inte tilldela något ekonomiskt stöd 2022.[32] (Det ska tilläggas att Ibn Rushd har bytt ut sin styrelse och antagit ett nytt program; men huvudmännen som kontrollerar studieförbundet som stiftelse kvarstår.)

Det var märkligt att ingen i utredningen behärskade arabiska, att inte ta med en arabiskkunnig utredare är ju närmast att från början vingklippa den. Och det som är ännu mer uppseendeväckande är att utredarna inte sökte hjälp av tolk, vilket Folkbildningsrådet hade förutsatt. Att gå ifrån tanken om tolkning, som fanns formulerad i utredningsuppdraget, är så uppseendeväckande att man måste fråga sig om detta var (medvetet eller omedvetet) arrangerat med det underliggande syftet att eventuella islamistiskt odemokratiska värderingar i Ibn Rushds verksamhet inte skulle kunna komma fram. Det finns ju också en annan underliggande (medveten eller omedveten) snedvridande värdering som skulle ha kunnat vara påverkande, och som inte är enbart islamstödjande, nämligen att så kallade civilsamhällesorganisationer ska försvaras till varje pris mot statlig kontroll och begränsningar, och att det här var en sådan situation. Men för att besvara den frågan skulle det krävas en närmare utredning.


[1] Ibn Rushd stadgar: Skatteverket brev 2017-12-08. Avhandlingsarkivet.
https://drive.google.com/file/d/1T0cqCD5BZ-8sOC-sIxs7g9tMRxLVNxM7/view?usp=sharing

[2] Namnet är fyndigt eftersom Ibn Rushd var den gamla världens kanske främste filosof efter Aristoteles, rationalist och verksam i Ravenna under 1100-talet i det moriska Andalusien, och som därför också gick under det latiniserade namnet Averroes. Han hade stor betydelse för att Aristoteles verk översattes från arabiska till latin (många greksika original hade förstörts i den stora branden i Alexandrias bibliotek). Latin var dåtidens bildningsspråk i Europa och Averroes insats fick därför stor betydelse för giganten Thomas av Aquinas aristoteliskt influerade kristna filosofi, och senare också för hela renässansen ett par århundraden senare. Han är knappast någon idol för Hassan al-Banna eller Yusuf al-Qaradawi.

[3] Ibn Rushd stadgar: Skatteverket brev 2017-12-08. Avhandlingsarkivet.
https://drive.google.com/file/d/1T0cqCD5BZ-8sOC-sIxs7g9tMRxLVNxM7/view?usp=sharing

[4] Studieförbunden, Studieförbundet Ibn Rushd. http://web.archive.org/web/20160424154158/http://studieforbunden.se/studieforbund/ibn-rushd/

[5] Othman Al-Tawalbeh, ”من آفاق الكلمة”, Mazin Motabaganis websida, 2014-04-27.
http://web.archive.org/web/20160926073316/http://mazinmotabagani.blogspot.se/2014/04/blog-post_6258.html. Se kapitel 16.3.2.

”من خلال الحوار والتلاقي بين الحضارات، نستطيع أن نأخذ غطاء واسعاً للدعوة إلى هذا الدين الحنيف الذي هو بحاجة إلى حسن العرض وتخير الأولويات الدعوية،”

[6] Folkbildningsrådet, ”Ibn Rushd – ett nytt studieförbund En utvärdering av Ibn Rushds väg mot statsbidragsberättigat studieförbund”, 2008. http://web.archive.org/web/20160804174517/http://www.folkbildningsradet.se/globalassets/rapporter/nationell-utvardering/ibn-rushd-web.pdf

[7] Ibid.

[8] Ibn Rushd, ”Årsredovisning 2018–19”. https://web.archive.org/web/20220906144331/https://www.ibnrushd.se/wp-content/uploads/2020/06/Ibn-Rushd-Studiefo%CC%88rbund-a%CC%8Arsbera%CC%88ttelse-2019-med-digitala-signaturer.pdf
https://web.archive.org/web/20211220225527/https://www.ibnrushd.se/wp-content/uploads/2019/06/Ibn-Rushd_A%CC%8Arsbera%CC%88ttelse_2018_20-juni_low-res_compressed.pdf

[9] Ibn Rushd, Förbundskansli.
https://web.archive.org/web/20180609012021/http://www.ibnrushd.se/forbundskansli

[10] Folkbildningsrådet, ”Slutligt statsbidrag till studieförbund 2016”, 2016. http://web.archive.org/web/20180122083847/http://www.folkbildningsradet.se/globalassets/statsbidrag-studieforbund/2017/slutligt-statsbidrag-stfb-2016-1.pdf

[11] SENSUS, Årsredovisning 2013 verksamhetsberättelse och bokslut. http://web.archive.org/web/20171227154838/https://www.sensus.se/globalassets/ostergotland/dokument/verksamhetsberattelser/verksamhetsberattelse-och-arsredovisning-sensus-ons-2013.pdf

[12] Länsstyrelsen Stockholm, Islamiska Förbundets Stiftelse, ”årsredovisning 2016”, sparad i avhandlingsarkivet 2019-09-15.
https://drive.google.com/file/d/1ZH0JnG_1LSYQjjSST03sUiyL2q12y2td/view?usp=sharing

[13] Robin Söderlund, ”Granhedsgården, vill starta asylboende”, Katrineholms-Kuriren, 2015-05-19. http://web.archive.org/web/20170810141553/https://www.kkuriren.se/nyheter/granhedsgarden-vill-starta-asylboende/

[14] SVT. “Misstankarna mot studieförbundet Ibn Rushd – Göteborgs granskning hålls hemlig”, 2020-12-16.
https://web.archive.org/web/20210125155315/https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/studieforbundet-har-dalig-koll-pa-pengarna

[15] Martin Wannholt och andra, “Göteborg sätter ned foten mot alla former av stöd till extremism”, GP, 2021-03-22.
https://web.archive.org/web/20210322171755/https://www.gp.se/debatt/g%C3%B6teborg-s%C3%A4tter-ned-foten-mot-alla-former-av-st%C3%B6d-till-extremism-1.43445798

[16] Vidino 2020: 43.

[17] Islamiska förbundets Facebooksida, 2016-12-14. Arkiv, 2021-07-29.
https://www.facebook.com/page/229027113779265/search/?q=Zaghloul%20El-Naggar%20
Arkiv, 2021-07-29. https://archive.ph/wip/dBlyH
Avhandlingsarkivet. https://youtu.be/CJ08PrepZ88  

”القران الكريم على سبيل المثال يتحدث عن السماء والأرض أو سماء الأرض مما يوكد على أن الأرض وهي شيء ضئيل للغاية إذا قورنت بالسموات أن لها موضع مهم في هذا الكون… أن الأرض هي مركز هذه السماوات السبع وحديث الرسول (ص) يوكد لنا كما أن العلم أيضا القياسي يؤكد أن مكة المكرمة هي مركز الأرض الأولي وأنها تحت كعبة الملائكة في السماء السابعة. وكان كعبتنا على محور الكون كله. والكون كله يدور حول هذا البناء المبارك الذي اختاره ربنا تبارك وتعالي لكي يكون أول بيت لله للناس في الأرض ولدينا أدلة علمية قياسية تؤكد علي صدق ذلك كثيرا منها ان خط طول مكة المكرمة هو خط الطول الوحيد الذي يتجه إلى الشمال الحقيقي من الإسقاط الأفقي لخرائط العالم على مسطح كهذا وهو الخط الطولي الوحيد الذي يشير إلي النجم القطبي.”

[18] Ibid.

[19] Islamguiden, Ibn Rushd hederspris 2009 tilldelades Islamguiden, Pressmeddelande 2009-04-01. http://web.archive.org/web/20150417061855/http://www.islamguiden.com/arkiv/ibn_rushd_hederspris_2009.pdf

[20] Othman Al-Tawalbeh, ” الرحلة السويدية -الحلقة الأولى التعرف إلى عثمان طوالبه”, (Sverigeresan – Avsnitt ett Att lära känna Othman Al-Tawalbeh), Mazin Motabaganis hemsida, 2014-04-27. http://web.archive.org/web/20160926073316/http://mazinmotabagani.blogspot.se/2014/04/blog-post_6258.html

”فنحن نحاول على الأقل الحفاظ على أبناء جاليتنا العربية والإسلامية مما يقلل من معاناة المجتمع الأوروبي بشكل عام ناهيك عن ضرورة مساهمتنا الفاعلة في المجالات الأخرى الخاصة بالحياة الأوروبية المعاصرة، وهذا كله لا يتأتى إلا بإبراز ”الأنا” مقابل الآخر عن طريق الحوار والتفاهم.”

[21] Studieförbundet Ibn Rushd, Årsberättelse 2019. 2020-05-15.
https://web.archive.org/web/20220906144331/https://www.ibnrushd.se/wp-content/uploads/2020/06/Ibn-Rushd-Studiefo%CC%88rbund-a%CC%8Arsbera%CC%88ttelse-2019-med-digitala-signaturer.pdf

[22] Se t.ex. Uriya Shavit, Islamism and the West. From “cultural attack” to “missionary Migrant”. London: Routledge, 2014: 97–133, där kap. 4 har rubriken “The Decline of the West. Predicting the collapse of a godless civilization”.

[23] Othman Al-Tawalbeh, ” الرحلة السويدية -الحلقة الأولى التعرف إلى عثمان طوالبه”, (Sverigeresan – Avsnitt ett Att lära känna Othman Al-Tawalbeh), Mazin Motabaganis hemsida, 2014-04-27. http://web.archive.org/web/20160926073316/http://mazinmotabagani.blogspot.se/2014/04/blog-post_6258.html

[24] En kopia av korrespondens mellan Folkbildningsrådet och Ibn Rushd tillhandahållit vid besök till Folkbildningsrådet lokal av den ansvarige personalen 2017-10-15.
https://drive.google.com/file/d/1jVd64ksmkvm9PMtO5iGVkrJUvzHeCTo_/view?usp=sharing

[25] Helena Hummasten, Nadia Marhri Lodin och Zainab Marrakchi , ”KDU sprider orimliga anklagelser””, Dagensnyheter, 2016-12-24.
http://web.archive.org/web/20170328180805/https://www.svd.se/kdu-sprider-orimliga-anklagelser-om-oss.

[26] Ibn Rushd, ”Undermålig MSB-rapport sprider konspirationsteorier,” 2017-02-28.
http://web.archive.org/web/20170301053333/http://www.ibnrushd.se/undermalig-msb-rapport-sprider-konspirationsteorier/

[27] Erik Amnå och andra, När tilliten prövas: En studie av studieförbundet Ibn Rushds samhällsbidrag, Folkbildningsrådet 2019: 2, sid. 20
http://web.archive.org/web/20220223084732/https://www.folkbildningsradet.se//globalassets/rapporter/ovriga-rapporter/2019/folkbildningsradet_rapport_ibnrushd_2019-2.pdf?epieditmode=true

[28] Erik Amnå och andra, ”När tilliten prövas: En studie av studieförbundet Ibn Rushds samhällsbidrag”, Folkbildningsrådet 2019: 2, sid. 20.
http://web.archive.org/web/20220223084732/https://www.folkbildningsradet.se//globalassets/rapporter/ovriga-rapporter/2019/folkbildningsradet_rapport_ibnrushd_2019-2.pdf?epieditmode=true

[29] Avtalet mellan Erik Amnå och Folkbildningsrådet, 2019-01-24. Avhandlingsarkivet. https://drive.google.com/file/d/1aV3eU9ZxeM5VK123N5QAdf_W5w4RG0qr/view?usp=sharing 

[30] Amnå o.a. 2019: 20.

[31] Aje Carlbom,  Magnus Ranstorp, ”Granskningen undviker kritiken av Ibn Rushds ekonomi””, Dagens Nyheter, 2020-05-19. https://web.archive.org/web/20190910225900/https://www.dn.se/debatt/repliker/granskningen-undviker-kritiken-av-ibn-rushds-ekonomi/

[32] ”Klart: Ibn Rushd får inget bidrag av Göteborg”. Göteborgs Posten, 22 februari 2022.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *